1397 تير
پنجشنبه
28

مواد جزایی از لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس‌ شركت راه ‌آهن شهری تهران و حومه‌

مواد جزایی از لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس‌ شركت راه ‌آهن شهری تهران و حومه‌

مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب‌

ماده 1 ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه ‌آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره ‌برداری از آن شركتی به نام راه ‌آهن شهری تهران و حومه (مترو ) تاسیس نماید.

شركت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره می‌شود.

تبصره 1 ـ شركت می‌تواند به منظور اجرای طرح راه‌ آهن شهری تهران و حومه و تامین‌ نیازمندی های خود از زیر اراضی و املاك محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچ گونه پرداختی ‌استفاده نماید و در مواردی كه برای انجام امور فنی و اجرایی ورود به منازل و محلهای كسب و اماكن‌ عمومی ضروری تشخیص داده شود با اخطار كتبی 48 ساعته به محلهای مزبور وارد و در صورت ‌ممانعت با حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید. در صورتی كه ‌بر اثر عملیات اجرایی مترو خسارتی به مستحدثاث اشخاص وارد شود میزان خسارت وارده ( طبق‌ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب اسفندماه 1351 ) قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره 2 ـ مقررات مواد 9 و 10 و 13 قانون ایمنی راه ها و راه ‌آهن مصوب تیرماه 1349 و همچنین قانون كیفر بزه ‌های مربوط به راه‌ آهن مصوب سال 1320 و ملحقات آن در مورد راه‌ آهن‌ شهری تهران و حومه اجرا خواهد شد. وظایف و اختیارات وزارت راه و راه ‌آهن دولتی ایران در قانون‌ كیفر بزه‌ های مربوط به راه‌ آهن در این مورد به عهده راه‌ آهن شهری تهران و حومه (مترو) خواهد بود.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟