1397 تير
پنجشنبه
28

* آيين ‌نامه مقررات بهداشتی‌ مصوب 20/11/1347

آیین ‌نامه مقررات بهداشتی‌

مصوب 20/11/1347

در اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 این ‌آیین ‌نامه شامل 44 ماده و 11 تبصره را تصویب می‌نماید.

فصل اول‌: بهداشت فردی‌

ماده 1 ـ کلیه کارگران و اشخاصی که در اماکن عمومی و مراکز تهیه ـ توزیع ـ نگهداری و فروش موادغذایی انجام وظیفه می‌نمایند موظفند که کارت معاینه پزشکی در محل کار خود داشته باشند.

تبصره 1 ـ کارفرمایان موظف هستند که قبل از استخدام اشخاص کارت معاینه پزشکی آنان را مطالبه و در محل کسب نگهداری نمایند.

تبصره 2 ـ کارت معاینه پزشکی منحصرا از طرف ادارات بهداری هر محل صادر خواهد شد. نوع و مدت اعتبار کارت فوق را که از یک سال تجاوز نخواهد کرد وزارت بهداری تعیین خواهد نمود.

ماده 2 ـ کارگران موظفند رعایت کامل بهداشت فردی مربوط به نظافت را نموده و به دستورهایی که ‌از طرف دستگاههای مسوول وزارت بهداری داده می‌شود عمل نمایند.

ماده 3 ـ اشخاصی که در محل پخت و یا آشپزخانه کار می‌کنند باید ملبس به کلاه و روپوش سفید باشند و روپوش سایر اشخاص مصرح در ماده 1 باید به رنگ روشن و تمیز باشد.

ماده 4 ـ صاحبان و متصدیان اماکن مشمول این آیین ‌نامه موظفند جایگاه محفوظ مناسبی به ‌منظور حفظ لباس کارگران خود تهیه نمایند.

ماده 5 ـ هر کارگر موظف به داشتن صابون و حوله تمیز اختصاصی می‌باشد.

ماده 6 ـ کارگرانی که به نحوی از انحا با طبخ و تهیه مواد غذایی سروکار دارند در حین کار حق ‌دریافت بهای کالای فروخته شده را شخصا از مشتری نخواهند داشت‌.

ماده 7 ـ در اماکن مذکور در این آیین‌نامه باید جعبه کمکهای اولیه در محل مناسبی نصب گردد.

ماده 8 ـ کارگران اماکنی که به موجب فصل دوم آیین‌ نامه ملزم به داشتن دوش آب سرد و گرم ‌می‌باشد و یا با پخت سروکار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام‌ نمایند.

فصل دوم ـ وضع ساختمانی اماکن عمومی و مراکز تهیه و تولید ـ توزیع ـ نگهداری و فروش مواد غذایی‌

ماده 9 ـ کف باید شامل شرایط زیر باشد:

الف ـ از جنس قابل شستشو باشد.

ب ـ صاف و بدون فرورفتگی و شکاف و جنس آن طوری باشد که در اثر تردد گرد و غبار ایجاد ننماید.

پ ـ دارای شیب مناسب به طرف فاضلاب باشد.

ت ـ مجهز به کفشوی سیفون‌دار (شتر گلو) باشد.

ماده 10 ـ دیوارها باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف ـ ساختمان دیوار و مصالح آن طوری باشد که از ورود جوندگان و حشرات‌ جلوگیری‌ به ‌عمل ‌آورد.

ب ـ وضع دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط به نوع کار باشد.

پ ـ دیوارها باید صاف و بدون فرورفتگی و شکاف و درز و طاقچه باشد.

ت ـ دیوارها باید به رنگ روشن باشد.

ماده 11 ـ سقفها باید صاف و حتی ‌الامکان مسطح بدون ترک ‌خوردگی و شکاف و همیشه تمیز باشد.

ماده 12 ـ وضع درها و پنجره‌ها :

الف ـ درها و پنجره‌ها باید بدون ترک‌خوردگی و شکستگی بوده و قابل شستشو باشد.

ب ـ درها و پنجره‌ها باید طوری باشد که از ورود حشرات به داخل جلوگیری نماید.

ماده 13 ـ آب مصرفی باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

ماده 14 ـ دارای سیستم فاضلاب بهداشتی باشد.

ماده 15 ـ وضع و تعداد مستراح و دستشویی بهداشتی و متناسب باشد.

ماده 16 ـ برای کارگران باید دستشویی و مستراح مجزا در محل مناسب و شرایط لازم ساخته شود.

ماده 17 ـ حمام باید دارای شرایط مندرج در مواد 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 این آیین ‌نامه باشد.

ماده 18 ـ دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید طوری باشد که حتی‌الامکان احتراق به صورت‌ کامل انجام گیرد.

ماده 19 ـ محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد. ظروف کثیف از یک در یا دریچه به این محل وارد و ظروف تمیز از دریچه‌های جداگانه وارد آشپزخانه و سالن شود.

ماده 20 ـ ظروف باید در ظرفشویی سه مرحله‌ای شستشو ضد عفونی آبکشی یا توسط ‌دستگاههای اتوماتیک شسته شود.

تبصره 1 ـ تعداد و ظرفیت هر ظرفشویی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.

تبصره 2 ـ ظروف باید با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک گردد.

ماده 21 ـ قفسه و ویترین و گنجه ‌ها باید تمیز و عاری از گرد و غبار و مجهز به در و شیشه باشد.

تبصره 1 ـ قفسه و ویترین و گنجه‌ها باید قابل نظافت باشد.

تبصره 2 ـ فاصله کف آنها از زمین از بیست سانتیمتر کمتر نباشد.

ماده 22 ـ پیشخوان و میز کار باید سالم و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد.

ماده 23 ـ سبزی و میوه که در اماکن عمومی به صورت خام در اختیار مشتریان گذارده می‌شود باید در محل مخصوص شسته و با محلول گندزدایی ضد عفونی گردد و سپس با آب سالم و تمیز آبکشی ‌شود.

ماده 24 ـ انبار مواد غذایی باید قابل تمیز کردن بوده و وضع داخلی آن مطابق شرایط مواد 9 ـ 10 ـ11 ـ 12 ـ 21 این آیین‌ نامه باشد.

تبصره 1 ـ انبار مواد غذایی نباید مرطوب باشد.

تبصره 2 ـ انبار آرد و شکر و سایر مواد غذایی که ایجاب می‌کند دارای انبار اختصاصی باشد باید مطابق نقشه تصویب شده مقامات بهداشتی احداث شود.

ماده 25 ـ کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال و یا در سردخانه متناسب نگاهداری شود و همچنین در نگاهداری آنها در یخچال زاید بر مدتی که معمولا غذا در یخچال فاسد نمی‌شود خودداری گردد.

ماده 26 ـ تهویه باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل اماکن سالم تازه و کافی و عاری ‌از بو باشد.

ماده 27 ـ در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل اماکن نباید بیشتر از 30 درجه سانتیگراد باشد.

ماده 28 ـ نور طبیعی و یا مصنوعی باید طوری باشد که باعث ناراحتی چشم نگردد.

ماده 29 ـ برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی باید پیش‌بینی های لازم بشود.

ماده 30 ـ زباله‌ دان درپوش ‌دار زنگ‌نزن قابل حمل به تعداد کافی موجود باشد.

تبصره 1 ـ زباله‌دان بزرگ درپوش ‌دار زنگ ‌نزن قابل حمل متناسب با احتیاجات روزانه در محل‌ مناسبی جهت جمع ‌آوری و تخلیه زباله‌ ها گذاشته شود.

تبصره 2 ـ زباله‌دانها باید بعد از تخلیه شسته شود.

ماده 31 ـ پشه ـ مگس ـ حشرات و جوندگان به هیچ وجه نباید در داخل اماکن دیده شوند.

ماده 32 ـ نقشه ساختمانهای کلیه اماکن مصرح در آیین ‌نامه به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل‌ از اجرا باید به تصویب مقامات مسوول برسد.

ماده 33 ـ اماکنی که اجازه قبول مسافر دارند علاوه بر رعایت کلیه موارد بهداشتی باید واجد شرایط‌ زیر باشند:

الف ـ در هر اطاق تعداد تختخوابها باید طوری باشد که برای هر تخت شش متر مربع منظور شود.

ب ـ تعداد دوش هر طبقه از ساختمان باید مساوی تعداد مستراحها باشد.

پ ـ پله باید دارای حفاظ بوده و لغزنده نباشد ارتفاع پله حداکثر 18 سانتیمتر و عرض آن حداقل 30سانتیمتر باشد.

ماده 34 ـ البسه (مانند حوله ‌، ملحفه ‌، پرده و امثال آنها ) باید با دستگاههای اتوماتیک یا در رختشویخانه که مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداری باشد شسته و خشک و اطو شود.

ماده 35 ـ ایجاد هرگونه حوض یا حوضچه یا پاشوی که در آن آب به صورت راکد باشد ممنوع‌ است‌.

فصل سوم ـ وسایل و لوازم کار

ماده 36 ـ ظروف مورد استفاده باید دارای شرایط زیر باشد:

1 ـ ظروف شکستنی باید تمیز بدون ترک‌ خوردگی و لب ‌پریدگی باشد.

2 ـ وسایل و ظروف فلزی که برای تهیه و نگهداری و مصرف مواد غذایی به کار می‌رود باید سالم ‌صاف بدون زنگ باشد.

3 ـ استفاده از ظروفی که به وسیله وزارت بهداری غیر مجاز شناخته و آگهی می‌شود ممنوع است‌.

4 ـ جدار داخلی ظروف مسی باید کاملا سفیدکاری باشد.

5 ـ ظروف لعابی نباید دارای لب‌پریدگی باشد.

6 ـ وسایل و ظروف غذا باید پس از هربار مصرف شسته و تمیز و ضد عفونی شود.

7 ـ استفاده از گوشت ‌کوب و قاشق چوبی و سربی ممنوع است‌.

8 ـ استفاده از قندان‌، نمکدان و مشابه آن بدون سرپوش ممنوع است‌.

9 ـ وسایل و ظروف غذاخوری و تهیه غذا باید در ویترین یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداری شود.

ماده 37 ـ سطح میزها باید صاف‌ ، تمیز ، سالم و بدون درز بوده و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد.

ماده 38 ـ صندلیها و نیمکتها باید سالم و تمیز باشد.

ماده 39 ـ برای هر مسافر تازه‌ وارد باید از ملحفه و شمد تمیز و سفید و سالم استفاده شود و تعویض ‌آنها در هر سه روز یک بار اجباری است‌.

ماده 40 ـ استفاده از لحاف ‌، پتو ، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است‌.

ماده 41 ـ استفاده از تختخواب هایی که دارای پارگی یا شکستگی و یا گود رفتگی فنر باشد ممنوع‌است‌.

ماده 42 ـ استفاده از کاغذهایی که تمیز نباشد و همچنین روزنامه و امثال آن جهت پیچیدن موادغذایی ممنوع است‌.

ماده 43 ـ ظروف خمیرگیری باید صاف و تمیز و بدون درز باشد. نصب شیر آب بالای ظرف‌ خمیرگیری الزامی است‌.

تبصره 1 ـ حتی‌ الامکان کوشش شود که از دستگاههای خودکار برای تهیه خمیر استفاده گردد.

فصل چهارم ـ طبقه‌بندی اماکن از لحاظ شمول مواد این آیین‌نامه‌

ماده 44 ـ طبقه‌بندی اماکن از لحاظ شمول این آیین‌نامه به شرح ذیل است‌:

1 ـ کلیه مواد این آیین ‌نامه به استثنای ماده 43 شامل هتل ‌، متل‌ ، مهمانخانه و مسافرخانه و پانسیون ‌و امثال آنها می‌باشد.

2 ـ کلیه مواد این آیین ‌نامه به استثنای مواد 16 ـ 19 ـ 20 ـ 22 لغایت 25 ومواد 33 و 36 و 39لغایت 43 شامل حمامها می‌گردد.

3 ـ کلیه مواد این آیین ‌نامه به استثنای مواد 15 لغایت 17 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 لغایت 25 ـ 33 ـ 36 ـ39 لغایت 43 شامل آرایشگاه ها می‌باشد.

4 ـ کلیه مواد این آیین‌ نامه به استثنای مواد 15 ـ 20 ـ 23 ـ 25 ـ 33 ـ 34 ـ 36 ـ 39 ـ 40 و 41 شامل ‌نانوایی‌ها می‌گردد.

5 ـ کلیه مواد این آیین ‌نامه به استثنای مواد 15 لغایت 20 ـ 23 ـ 33 ـ 34 ـ 39 ـ 40 ـ 41 و 43 شامل‌محلهای فروش مواد غذایی ( از قبیل گوشت‌ فروش میوه و سبزی ‌فروش بقالی و عطاری و امثال آنها) می‌باشد.

6 ـ کلیه مواد این آیین ‌نامه به استثنای ماد 15 ـ 17 ـ 23 ـ 33 ـ 34 ـ 39 ـ 40 ـ 41 شامل محلهای‌تهیه مواد غذایی ( از قبیل ماست‌ بندی ‌، کشک ‌سابی ‌، قندریزی شیرینی ‌پزی و نظایر آنها) می‌باشد.

7 ـ کلیه مواد این آیین ‌نامه به استثنای مواد 17 ـ 33 ـ 34 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 43 شامل محلهای تهیه و فروش مواد غذایی که دارای محل پذیرایی از مشتری می‌باشد می‌شود.

8 ـ کلیه مواد این آیین ‌نامه به استثنای مواد 15 لغایت 17 ـ 33 ـ 34 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 شامل‌ محلهای تهیه و فروش مواد غذایی که دارای محل پذیرایی مشتری نیستند می‌باشد.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟