1397 تير
يكشنبه
31

قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی‌ با موازین شرع مقدس - مصوب 10/8/1377 ( ماده 1 تا 7 )‌

قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی‌ با موازین شرع مقدس‌

مصوب 10/8/1377

ماده 1 ـ موسسات پزشکی ‌، کلیه مراکز پزشکی و وابسته به پزشکی نظیر بیمارستان ‌، زایشگاه‌ ، آسایشگاه‌ ، آزمایشگاه ‌، پلی کلینیک ها ، مطب پزشکان و داروخانه‌ ها و محل کار سایر اقشار پزشکی و موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی ‌، هیدروتراپی ‌، آزمایشگاههای تشخیص و پژوهشی ‌، درمانگاه ‌، رادیولوژی ‌، مراکز پزشکی هسته ‌ای ‌، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ‌، بخشهای ‌تزریقات و پانسمان و یا هر تشکیلاتی که به هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا خواهد شد (اعم از بخش دولتی ـ خصوصی و خیریه‌) و واحدهای ‌مشابه در دانشگاههای علوم پزشکی و کلیه کارکنان فنی و اداری و خدماتی آنها مشمول این قانون‌ می‌گردند.

تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و به ‌امر بهداشت و درمان می‌پردازند موظف به رعایت مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 2 ـ در اجرای ماده (3) قانون تشکیل وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی مصوب ‌9/7/1364 ، این وزارتخانه موظف است به منظور انطباق امور درمانی‌ ، بهداشتی و آموزش پزشکی‌ با موازین شرع مقدس اسلام ‌، سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی و تدوین آیین‌نامه اجرایی جهت عملی ‌نمودن انطباق امور مذکور با موازین شرع مقدس را به انجام رساند.

ماده 3 ـ به منظور نیل به اهداف مندرج در مواد این قانون شورایی به نام شورای عالی انطباق در وزارت بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی به ریاست وزیر بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی‌ تشکیل می‌گردد. اعضای این شورا به مدت دو سال به عضویت شورا منصوب می‌شوند عبارتند از:

1 ـ معاون امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان قائم مقام ‌و دبیر شورا.

2 ـ معاون امور درمان وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌.

3 ـ معاون امور پشتیبانی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌.

4 ـ معاون امور آموزشی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌.

5 ـ معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌.

6 ـ رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

7 ـ یک نفر از اعضای کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون مزبور و انتخاب مجلس‌.

8 ـ یک نفر از اعضای کمیسیون امور زنان و جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظربه پیشنهاد کمیسیون مزبور و انتخاب مجلس‌.

9 ـ رییس سازمان نظام پزشکی یا نماینده تام الاختیار وی‌.

10 ـ مشاور وزیر بهداشت در امور زنان‌.

11 ـ دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به انتخاب وزیر بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی‌.

12 ـ دو نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به انتخاب وزیر بهداشت ‌، درمان و آموزش ‌پزشکی‌.

تبصره 1 ـ وزیر بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌ های انطباق در استانها اقدام نماید. کمیته‌های موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به شورای‌ عالی انطباق در وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.

تبصره 2 ـ کمیته ‌های انطباق استانی زیر نظر رییس دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می‌شود و موظف به اجرای مصوبات شورای عالی انطباق می‌باشند.

ماده 4 ـ اعتبارات موردنیاز این قانون در سال جاری کماکان از ردیف 422600 (بند (و) تبصره‌(10)) تامین می‌گردد و در سال ‌های آتی با توجه به امکانات وزارت مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 5 ـ وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی موظف است آیین ‌نامه اجرایی این قانون را به ‌گونه‌ای تنظیم نماید که با ارتقای کیفیت خدمات پزشکی همراه و بیمار در انتخاب پزشک مختار باشد و در ارائه خدمات اورژانس حفظ حیات بیمار بالاترین اولویت را داشته باشد.

ماده 6 ـ روسای دانشگاه‌ ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‌ ، مسوولین ‌فنی و مدیران بیمارستانها و واحدهای بهداشتی درمانی مسوول حسن اجرای این قانون در استانها بوده و با بازرسی مستمر و نیز براساس شکایات وارده به مراجع ذی ربط به تخلفات رسیدگی ‌می‌کنند.

ماده 7 ـ آیین ‌نامه اجرای این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت بهداشت ‌، درمان  آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران لازم‌الاجرا می‌باشد و تا ابلاغ آیین‌نامه جدید ، آیین‌نامه انطباق و اصلاحیه‌ های بعدی وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی کماکان به قوت‌ خود باقی است‌.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دهم آبان ماه ‌یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟