1397 تير
يكشنبه
31

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن

هیات وزیران در جلسه مورخ19/1/1383 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 69263/6025 هـ/ب مورخ 30/9/1382 تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن ، موضوع تصویب نامه شماره32187/ت23037هـ مورخ6/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود:

الف ـ عبارت (  و به قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد ) از تبصره(1) ماده (9) حذف می گردد.

ب ـ عبارت ( جز در مواردی كه انتشار مطلب علیه قانون اساسی باشد ) بعد از عبارت (  نقدهای علمی ) در تبصره (2) ماده (9) اضافه می گردد.

ج ـ عبارت ( جز در موارد مصرح در قانون و مواردی كه در حوزه اختیارات و مسئولیت های هیئت نظارت باشد ) بعد از عبارت ( سایر موارد ) در ماده(10) اضافه می گردد.

د ـ عبارت ( با درخواست كتبی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن و تصویب هیئت نظارت ) جایگزین عبارت ( صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن ) در ماده (11) می گردد.

هـ – عبارت ( جنبه استمرار داشته و ) از متن ماده (33) حذف می گردد.

و ـ متن ذیل جایگزین تبصره ماده (35) می گردد:

تبصره ـ درصورتی كه رییس دادگاه حضور در برخی از موارد را ضروری بداند با تصمیم اكثریت اعضای هیئت منصفه رییس دادگاه صرفا برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهدشد.

 

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف

هیات وزیران در جلسه مورخ19/1/1383 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 69263/6025 هـ/ب مورخ 30/9/1382 تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن ، موضوع تصویب نامه شماره32187/ت23037هـ مورخ6/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می شود:

الف ـ عبارت (  و به قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد ) از تبصره(1) ماده (9) حذف می گردد.

ب ـ عبارت ( جز در مواردی كه انتشار مطلب علیه قانون اساسی باشد ) بعد از عبارت (  نقدهای علمی ) در تبصره (2) ماده (9) اضافه می گردد.

ج ـ عبارت ( جز در موارد مصرح در قانون و مواردی كه در حوزه اختیارات و مسئولیت های هیئت نظارت باشد ) بعد از عبارت ( سایر موارد ) در ماده(10) اضافه می گردد.

د ـ عبارت ( با درخواست كتبی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن و تصویب هیئت نظارت ) جایگزین عبارت ( صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن ) در ماده (11) می گردد.

هـ – عبارت ( جنبه استمرار داشته و ) از متن ماده (33) حذف می گردد.

و ـ متن ذیل جایگزین تبصره ماده (35) می گردد:

تبصره ـ درصورتی كه رییس دادگاه حضور در برخی از موارد را ضروری بداند با تصمیم اكثریت اعضای هیئت منصفه رییس دادگاه صرفا برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهدشد.

 

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟