1397 تير
پنجشنبه
28

قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن‌

قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن‌

مصوب تیرماه 49 و اصلاحیه سال 79

ماده 1 ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (3)  ،(4)  ، و (5) به ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه‌ آهن ‌مصوب 7/4/1349 افزوده می‌شود:

تبصره 3 ـ دادگاه با درخواست وزارت راه ‌و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه‌ها  ، خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

تبصره 4 ـ مأموران مربوط در وزارت راه ‌و ترابری و راه ‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه‌آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع ‌صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط‌ محکوم خواهد شد.

تبصره 5 ـ برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر (500 متر) از بالا دست ‌و یک کیلومتر از پایین دست پل ها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 2 ـ متن زیر به عنوان ماده (7) به قانون یاد شده اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب به (8) تا(16) اصلاح می‌گردد.

ماده 7 ـ ریختن زباله‌ ، نخاله‌ ، مصالح ساختمانی‌ ، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیی‌ دیگر در راهها و راه‌ آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی ‌ممنوع است‌.

تبصره 1 ـ مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم ‌و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین‌ ، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع‌ تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصدهزار(000/500) تا پنج میلیون (000/000/5) ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران ‌خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره 2 ـ ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب‌ ، درختکاری و عبور دادن تاسیسات ازعرض راه و راه ‌آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه وزارت راه و ترابری مجاز است‌. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط باکسب موافقت وزارت راه‌ و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.

تبصره 3 ـ وزارت راه‌وترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌ های آب‌ ، گاز ، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه‌ عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد ، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.

ماده 3 ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (12) قانون یاد شده افزوده می‌شود و تبصره ذیل آن به‌تبصره (1) تغییر می‌یابد:

تبصره 2 ـ حسب درخواست شرکت راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران‌ ، مرجع قضایی صالح دستورلازم را مبنی بر همکاری و نظارت مأموران نیروی انتظامی با آن شرکت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محلهای تردد غیرمجاز صادر می‌کند.

ماده 4 ـ ماده (14) قانون یاد شده به صورت زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14 ـ وزارت راه ‌و ترابری مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه ‌آهن‌ ، گذرگاه های ضروری ‌و مجاری لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند.وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی و وزارت نیرو در مورد تامین ‌روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه‌ و ترابری و در چهارچوب مقررات موجود اقدام کنند.

ماده 5 ـ متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (17) به قانون یاد شده افزوده می‌شود:

ماده 17 ـ ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم‌ و راهها و حریم راه‌ آهن ‌های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه‌ و ترابری احداث نموده یا می‌نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع‌ می‌باشد.

وزارت راه ‌و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه ‌آهن اقدام کند.

با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (15) لغو می‌گردد.

تبصره 1 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه‌ آهن ‌های کشوربه عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین ‌نامه ‌ای که به تایید هیات وزیران می‌رسد اخذ وبه حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) آن را به منظور ایمن‌ سازی راهها به مصرف برساند.

تبصره 2 ـ نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه‌آهن‌ها تا شعاع صد (100) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می‌شود.

به وزارت یاد شده اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (1)همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است‌ متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.

تبصره 3 ـ ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب‌ ، برق ، فاضلاب‌ ، نفت‌ ، گاز ، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسایل فنی و ایمنی مربوط به هر یک‌ ، تابع آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه ‌و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 6 ـ متن زیر به عنوان ماده (18) به قانون ایمنی راهها و راه‌ آهن افزوده می‌شود:

ماده 18 ـ وزارت جهادسازندگی همچنان عهده‌دار وظایف مربوط به برنامه‌ریزی‌ ، احداث‌ ، نگهداری‌و مرمت راههای روستایی بوده و با متجاوزین به حریم راههای روستایی برابر ماده (6) همین قانون‌ و تبصره‌ های ذیل آن اقدام خواهد نمود.

ماده 7 ـ متن زیر به عنوان ماده (19) به قانون یاد شده اضافه می‌شود:

ماده 19 ـ وزارتخانه‌های راه ‌و ترابری و جهادسازندگی مکلفند علایم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هر یک از راههای مربوط مشخص و در محلهای موردنیاز نصب و اجرا نمایند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای ‌مربوط علایم ایمنی لازم را نصب نمایند چنانچه بر اثر کوتاهی در بکار بردن علائم یاد شده خسارتی‌به اشخاص (حقیقی یا حقوقی‌) وارد شود هر یک از وزارتخانه ‌های یاد شده حسب مورد موظف ‌است از مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه‌ ، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفا خواهد نمود.

ضمنا در کلیه مواد مربوط به قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 7/4/1349 و اصلاحات ‌بعدی آن عبارت ذیل جایگزین می‌گردد:

ـ به جای کلمه ( شاهراه‌ ) عبارت ( آزاد راه‌ ) جایگزین می‌شود.

ـ به جای عبارت ( وزارت راه‌ ) عبارت ( وزارت راه ‌و ترابری‌ ) جایگزین می‌گردد.

 ـ به جای عبارت ( معاونین راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‌ ) عبارت ( معاونین راهداری و حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای و پایانه‌ ها ) جایگزین می‌شود.

ـ به جای عبارت ( کمیسیونهای راه و دارایی مجلسین‌ ) عبارت ( کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه ‌و ترابری و کمیسیون امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی‌ ) جایگزین می‌گردد.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟