1397 تير
يكشنبه
31

آیین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات ( ماده 1 تا 6 )‌

یین نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات‌

ماده 1 ـ دفتر مطبوعات مکانی است که دارنده پروانه رسمی انتشار نشریه برای فعالیت‌ های ‌مطبوعاتی بر اساس تعریفی که از نشریات در قانون مطبوعات شده یا می‌شود از آن استفاده ‌می‌نماید.

تبصره 1 ـ تشخیص محل مناسب برای استقرار دفتر مطبوعات بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است‌.

تبصره 2 ـ متقاضی باید برای اخذ مجوز تاسیس‌ ، رونوشت سند مالکیت یا اجاره نامه ملک‌ موردنظر را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه نماید.

ماده 2 ـ مقصود از فعالیت شغلی مقرر در قانون‌ ، کلیه فعالیت هایی است که قبل از مرحله چاپ هرنشریه صورت می‌گیرد، فعالیت بخش های مختلف مانند هیات تحریریه ‌، سرویس ‌های خبر و گزارش‌ ، آگهی و خدمات‌، نصب و احداث سامانه‌های ارتباطی و خبررسانی ‌، بایگانی مطبوعات‌ ، کتابخانه ‌، همچنین نصب سامانه‌ های رایانه ‌ای انجام عملیات فنی لیتوگرافی برای تهیه فیلم و کپی زینک‌ ، حروفچینی و صفحه بندی از جمله مصادیق این فعالیت هاست‌.

ماده 3 ـ تاسیس دفتر مطبوعات در واحدهای مسکونی مستقل ‌، اداری و تجاری مجاز است‌.

تبصره - تاسیس دفتر چند نشریه در یک واحد مسکونی مستقل یا مجتمعی که به طور کامل دراختیار مطبوعات باشد بلامانع است‌.

ماده 4 ـ نصب تابلوهای راهنما به منظور مشخص نمودن دفتر مطبوعات الزامی است به طوری که‌ به وسیله آن محل دفتر به سادگی قابل شناسایی باشد.

ماده 5 ـ انجام هر نوع فعالیت غیر مطبوعاتی در محل دفاتر ممنوع است‌.

تبصره 1 ـ در استان تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در سایر استانها ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان در خصوص رعایت مقررات قانون یاد شده و این آیین نامه ملزم به بازرسی از دفاتر مطبوعات هستند.

تبصره 2 ـ تخلف از مقررات این ماده موجب تذکر کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سایر استانها به صاحب امتیاز نشریه است و در صورت‌ تکرار تخلف ‌، مراتب به مراجع ذی صلاح اعلام‌ می‌شود.

ماده 6 ـ در صورت توقف فعالیت نشریه به حکم دادگاه یا تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات یا هر دلیل دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع را به مراجع ذی صلاح اعلام می‌کند تا نسبت به ‌ممانعت از فعالیت مطبوعاتی در دفاتر یاد شده اقدام نمایند.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟