1397 تير
يكشنبه
31

آیین ‌نامه اجرایی قانون ( ممنوعیت به‌ کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌ )

آیین ‌نامه اجرایی قانون ( ممنوعیت به‌ کارگیری‌ تجهیزات دریافت از ماهواره‌ )

مصوب فروردین ماه 1374 هیات وزیران‌

ماده 1 ـ مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بانظرخواهی از وزارت‌خانه ‌های پست و تلگراف و تلفن (برای صلاحیت های فنی‌) و اطلاعات (برای‌ صلاحیتهای امنیتی‌) صادر خواهد شد. وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و اطلاعات موظفندحداکثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا  ، نسبت به درخواست های واصل شده اعلام نظر نمایند پس ازپایان مهلت تعیین شده درصورت عدم اعلام نظر دستگاه‌های فوق  ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.
ماده 2 ـ وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگیهای سیاسی و کنسولی کشورهای‌ خارجی و سازمانهای بین‌المللی را که براساس حقوق بین ‌الملل از شمول مفاد این قانون مستثنی‌ هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌کند.

ماده 3 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مستمر اسامی و مشخصات استفاده‌ کنندگان مجازاز تجهیزات دریافت از ماهواره و تغییرات آنها را به وزارت کشور اعلام می‌نماید تا وزارت کشور نسبت به جمع ‌آوری تجهیزات استفاده‌ کنندگان غیرمجاز و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کند.

ماده 4 ـ شرکتهای تولیدکننده و سازنده داخلی چنانچه حسب نیازها و سفارش سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن براساس قراردادهای منعقد شده‌ مبادرت به تولید و ساخت تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول ممنوعیت های‌ مندرج در مواد (8) و (9) قانون خارج بوده و وزارت کشور متعرض آنها نخواهد شد.

وزارت کشور مکلف است ضمن تدوین دستورالعمل لازم‌  ، ترتیبی اتخاذ نماید تا مأمورین انتظامی‌ در مقام اجرای مواد (8) و (9) قانون متعرض مأمورین و متصدیان حمل و نقل‌ ، انبارها و مراکز نصب و تعمیر و نگهداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف ‌و تلفن نگردند و همکاری‌ ها و هماهنگی ‌های لازم را معمول نمایند.

ماده 5 ـ دستگاه‌های فرهنگی کشور برای تحقق مفاد ماده (4) قانون و به‌منظور تبیین اثرات مخرب‌استفاده از برنامه‌ های ماهواره ‌ای و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق ماده (10) قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد همکاری نمایند.

کلیه دستگاه ‌های فرهنگی کشور مکلفند قبل از تصویب بودجه سالانه کل کشور ، طرحهای لازم ‌پیشنهادی خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات مخرب برنامه‌ های منحرف‌ کننده ‌ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد.

ماده 6 ـ وزارت کشور جهت جمع ‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره باتوجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می‌تواند از نیروی مقاومت بسیج استفاده نماید.

ماده 7 ـ کسانی که پس از انقضای مهلت مقرر در قانون به ‌صورت داوطلبانه ‌ ، تجهیزات خود راتحویل دهند ، مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه در مجازات ها خواهند بود.

ماده 8 ـ در اجرای ماده (3) قانون‌ ، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابط‌  ، اخبار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد. وزارت کشور با همکاری وزارت ‌خانه‌ های اطلاعات‌ ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران باتوجه به اخبار و اطلاعات واصل شده وراهکارهای ارائه شده توسط دستگاه‌های مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت‌. بدین ‌منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد گردید.

ماده 9 ـ وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورت جلسه‌ای تنظیم‌و نسخه‌ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (3) قانون به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران ارسال نماید.

ماده 10 ـ تجهیزات موضوع قانون که به طور داوطلبانه به وزارت کشور تحویل داده می‌شود یاحسب مورد توسط وزارت کشور و مرجع صلاحیت ‌دار قضایی ضبط و مصادره می‌شود ، ماهانه طی‌ صورت جلسه‌ای با امضای نمایندگان وزارت کشور ، مرجع ذی ربط قضایی و سازمان صدا و سیمابه مراکز استانی سازمان صدا و سیما تحویل داده خواهد شد.

ماده 11 ـ تعریف تجهیزات مشمول قانون برعهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است‌. وزارت‌پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت به ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر نقاط کشور براساس ‌قوانین و مقررات جاری کشور ، برعهده دستگاه‌ های ذی ربط خواهد بود.

ماده 12 ـ در اجرای تبصره ماده (6) قانون‌ ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات ‌فرستنده‌ ها ، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها ، مواد اولیه تولید فیلم و سریال ازاخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ ها و سازمان‌های دولتی نظیر وزارت‌خانه‌ های‌ پست و تلگراف و تلفن‌ ، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت ‌بازرگانی معاف است‌.

ماده 13 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دراجرای تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئولیتهای خود دستورالعمل ‌های لازم را برای ‌تعیین آگهیهای تبلیغاتی غیرمجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود ، رأسا و به طور جداگانه به ‌ناشرین و مطبوعات و بنگاههای تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.

ماده 14 ـ دستگاهها و سازمانها می‌توانند با ذکر دلایل توجیهی به امضای بالاترین مقام اجرایی‌خود برای استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره ‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز کنند.

تبصره ـ مسئول واحد استفاده‌ کننده از تجهیزات در برابر هر گونه استفاده غیرقانونی از آن پاسخگو خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره‌ های توجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این‌مسئولان برگزار می‌کند. تایید صلاحیت مسؤولان منوط به موفقیت در این دوره ‌ها است‌.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟