1397 تير
يكشنبه
31

آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی‌

آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی‌

منظور از ( واحد رسیدگی به شکایات‌ ) در این آیین نامه واحد موضوع ماده 23 قانون تعزیرات ‌حکومتی است که عهده دار وظایف زیر می‌باشد:

1 ـ رسیدگی به شکایات از احکام و قرارهای بازداشت صادره از کمیسیون مرکزی و تجدیدنظر در آنها.

2 ـ رسیدگی به شکایات از احکام و قرارهای بازداشت صادره از کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر درآنها.

3ـ رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی‌.

به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی و هر یک از کمیسیونهای استانها در این آیین ‌نامه به اختصار ( کمیسیون‌ ) اطلاق می‌شود.

ماده 1 ـ واحد بررسی شکایات در تهران تشکیل می‌شود و چنانچه رییس جمهور و رییس ‌دیوانعالی کشور مصلحت بدانند می‌توانند در شهرستان دیگری نیز شعبه تشکیل دهد.

ماده 2 ـ هر یک از احکام و قرارهای صادره از سوی کمیسیون که در موعد مقرر مورد اعتراض‌ محکوم علیه یا متهم و یا نماینده قانونی آنان قرار گرفته باشد برابر آیین ‌نامه قابل تجدیدنظر است‌.

تبصره ـ وزرا یا بالاترین مقام مسوول که موسسه ذی ربط تحت پوشش وی اداره می‌شود در صورتی که حکم صادره را موجب خسارت و ضرر و زیان دستگاه خود بدانند می‌توانند با دلایل‌ کافی به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمایند.

ماده 3 ـ واحد رسیدگی به شکایات موظف است اعتراضات محکوم علیهم و پرونده‌های محوله را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده و پس از مشاوره کامل به طور مستدل اظهار نظرنماید.

تبصره ـ پرونده‌ها کلا به نوبت رسیدگی می‌شود مگر در موارد فوری که به تشخیص رییس واحد ، رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و رسیدگی به شکایات از قرار بازداشت در خارج از نوبت انجام می‌شود.

ماده 4 ـ متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تنظیم و نسخه‌ای را به‌ واحد رسیدگی به شکایات و یا به کمیسیون صادر کننده حکم تسلیم نماید. کمیسیون موظف است‌ نسخه دریافتی را در اسرع وقت به واحد رسیدگی به شکایات ارسال دارد.

ماده 5 ـ چنانچه واحد رسیدگی به شکایات ضمن بررسی به اعتراض محکوم علیه یا نماینده ‌قانونی وی تشخیص دهد که دلایل استنادی کمیسیون در اثبات ادعا موثر نمی‌باشد و یا حکم برخلاف قانون صادر شده حکم را نقض و حکم مقتضی را انشا و صادر خواهد نمود و چنانچه ‌اعتراض را وارد نداند حکم کمیسیون را تایید می‌نماید. در هر صورت پس از خاتمه رسیدگی پرونده‌ را جهت اجرا به کمیسیون ذی ربط ارجاع خواهد نمود، حکم واحد رسیدگی به شکایات قطعی و لازم الاجرا است‌.

ماده 6 ـ هر گاه واحد رسیدگی در حین بررسی به پرونده‌ای متوجه اشتباه کمیسیون در استناد به ماده‌ قانونی بشود لکن این اشتباه تغییری در نوع تخلف و میزان مجازات حاصل ننماید در این صورت ‌واحد رسیدگی اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح و تایید می‌کند.

ماده 7 ـ تجدیدنظر در احکام صادره کمیسیون از سوی واحد رسیدگی به شکایات فقط یکبار بعمل‌ می‌آید مگر این که جهت آن غیر از جهت تقاضای تجدید نظر اول باشد.

ماده 8 ـ واحد رسیدگی به شکایات در صورت لزوم می‌تواند محکوم علیه ‌، شهود و یا کسانی را که‌ حضورشان برای ادای توضیحات لازم است احضار نماید لکن عدم حضور احضار شدگان مانع ‌رسیدگی نمی‌باشد.

تبصره ـ احضار اشخاص  برابر مقررات قانونی انجام خواهد شد.

ماده 9 ـ هر گاه واحد رسیدگی به شکایات در رسیدگی به آرا صادره از سوی کمیسیون‌ها اختلاف‌ رویه‌ای را در موارد مشابه مشاهده نماید می‌تواند نسبت به آن در جهت همسانی اتخاذ نظر کند، نظر و رای مذکور برای کلیه کمیسیونها در موارد مشابه لازم الاتباع است‌.

ماده 10 ـ هر گاه متهمی که به سبب بیم فرار و یا تبانی از سوی کمیسیون بازداشت شده است بیش ‌از 24 ساعت در توقیفگاه بماند و از وی تحقیق نشود ، متهم حق شکایت خواهد داشت و واحد رسیدگی به شکایات موظف است به تخلفات اجرایی مامورین تعزیرات در این خصوص رسیدگی‌ و تکلیف متهم را معین نماید.

ماده 11 ـ چنانچه هر یک از مجریان تعزیرات و مامورین انتظامی ‌، مامورین باز داشتگاهها و مستخدمین دولتی در خصوص بازداشت غیر قانونی ‌، عدم استماع تظلمات و ارجاع آن را به مقامات‌ ذی صلاح عدول از اجرای قانون و آیین نامه تعزیرات حکومتی بخش دولتی و یا جلوگیری از اجرای حکم و اوامر کتبی مقامات صالحه و آزار و اذیت متهم و یا ورود به مراکز و کارگاهها و منازل‌ اشخاص بدون ترتیبات قانونی و دیگر تقصیرات ‌، مرتکب تخلفاتی شوند ، واحد رسیدگی به‌ شکایات موظف است به تخلفات آنان رسیدگی نماید و در صورتیکه موضوع تخلف از جرایم ‌عمومی و یا سواستفاده مالی باشد پرونده آنان را نظیر موارد مندرج در ماده 35 قانون تعزیرات‌ حکومتی به دادگاههای انقلاب ارجاع خواهد نمود.

ماده 12 ـ وزارتخانه‌ها ، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ‌، مسوولین نهادها ، بانکها ، شرکتهای موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی ‌، و نیز کلیه واحدهای انتظامی مسوولین ‌ژاندارمری‌ها و دیگر ضابطین موضوع ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی موظف به همکاری دراجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات خواهند بود.

ماده 13 ـ واحد رسیدگی به شکایات ضمن هماهنگی با دادستانی کل کشور می‌تواند بر حسن ‌اجرای آیین‌ نامه و مقررات زندانها مصوب ‌29/3/1368 دیوان عالی کشور در قبال متهمین و محکومین تعزیرات حکومتی بخش دولتی که در زندان بسر می‌برند نظارت نماید.

ماده 14 ـ واحد رسیدگی به شکایات می‌تواند در حدود موازین اسلامی و در چارچوب ضوابط ‌آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پیشنهاد خود را برای بخشودگی محکومین تعزیرات حکومتی ‌بخش دولتی تنظیم واز طریق قوه قضاییه به مقام معظم رهبری تسلیم نماید.

این آیین نامه مشتمل بر 15 ماده و 3 تبصره در اجرای تبصره ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی‌

مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 26/6/69 به تصویب رسید.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟