1397 تير
يكشنبه
31

آیین نامه هیات منصفه‌ - مصوب 1374

آیین نامه  هیات منصفه‌ - مصوب 1374

در اجرای قانون مصوب 20/5/58 شورای انقلاب آیین نامه  زیردر جلسه مورخ 6/9/1374 هیات منصفه به تصویب رسید:

ماده 1 ـ هیات منصفه در اولین جلسه هر دوره از میان خود یک ‌رییس‌  ، دو نایب رییس و دو منشی انتخاب میکند.

ماده 2 ـ هیات رییسه مسئولیت تشکیل و اداره جلسات و اعلام ‌رای هیات منصفه را به ترتیبی که در این آیین نامه آمده بر عهده‌خواهدداشت‌.

ماده 3 ـ شروع مذاکرات‌ ، اخذ رای و اعلام رای نهایی و ختم ‌جلسه توسط رییس جلسه صورت خواهد گرفت‌.

ماده 4 ـ صورت جلسه توسط منشی تهیه و به امضا اعضاحاضر خواهد رسید.

ماده 5 ـ اعلام عمومی نظرات و نتایج مذاکرات هیات منصفه باشور قبلی توسط فردی که برای هر مورد انتخاب میشود صورت ‌میگیرد.

ماده 6 ـ جلسات هیات هر دو هفته یک ‌بار روزهای دوشنبه ازساعت 10 صبح در محل دادگستری تهران منعقد میگردد.

تبصره ـ برگزاری جلسه اضطراری و یا در خارج از محل‌دادگستری با تصویب هیات رییسه انجام میگردد.

ماده 7 ـ هیات منصفه به‌منظور انجام امور اداری و مکاتباتیاقدام به تشکیل دبیرخانه در محل دادگستری تهران مینماید.

تبصره ـ مسیول دبیرخانه توسط هیات منصفه انتخاب و باحکم رییس هیات منصوب خواهدگردید.

ماده 8 ـ دبیرخانه موظف است خلاصه پرونده ‌هایی را که قرار است در هر جلسه مطرح شود حداقل سه روز قبل در اختیار اعضا قرار دهد.

ماده 9 ـ نگهداری و ضبط اسناد و سوابق جلسات‌ ، دعوت از اعضا و هماهنگی آنان برای شرکت در جلسات بر عهده مسئول ‌دبیرخانه است‌.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟