1397 خرداد
دوشنبه
28

* آيين نامه نويسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌ - مصوب 1354

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/6/1354 بنا به پیشنهاد شماره 671/22 مورخ 26/4/1354 وزارت اطلاعات و جهانگردی و به استناد ماده 6 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی آیین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار

ماده 1 ـ نویسنده مطبوعاتی شخصی است که به طور حرفه‌ای‌ ، به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامه‌ ها یا مجلات مشغول و دارای پروانه از وزارت اطلاعات و جهانگردی باشد.

ماده 2 ـ خبرنگار نماینده روزنامه‌ ، مجله‌ ، خبرگزاری و یا موسسه‌ای است که به موجب پروانه ‌صادره از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی به این سمت شناخته شده است‌.

ماده 3 ـ خبرنگاران به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

الف ـ خبرنگار سیاسی

ب ـ خبرنگار امور اجتماعی ( اقتصادی‌ ، قضایی‌ ، جنایی‌ ، هنری‌ ، فرهنگی‌ ، آموزشی‌ ، ادبی‌ ، ورزش).

پ ـ خبرنگار عکاس که به کار عکسبرداری و یا فیلمبرداری اشتغال خواهد داشت‌.

تبصره ـ امور مربوط به خبرنگاران‌ ، عکاسان‌ ، نویسندگان و مترجمان نشریه ‌های ارتش شاهنشاهی‌ تابع مقررات مربوط خواهد بود.

فصل دوم ـ شرایط کار نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌

ماده 4 ـ نویسندگان مطبوعاتی مشمول این آیین نامه باید حایز شرایط زیر باشند:

الف ـ داشتن بیست سال تمام سن‌.

ب ـ دارا بودن دانشنامه لیسانس یا صلاحیت علمی و نویسندگی مورد تایید وزارت اطلاعات وجهانگردی‌.

پ ـ داشتن حسن شهرت‌.

ت ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق  اجتماعی باشد.

ث ـ ارایه معرفی نامه از طرف روزنامه یا مجله مربوط‌.

ماده 5 ـ خبرنگاران مشمول این آیین نامه باید واجد شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت ایران‌.

ب ـ داشتن بیست سال تمام سن برای خبرنگاران امور اجتماعی و عکاس و بیست و پنج سال تمام‌سن برای خبرنگار سیاسی‌.

پ ـ دارا بودن دانشنامه لیسانس یا مدارک تحصیلی معادل آن برای خبرنگار سیاسی و داشتن‌ تحصیلات دیپلم کامل دبیرستان و یا مدارک تحصیلی معادل آن برای خبرنگاران امور اجتماعی و عکاس‌.

ت ـ داشتن حسن شهرت‌.

ث ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق  اجتماعی باشد.

ج ـ آشنایی به یکی از زبانهای خارجی برای خبرنگار سیاسی و همچنین خبرنگار مطبوعات داخلی‌در خارج از کشور.

چ ـ ارایه معرفی نامه از طرف روزنامه‌ ، مجله‌ ، خبرگزاری و یا موسسه مربوط‌.

ماده 6 ـ احراز و تایید صلاحیت نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران با وزارت اطلاعات و جهانگردی می‌باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی که نویسنده مطبوعاتی فاقد یکی از شرایط مذکور در بندهای (پ‌) و (ت‌)ماده چهار بشود و یا خبرنگاری فاقد یکی از شرایط مذکور در بندهای (الف‌) و (ت‌) و (ث‌) ماده پنج ‌بشود پروانه او با رعایت ماده 17 این آیین نامه از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی لغو می‌شود.

تبصره 2 ـ نویسندگان مطبوعاتی که سابقه کار آنان مورد تایید وزارت اطلاعات و جهانگردی باشدو همچنین خبرنگارانی که پیش از تاریخ تصویب این آیین نامه دارای پنج سال سابقه خبرنگاری ‌باشند به ترتیب از شرایط بند (ب‌) ماده چهار و بند (پ‌) ماده پنج معاف خواهند بود

فصل سوم ـ مدت اعتبار پروانه‌های نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌

ماده 7 ـ مدت اعتبار پروانه نویسندگان مطبوعاتی دائمی است و نیاز به تمدید ندارد.

ماده 8 ـ مدت اعتبار پروانه خبرنگاری دو سال تمام از تاریخ صدور است و پس از انقضای مدت‌ مذکور ، چنانچه از طرف روزنامه‌ ، مجله‌ ، خبرگزاری و یا موسسه مربوط تقاضای تمدید شود به‌مدت دو سال دیگر تمدید می‌شود.

ماده 9 ـ در صورتی که دارنده امتیاز یا مدیر روزنامه‌ ، مجله و مدیر خبرگزاری و یا موسسه مربوط‌ تقاضای لغو پروانه نویسنده یا خبرنگاری را بنماید ، وزارت اطلاعات و جهانگردی به موضوع‌ رسیدگی و نسبت به لغو یا ابقای اعتبار پروانه شخص مورد نظر تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده 10 ـ پروانه‌های موضوع این آیین نامه در هر استان یا فرمانداری کل پس از احراز صلاحیت ‌توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی از طریق اداره اطلاعات و جهانگردی هر استان یا فرمانداری‌کل صادر یا تمدید خواهد شد و مراتب ضمن ارسال رونوشت پروانه صادره به وسیله اداره مذکور به‌ وزارت اطلاعات و جهانگردی اعلام خواهد گردید.

تبصره ـ در شهرستانهایی که اداره اطلاعات و جهانگردی وجود ندارد وزارت اطلاعات وجهانگردی می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این آیین نامه را به استانداران‌ ، فرمانداران کل ‌یا فرمانداران محول نماید تا به نمایندگی وزارت اطلاعات و جهانگردی اقدامات لازم را معمول ‌دارند.

ماده 11 ـ روزنامه‌ ، مجله‌ ، خبرگزاری و یا موسسه مربوط در صورت موافقت با ادامه کار هر یک ازخبرنگاران خود مکلف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه صادره‌ ، تقاضای تمدید نماید.

ماده 12 ـ پروانه خبرنگارانی که به استناد آیین نامه شماره 32056 مورخ 15/12/1343 هیات ‌وزیران صادر گردیده تا پایان مدت اعتبار به قوت خود باقی است‌.

فصل چهارم ـ وظایف نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران‌

ماده 13 ـ نویسنده مطبوعاتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه است‌.

ماده 14 ـ خبرنگار مکلف است‌:

الف ـ اطلاعات صحیح در اختیار موسسه خود قرار دهد.

ب ـ هنگام شرکت در مراسم پروانه خبرنگاری خود را همراه داشته باشد.

پ ـ در پیرامون رشته خود که در پروانه خبرنگاری منعکس است فعالیت کند.

ماده 15 ـ نقل و نشر اخبار از مقامات انتظامی و نظامی و عکسبرداری از موسسات نظامی و مکان هایی که با امنیت عمومی ارتباط دارد ، بدون تحصیل اجازه قبلی از مقامات مربوط ممنوع است‌.

ماده 16 ـ خبرنگار باید در مصاحبه هایی که به عمل میاورد و نیز در نقل و قول مقامات رسمی ‌رعایت امانت را بنماید و از تحریف مطالب ممنوع است‌.

فصل پنجم ـ مقررات مختلف

ماده 17 ـ وزارت اطلاعات و جهانگردی می‌تواند پروانه ‌های نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگارانی ‌را که مرتکب یکی از تخلفات مشروحه زیر بشوند ، پس از رسیدگی برای بار اول به مدت سه ماه وبار دوم ششماه و در صورت تکرار برای همیشه لغو نماید:

الف ـ تهیه مطالب دروغ و تنظیم خبرهای نادرست با علم به نادرستی آنها و مواردی که به موجب‌قانون مجازات عمومی نشر اکاذیب تلقی شود.

ب ـ افشای هر مطلبی که بر خلاف قانون مطبوعات باشد.

تبصره 1 ـ نویسنده مطبوعاتی و خبرنگاری که پروانه وی به استناد ماده لغو می‌شود از نویسندگی ‌و خبرنگاری در کلیه روزنامه‌ ها و مجلات‌ ، خبرگزاری ها و موسسات یا سازمانهای کشور محروم‌خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی که نویسنده مطبوعاتی یا خبرنگاری به سبب تهیه مطالب خلاف قانون یاتنظیم خبرهای نادرست و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گیرد از تاریخ صدور کیفر خواست‌ ، پروانه‌ او از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی توقیف و در صورت برائت مسترد والا ابطال خواهد شد.

ماده 18 ـ موسسات مطبوعاتی و خبرگزاریها مکلفند فهرست مشخصات و شرایط کار نویسندگان ‌مطبوعاتی و خبرنگاران خود را حسب مورد به وزارت اطلاعات و جهانگردی یا به اداره اطلاعات وجهانگردی محل ارسال دارند و هر گونه تغییرات بعدی فهرست مذکور را بلافاصله به همان مراجع ‌اعلام نمایند.

ماده 19 ـ مأموران انتظامی مکلفند حسب اعلام وزارت اطلاعات و جهانگردی محل‌ ، از کار نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران بدون پروانه و یا کسانی که پروانه آنان لغو یا مدت اعتبار آن‌ منقضی شده است جلوگیری نمایند و پروانه ‌های غیر مجاز را ضبط و به وزارت اطلاعات و جهانگردی ارسال دارند.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟