1397 تير
پنجشنبه
28

قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور

قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور

مصوب 14/7/1367

ماده 1 ـ هرکس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفر های ذیل محکوم خواهد شد:

الف ـ در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌ الارض ‌نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع ‌الخروج یا ممنوع ‌الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب ‌به دو تا هشت سال حبس و جریمه نقدی از 2500000 تا 10000000 ریال محکوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت ‌دادگاه کیفری 1 باشد، مرتکب به مجازات دو تا چهار سال حبس محکوم خواهد شد.

د ـ در صورتی که فرد عبور داده شده غیربالغ باشد ، مرتکب به حبس از سه تا پنج سال محکوم‌ خواهد شد.

ه ـ در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورتی که عبوردهنده از کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت باشد و باسو استفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده باشد، علاوه بر مجازات ‌های فوق به انفصال دائم ازخدمات دولتی محکوم می‌گردد.

تبصره 2 ـ علاوه بر مجازات ‌های مقرر کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده است طبق بند 3ماده 5 قانون مجازات‌ های اسلامی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب مجلس‌ شورای اسلامی عمل خواهد شد.

ماده 2 ـ قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز مصوب 1334 و اصلاحات ‌بعدی و قوانین مغایر با ماده و تبصره‌ های فوق ملغی است‌.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟