1397 تير
پنجشنبه
28

قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توکيو راجع به جرايم و برخی اعمال ارتكابی ديگر در هواپيما

قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توکيو راجع به جرايم و برخی اعمال ارتكابی ديگر در هواپيما

مصوب 21/2/1355

ماده واحده ـ كنوانسيون توکيو راجع به جرايم و برخي اعمال ارتکابی ديگر در هواپيما مورخ 14سپتامبر 1963 (23 شهريور 1342) مشتمل بر يک مقدمه و بيست و شش ماده تصويب و اجازه‌ تسليم اسناد الحاق آن داده مي‌شود.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟