1397 تير
يكشنبه
31

قانون ممنوعیت وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور - مصوب 29/7/13

قانون ممنوعیت وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی‌ از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور

مصوب 29/7/1365

ماده واحده ـ اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون ‌بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای‌ دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده‌ کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع ‌آوری مطالب ‌، تحریر ، تنظیم ‌، چاپ و انتشار هرگونه ‌کتاب ‌، روزنامه‌ ، مجله ‌، نشریات مشابه و هرنوع اوراق و پارچه ‌های تبلیغاتی ‌، جزوه‌ ، بروشور ،تراکت ‌، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی‌ ) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک ‌، تسلیت و تشکر و اطلاعیه ‌های غیر ضروری که مستقیما با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون ‌محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز می‌باشد.

تبصره 1 ـ موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی می‌باشند:

1 ـ وزارت ارشاد اسلامی‌

2 ـ وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است ‌به تشخیص و تایید وزیر امور خارجه‌.

3 ـ سازمان تبلیغات اسلامی‌

4 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و موسسات ‌وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطه با چاپ کتاب و نشریه جزوه‌ های علمی‌، فنی و درسی و تحقیقاتی‌.

5 ـ سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات ‌علمی و آموزشی ‌)

6 ـ تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آیین‌ نامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ‌ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه‌های سپاه ـ دفاع ـ جهاد و سازمان‌ تبلیغات اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

7 ـ بنیاد شهید به جز در انتشار کتاب‌، نشریه و مجله‌.

8 ـ بولتن های داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ‌و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی‌ خود منتشر می‌نمایند.

9 ـ وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسایل امنیتی‌.

تبصره 2 ـ وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه‌های علمی و فنی (با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌) و در زمینه‌های فرهنگی در صورت تشخیص اجازه انتشار یک نشریه در هر رشته و درصورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذی ربط را بدهد.

تبصره 3 ـ بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه ‌ها و موسسات مذکور با احتساب‌ هزینه‌های مربوط به مواد اولیه‌ ، دستمزد ، پرسنل شاغل و هزینه‌ های چاپ پس از وصول به حساب ‌درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه ‌ها ، سازمانها ، نهادهای‌مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به‌ مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع ‌نمایندگان مجلس برساند.

تبصره 5 ـ هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی می‌باشد.

تبصره 6 ـ وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟