1397 تير
يكشنبه
31

قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی‌ ، عناوین و اصطلاحات بیگانه ( ماده واحده )‌

قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی‌ ، عناوین و  اصطلاحات بیگانه‌

ماده واحده ـ به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی‌، دستگاههای قانونگذاری‌ ، اجرایی و قضایی کشورو سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (22) قانون ‌برنامه دوم توسعه موظفند از به کاربردن کلمات و واژه‌ های بیگانه در گزارشها و مکاتبات‌،سخنرانی ها، مصاحبه‌ های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه ‌تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است‌.

تبصره 1 ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود برای‌ واژه ‌های مورد نیاز با اولویت واژه هایی که کاربرد عمومی دارند رأسا یا با همکاری مراکز علمی واژه‌ گزینی و یا واژه سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تقدیم ‌نماید.

تبصره 2 ـ واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری ‌نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است‌ از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره 3 ـ فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی و دستگاه های آموزشی و پژوهشی ‌، دانشگاهها ودیگر سازمانهای علمی و فرهنگی مکلفند در زمینه واژه‌ گزینی و واژه‌سازی تخصصی اقدام کنند و واژه ‌های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.

تبصره 4 ـ در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی و واژه سازی ‌تخصصی خواستار همکاری دستگاهها و مراکز علمی ‌، آموزشی صنعتی و فرهنگی باشد، این ‌دستگاهها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند.

تبصره 5 ـ کارخانه ‌ها، کارگاه‌ ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال ‌از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نامها و واژه‌های‌ غیربیگانه برگردانند.

تبصره 6 ـ چاپخانه‌ ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون‌ هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین‌ قانون با آنها رفتار کند.

تبصره 7 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از به کارگیری واژه‌های نامانوس ‌بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعایت نماید، سازمان صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده موظفند واژه‌های مصوب ‌فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند.

تبصره 8 ـ تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این‌ قانون به ترتیب به مجازات‌ های زیر محکوم خواهند شد:

الف ـ اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.

ب ـ تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ توسط وزارت کشور یا دستگاه های ذی ربط با هزینه متخلف‌.

ج ـ تعطیل موقت محل کار.

د ـ لغو پروانه کار.

تبصره 9 ـ نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط‌ مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری نماید.

تبصره 10 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون ‌فرهنگی دولت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق  مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه ‌یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟