1397 تير
يكشنبه
31

قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری‌ بیماری‌ های سرطانی - مصوب 5/7/1363 ( ماده واحده )‌

قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری‌ بیماری‌ های سرطانی‌

مصوب 5/7/1363

ماده واحده ـ به منظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیری منطقه‌ای و تنظیم آمار بیماریهای سرطانی ‌، کلیه موسسات درمانی ‌، آزمایشگاه ‌های آسیب‌ شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت و نمونه‌ای را که به هر عنوان ( تشخیص ‌، درمان و تجسس‌ ) از بدن انسان زنده نمونه ‌برداری می‌شود ، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی و یا مشکوک به سرطان برخورد نمودند ، نتیجه ‌آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آیین ‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ، محرمانه به مراکزی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد، ارسال دارند.

تبصره 1 ـ متخلفین از این قانون از طریق نظام ‌پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت‌.

تبصره 2 ـ تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون در آنها به مورد اجرا گذاشته خواهد شد با وزارت بهداری است‌.

تبصره 3 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب تهیه و پس ازتایید وزیر بهداری قابل اجرا است‌.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/7/1363 به تایید شورای نگهبان ‌رسیده است‌.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟