1397 تير
پنجشنبه
28

آیین‌ نامه اجرایی بند 3 ماده 29 قانون گذرنامه‌

آیین‌ نامه اجرایی بند 3 ماده 29 قانون گذرنامه‌

مصوب 18/7/1363 هیات وزیران‌

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/7/63 بنا بر پیشنهاد شماره 25996/م وزارت كشور آیین‌ نامه‌ اجرایی بند 3 ماده 29 قانون گذرنامه مصوب 1351 را به شرح ذیل تصویب نمودند:

ماده 1 ـ پروانه گذر طبق قانون گذرنامه (بند 3 ماده 29) به سكنه مرزی اعم از خاكی و آبی كه ‌تابعیت ایرانی داشته باشند داده می‌شود.

ماده 2 ـ حدود مناطق مرزی و نواحی جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان به پیشنهاد وزارت كشور وتصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 3 ـ پروانه گذر دارای مشخصات به نمونه پیوست صادر می‌شود.

ماده 4 ـ مدت اعتبار پروانه گذر از تاریخ صدور به مدت 15 روز می‌باشد و حداكثر در سال دومرتبه صادر می‌شود.

ماده 5 ـ مدت سكونت در مرز به منظور صدور پروانه گذر باید از پنج سال كمتر نباشد در مواردضروری با تایید شورای تامین شهرستان صادر می‌شود.

ماده 6 ـ برای مرزنشینان با رعایت معاهدات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های همجوار پروانه گذر صادر می‌گردد.

ماده 7 ـ صدور پروانه گذر به عهده ژاندارمری (مرزبانی‌) می‌باشد.

ماده 8 ـ پروانه گذر برای هر فرد جداگانه صادر می‌گردد.

تبصره ـ همسر رسمی و فرزندانی كه به سن قانونی نرسیده‌اند تابع شخص مرزنشین هستند.

ماده 9 ـ صدور پروانه گذر با رعایت مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون گذرنامه انجام می‌گیرد و فقط‌برای محلی كه مسافرت به آن در پروانه گذر تصریح می‌شود معتبر است‌.

ماده 10 ـ افرادی كه دارای پروانه گذر می‌باشند از محلهای تعیین شده (در پروانه گذر) باید خارج واز همان محل وارد ایران شوند.

تبصره ـ افرادی كه دارای پروانه گذر هستند از وسیله نقلیه (شخصی ـ عمومی‌) فقط تا محل تعیین ‌شده می‌توانند استفاده كنند.

ماده 11 ـ افرادی كه دارای پروانه گذر هستند می‌توانند به میزان دو هزار تومان وجه نقد و اجناس‌ سوغات با خود حمل نمایند ( اجناسی كه از طرف دولت صدور آن مجاز اعلام ‌گردیده ‌است‌)

ماده 12 ـ نیروهای مسلح ـ نظامی و انتظامی مشمول این پروانه گذر نمی‌شوند.

ماده 13 ـ در صورت فقدان یا غیرقابل استفاده شدن‌ ، المثنی در همان سال صادر نخواهد شد.

ماده 14 ـ جعل و سواستفاده از پروانه گذر تعقیب قانونی دارد.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟