1397 تير
پنجشنبه
28

قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب مهرماه 1371 ( مواد 1 تا 3 )

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون گونه ‌های درختانی از قبیل شمشاد ، زربین‌ ، سرخدار ،سورخمره ‌ای‌ ، سفید پلت‌ ، حراو چندل‌ ، ارس‌ ، فندق   ، زیتون طبیعی‌ ، بنه ( پسته وحشی‌ ) ، گون‌ ، ششم‌ ،گردو ( جنگلی ‌) و بادام وحشی ( بادامک‌ ) در سراسر کشور جز ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع میباشد.

تبصره 1 ـ وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌ های یاد شده را مشخص وحفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.

تبصره 2 ـ در مواردی که قطع این گونه ‌ها بر اساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و مسایل فنی‌ و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تایید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

تبصره 3 ـ متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط‌ کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یکماه تا ششماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

تبصره 4 ـ اجازه داده می‌شود که هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط‌ خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد. واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مأمورین کاشف ‌سازمان جنگلها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده شودتا برابر آیین ‌نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید.

تبصره 5 ـ در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین‌ ، به‌ تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می‌شوند.

ماده 2 ـ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف ‌مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه‌ پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌ های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌ های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی‌ ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت‌ نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهادسازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت‌ جمهوری اسلام ایران اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهادسازندگی اعتراضات خود را با ارایه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ‌اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیات مذکورنخواهد بود.

تبصره 2 ـ عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ‌موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و تبصره 6 ذیل آن به وزارت‌ جهادسازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای‌ ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

ماده 3 ـ آیین ‌نامه‌ های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به ‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟