1397 خرداد
دوشنبه
28

سردفتران مكلف به ثبت نحوه پرداخت مهريه

 
 معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در بخشنامه اي سردفتران ازدواج را مكلف كردچنانچه توافقي درخصوص پرداخت مهريه ميان زوجين صورت گرفته باشد، "آن را به عنوان شرط ضمن عقد درج كنند".
به گزارش روزيكشنبه روابط عمومي سازمان ثبت اسنادواملاك كشور، بر اساس اين بخشنامه ، سردفتران ازدواج سراسر كشور مكلفند "در موقع ثبت ازدواج در موردنحوه پرداخت مهريه،چنانچه توافقي بر عندالاستطاعه مالي زوج صورت گرفته باشد، آن را به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت كنند.
در بخشنامه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مسووليت نظارت به اجراي اين بخشنامه، به عهده مديران و روساي واحدهاي ثبتي كل كشور گذاشته شده است.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟