1397 تير
يكشنبه
31

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند - مصوب بهمن ماه 1372

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری‌ فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند

مصوب بهمن ماه 1372

ماده 1 ـ هر شخصی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به‌ جای آثار مجاز نماید و یا موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست ‌نوار دارای برچسب و نظایر آن‌، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جریمه نقدی ‌از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.

تبصره ـ در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

ماده 2 ـ هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع‌، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری‌ نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفین از این امر به جریمه نقدی از یک ‌میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

تبصره 1 ـ نیروهای انتظامی موظفند ضمن ممانعت از فعالیت این گونه افراد و مراکز نسبت به ‌پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ در خصوص شخصیتهای حقوقی ‌، بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیر مسوول خواهد بود.

ماده 3 ـ عوامل تولید ، توزیع‌ ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که عوامل ‌مذکور مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند و یا بدون مجوز باشند با توجه ‌به محتوای محصول حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم‌خواهند شد:

الف ـ عوامل اصلی تولید ، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک ‌تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و درهر حال چنانچه از مصادیق افساد فی ‌الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم می‌گردند.

تبصره 1 ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از: تهیه‌کننده ( سرمایه ‌گذار ) ،کارگران ‌، فیلمبردار ، بازیگران نقش های اصلی‌.

تبصره 2 ـ تعداد نوار بیش از ( ده نسخه‌ ) به عنوان ( عمده ‌) تلقی می‌گردد.

تبصره 3 ـ سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند (الف‌) به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از یک میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شوند.

تبصره 4 ـ تکثیر و توزیع ‌کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه (موضوع بند (الف‌)) حسب‌ مورد به جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم‌ خواهند شد.

تبصره 5 ـ آثار سمعی و بصری ( مستهجن ‌) به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی ‌زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتهای شو و نمایشهای مبتذل در مرتبه اول به سه‌ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل‌ یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکراربه سه تا ده سال حبس  یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات ‌مربوط بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

تبصره 1 ـ آثار سمعی و بصری ( مبتذل ‌) به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه ‌ها و صور قبیحه‌ بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.

تبصره 2 ـ دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات و نوارها محکوم خواهند شد. ضمنا لازم است ‌نوارها و دیسکتهای مکشوفه امحا گردد.

تبصره 3 ـ استفاده از صغار برای نگهداری‌ ، نمایش‌، عرضه‌، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرره برای عامل خواهد بود.

ماده 4 ـ رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است‌.

ماده 5 ـ کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومین ضبط می‌گردد به‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود در خصوص وسایل و تجهیزات تحصیل شده ازسوی مراجع ذی صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می‌شود.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟