1397 خرداد
دوشنبه
28

پرسش و پاسخ

اعاده دادرسی
  • تاریخ ارسال پرسش : 13 دي 1393 ساعت 04:13 ب.ظ
شرایط تنظیم دادخواست اعاده دادرسی چیست؟ مهلت ارایه دادخواست ازتاریخ ابلاغ رای قطعی تجدیدنظراستانهاچقدراست؟
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 14 دي 1393 ساعت 10:37 ب.ظ
  • ماده426قانون ایین دادرسی مدنی درامورحقوقی وماده272قانون ایین دادرسی کیفری درامورکیفری رامطالعه فرمایید.مهلت ان برای افرادداخل ایران 20روزوافرادخارج ازکشوردوماه است ودرامورکیفری اعاده دادرسی مقید به مهلت نیست ودرهرزمان باحدوث یاکشف واقعه ای میتوان اعاده دادرسی کرد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟