1397 تير
يكشنبه
31

آیین‌ نامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ و توزیع کالا و خدمات‌

آیین‌ نامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ و توزیع کالا و خدمات‌

مصوب 1/8/73 هیات وزیران‌

 

ماده 1 ـ کلیات‌:

در اجرای مصوبه شماره 3890 / ق  مورخ 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب‌نامه شماره 5202 ـ 73/م مورخ 20/7/1373 هیات وزیران‌ ، سازمان ( بازرسی و نظارت برقیمت و توزیع کالا و خدمات‌ ) که من ‌بعد در این آیین ‌نامه‌، به اختصار سازمان نامیده می‌شود، زیرنظر وزیر بازرگانی تشکیل و اداره می‌گردد.

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. رییس سازمان توسط وزیر بازرگانی تعیین و به ‌این سمت منصوب می‌گردد. رییس سازمان‌ ، معاون وزیر بازرگانی می‌باشد.

مرکز سازمان در تهران بوده و در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره خواهد داشت‌.

تبصره ـ سازمان از نظر مالی ‌، معاملاتی ‌، استخدامی و تشکیلاتی منحصرا تابع این آیین‌نامه بوده وبه استناد تبصره 6 مصوبه مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول قوانین و مقررات مربوط‌ به دستگاههای دولتی و وابسته به دولت‌، قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی ‌مستثنی بوده و تابع قانون ( نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات مالی دولتی‌ ) می‌باشد.

ماده 2 ـ هدف‌: بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات‌.

ماده 3 ـ وظایف و اختیارات‌:

3 ـ 1) بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخشها (دولتی‌ ، تعاونی و خصوصی و نیز نهادها ) اعم از تولیدات و واردات آنها.

3 ـ 2) اعمال نظارت بر اجرای قیمتها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمتهای مصوب ‌، صدور فاکتور ، نصب برچسب و فروش‌.

3 ـ 3) تدوین و اجرای روشهای کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات‌.

3 ـ 4) نظارت بر برنامه تولید و شبکه توزیع کالا و خدمات مشمول واحدهای تولیدی‌.

3 ـ 5) نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات‌.

3 ـ 6) اخذ اطلاعات و آمار از کلیه واحدهای تولیدی‌، توزیعی و واردکنندگان کالا و خدمات‌ مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی‌.

3 ـ 7) دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و نیز خدمات‌.

3 ـ 8) تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان‌.

3 ـ 9) تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات جهت اقدامات بعدی و پیگیری اخذ نتیجه اقدام طبق برنامه زمانی مصوب‌.

3 ـ 10) آموزش ماموران بازرسی و نظارت‌.

3 ـ 11) پیشنهاد اقلام کالا و خدمات جهت قیمت‌ گذاری و نظارت‌.

3 ـ 12) بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی در موارد ذیل‌:

3 ـ 12 ـ 1) گرانفروشی‌

3 ـ 12 ـ 2) کم‌ فروشی و تقلب‌

3 ـ 12 ـ 3) احتکار

3 ـ 12 ـ 4) عرضه کالا خارج از شبکه توزیع تعیین شده‌

3 ـ 12 ـ 5) اختفا و امتناع از عرضه کالا

3 ـ 12 ـ 6) عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع‌

3 ـ 12 ـ 7) عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان‌

3 ـ 12 ـ 8) نداشتن پروانه کسب‌

3 ـ 12 ـ 9) نداشتن پروانه بهره ‌برداری واحدهای تولیدی‌

3 ـ 12 ـ 10) فروش ارزی ـ ریالی‌

3 ـ 12 ـ 11) فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر

3 ـ 12 ـ 12) عدم اعلام موجودی کالا

3 ـ 12 ـ 13) سهل‌انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین‌

3 ـ 13) نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمان ‌بندی‌ گشایش اعتبارات‌.

3 ـ 14) نظارت بر عملکرد کلیه مامورین و بازرسین سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی و نیز دریافت شکایات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات‌.

3 ـ 15) پیشنهاد اصلاح و تکمیل آیین‌ نامه اجرائی سازمان‌.

تبصره ـ سازمان می‌تواند در جهت اجرای وظایف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاههای مورد نظر استفاده نماید.

ماده 4 ـ تشکیلات‌:

تشکیلات‌، سازمان تفصیلی‌، شرح وظایف معاونت‌ ها ، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پستهای ‌مورد نیاز سازمان و ادارات کل و ادارات مربوطه‌، با تصویب وزیر بازرگانی و تایید رییس‌جمهورخواهد بود.

ماده 5 ـ امور استخدامی‌:

5 ـ 1) سازمان می‌تواند از کارکنان واجد صلاحیت کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ‌، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ‌، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها به صورت مامور استفاده نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای فوق الذکر مکلفند حسب درخواست سازمان‌، در جهت مامور نمودن ‌کارکنان ‌، با این سازمان نهایت همکاری را به عمل آورند.

5 ـ 2) بازرسین سازمان ‌، علاوه بر افراد مذکور در بند 5 ـ 1، از بین افراد ذیل نیز انتخاب می‌گردند:

5 ـ 2 ـ 1) نیروهای بسیج مردمی‌

5 ـ 2 ـ 2) حراستها

5 ـ 2 ـ 3) انجمنها و شورای اسلامی‌

5 ـ 2 ـ 4) جامعه اصناف‌

5 ـ 2 ـ 5) معتمدین محلات‌

5 ـ 2 ـ 6) کارکنان دولت و نهادهای انقلاب اسلامی (خارج از وقت اداری‌)

5 ـ 2 ـ 7) دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌

5 ـ 3) ضوابط استخدامی و نظام پرداختهای سازمان با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی و تایید رییس‌جمهور خواهد بود.

ماده 6 ـ چگونگی تشخیص صلاحیت‌:

6 ـ 1) بازرسین بایستی واجد شرایط مذکور در ذیل باشند:

الف‌: حداقل سن 23 سال‌

ب‌: متدین به دین مبین اسلام‌، عامل به احکام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران واصل ولایت فقیه‌

ج‌: دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه‌

د: نداشتن سوء پیشینه‌

6 ـ 2) تشخیص صلاحیت بازرسین سازمان با وزیر بازرگانی و یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان‌ می‌باشد.

6 ـ 3) تشخیص صلاحیت بازرسین دستگاههایی که با سازمان همکاری می‌نمایند، توسط همان ‌دستگاه ‌، صورت می‌گیرد.

6 ـ 4) دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی می‌باشد.

ماده 7 ـ بودجه سازمان با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران ‌، از محل اعتبارات ‌مربوطه خواهد بود.

ماده 8 ـ تخلفات و مجازاتها:

8 ـ 1) گزارش بازرسین و مامورین سازمان به منزله گزارش ضابطین سازمان تعزیرات می‌باشد.

8 ـ 2) تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسین و مامورین سازمان از مصادیق جرایم علیه‌ مامورین دولتی محسوب گردیده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

8 ـ 3) بازرسین و مامورین واجد شرایط سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی با ابلاغ از سوی‌ مسوولین مربوطه می‌توانند مسوولیت هر دو سازمان را انجام دهند.

8 ـ 4) سازمان‌، نظرات کارشناسی خود را پیرامون تخلفاتی که توسط سایر مراجع مذکور درآیین‌ نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی به آن سازمان اعلام گردیده ‌، جهت ملاحظه در صدوررأی ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت پرونده‌، تنظیم و ارسال می‌دارد.

ماده 9 ـ سایر:

9 ـ 1) بازرسین بایستی دارای کارت شناسایی معتبر که قبلا توسط سازمان از طریق رسانه‌های‌ همگانی به رویت عموم رسیده ‌، باشند.

9 ـ 2) کلیه واحدهای تولیدی ‌، توزیعی و خدماتی و نیز واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی موظفند حسب درخواست سازمان آمار و اطلاعات مربوط به تولید ، توزیع ‌، واردات وموجودی کالاهای مشمول طرح را تهیه و ارسال دارند.

9 ـ 3) کلیه دستگاههای ذی ربط در تنظیم برنامه‌ ، تهیه گزارش و نیز آمار و اطلاعات موضوع بندهای ‌مختلف ماده 3 مکلفند بلافاصله پس از تهیه این قبیل موارد ، یک نسخه از آن را جهت استفاد ه‌مقتضی به سازمان ارسال دارند.

9 ـ 4) هیچ یک از مامورین و بازرسین سازمان را نمی‌توان در رابطه با اجرای وظایف محوله تحت‌ تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه‌.

9 ـ 5) تا قبل از تشکیل ادارات کل سازمان‌ ، وزیر بازرگانی می‌تواند انجام وظایف موضوع این ‌آیین‌ نامه را به ادارات و ادارات کل بازرگانی ‌، ارجاع نماید.

ماده 10 ـ این آیین ‌نامه در 10 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1/8/1373 به پیشنهاد وزیر بازرگانی به‌ تصویب رسیده و لازم الاجرا می‌باشد

 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟