1397 تير
پنجشنبه
28

* آيين‌نامه انجمنهای حمايت زندانيان‌ - مصوب اسفندماه 1360

فصل اول ـ تشکیلات‌

ماده 1 ـ انجمن حمایت از زندانیان برای اجرای وظایفی که به موجب اساسنامه بر عهده دارد دارای‌ دفتری خواهد بود که تحت نظر مدیر عامل انجمن انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده 2 ـ دفتر انجمن دارای چهار قسمت به‌ترتیب زیر خواهد بود:

1 ـ قسمت اداری‌.

2 ـ قسمت مالی‌.

3 ـ قسمت اجتماعی‌.

4 ـ قسمت اجرایی‌.

قسمت اداری کلیه امور اداری را مانند بایگانی ‌ ، ثبت نامه‌ های وارده‌  ، ارسال مراسلات ‌ ، انجام‌ مکاتبات و سایر امور دفتری دیگر از این قبیل را بر عهده خواهد داشت‌.

قسمت مالی عهده‌دار کلیه امور حسابرسی انجمن‌ ، تنظیم دفاتر مالی‌ ، حوالجات‌ ، پرداختها ، دریافتها و ثبت اموال و نگاهداری آنها ، تنظیم ترازنامه و سایر امور مالی خواهد بود.

قسمت اجتماعی کلیه امور مدد کاری انجمن را در زندانها ، اقدامات حمایتی و کمکی که درباره‌ زندانیان و خانواده آنان به‌ عمل خواهد آمد ، اشتغال زندانیان بعد از خروج و سایر اقدامات اجتماعی‌ را که از وظایف انجمن ناشی می‌شود بر عهده خواهد داشت‌.

قسمت اجرایی انجام کلیه اموری که جنبه اجرایی دارند بر عهده خواهد داشت مانند ایجاد کارگاههای‌ صنعتی و کشاورزی و تاسیسات بهداشتی و آموزشی در زندان ها ، کمک به ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت‌ ، مراکز مراقبت بعد از خروج و سایر موسساتی که انجمن طبق اساسنامه می‌تواند نسبت به ‌تشکیل و ایجاد آن اقدام کند.

ماده 3 ـ انجمن برای هر یک از قسمتهای فوق می‌تواند کارمندان موظف داشته باشد که با توجه به ‌تخصص آنان و نیاز انجمن استخدام و یا از طرف دادگستری به صورت مأمور خدمت در انجمن ‌انجام وظیفه خواهند کرد.

فصل دوم ـ اختیارات و وظایف مدیر عامل‌ ، مسئولین دفتری و متصدیان‌

ماده 4 ـ مدیر عامل مسئول اجرای تصمیمات هیات مدیره است‌.

ماده 5 ـ صدور مجوز پرداخت در کلیه هزینه‌ های انجمن و کمکهای نقدی و غیر نقدی به زندانیان و خانواده آنان با دو امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل انجمن خواهد بود.

تبصره ـ در صورت غیبت رییس هیات مدیره مجوز پرداختها با مدیر عامل و یک نفر از اعضای‌ هیات مدیره خواهد بود.

ماده 6 ـ اخذ اعانات و یا وجوه و اشیا و اموالی که از طرف افراد خیر یا موسسات عمومی و خصوصی به انجمن اهدا می‌شود به عهده مدیر عامل خواهد بود. مدیر عامل موظف است قبل از دریافت‌ ، هیات مدیره را از چگونگی آن مطلع نماید این وجوه و اعانات بعد از دریافت با ذکر مشخصات باید در دفاتر مربوط درج و منعکس  گردد.

ماده 7 ـ در اجرای ماده  6 اساسنامه انجمن حمایت زندانیان هیات مدیره می‌تواند برای تمرکز وجوهی که از فعالیتهای اختصاصی خود و  یا از طریق کمک اشخاص خیر و واقفین حاصل می‌شود حساب جاری  مخصوصی نزد یکی از بانکها با امضای ریاست هیات مدیره و مدیر عامل مفتوح و وجوه مذکور را طبق نظریه هیات مدیره در موارد لازم و مخصوص هزینه نمایند.

ماده 8 ـ خرید هرگونه مواد اولیه برای موسساتی که از  سرمایه انجمن  ایجاد می‌شود و فروش ‌مصنوعات و محصولات حاصله از آن و نظارت بر اداره این‌ گونه موسسات از وظایف مدیر عامل‌خواهد بود.

ماده 9 ـ انجام کلیه وظایفی که برای مدیر عامل انجمن پیش بینی شده است  در صورت غیبت مدیرعامل برعهده قائم مقام وی خواهد بود.

ماده 10 ـ انجمن می‌تواند برای تصدی  هر یک از قسمتهای اداری‌ ، مالی‌ ، اجتماعی و اجرایی یک‌نفر مسئول داشته باشد.

ماده 11 ـ مدد کاران اجتماعی در قسمت اجتماعی انجام وظیفه  خواهند کرد. امور مدد کاری به ‌وسیله مددکاران اجتماعی یا کارمندانی که  به این منظور از طرف انجمن معین می‌شود انجام خواهدشد.

ماده 12 ـ مددکاران اجتماعی  موظف هستند که برای خانواده  هر  زندانی که تحت پوشش حمایتی انجمن قرار می‌گیرد و حمایت وی به آنان ارجاع می‌شود پرونده جداگانه تشکیل دهند پرونده مددکاری برای  خانواده هر زندانی باید شامل خلاصه گزارشی باشد از وضع و مشخصات زندانی‌ ، تعداد عائله تحت تکفل وی‌ ، شرح و نتیجه بازدید منزل و اقداماتی که در جهت کمک و ارشاد زندانی وخانواده وی به‌عمل آمده است به علاوه اقدامات و کمکهایی که متدرجا انجام می‌شود باید با ذکر موضوع و تاریخ در پرونده مددجو درج گردد.

ماده 13 ـ زندانیانی که پس از ترخیص از نظر اشتغال و استقرار اجتماعی تحت پوشش حمایتی انجمن قرار می‌گیرند باید سرپرستی هر یک از آنان به یک نفر مدد کار اجتماعی یا داوطلب عضو انجمن سپرده شود ، مددکاران و داوطلبان موظفند نتیجه اقداماتی را که در این باره به عمل خواهند آورد در آخر هر ماه به مدیر عامل گزارش نمایند.

ماده 14 ـ مددکاران اجتماعی در اجرای وظایفی که  به ‌موجب  اساسنامه از طرف انجمن به آنان‌ محول می‌شود  می‌توانند با زندانیانی که تحت پوشش حمایتی انجمن قرار دارند ملاقات نمایند و ازنظر هماهنگی با مددکاری اجتماعی زندانها در جلسات مشورتی که به دعوت قسمت اجتماعی انجمن و با حضور مدد کاران اجتماعی زندان تشکیل می‌شود شرکت نمایند.

موارد متفرقه‌

ماده 15 ـ انجمن می‌تواند با تصویب هیات مدیره عضویت انجمنهای بین‌المللی را بپذیرد و حق ‌عضویت بپردازد.

ماده 16 ـ انجمن حمایت زندانیان مرکز می‌تواند در مواقع لزوم به انجمنهای شهرستانها کمک کند.

ماده 17 ـ انجمن می‌تواند نسبت به ایجاد کارگاهها و موسساتی که در اساسنامه پیش بینی شده‌است اقدام کند و به موسسات و بنگاه هایی که به منظور کمک به اشتغال زندانیان تشکیل می‌شود مساعدت نماید.

ماده 18 ـ اعضای انتخابی هیات مدیره و اعضایی که به سبب سمت در هیات مدیره حضور دارند مکلفند در تمامی جلسات که با دعوت قبلی اعلام می‌شود حضور پیدا نمایند. عدم حضور در سه ‌جلسه متوالی بدون اطلاع قبلی و عذر موجه موجب اعلام اعتذار عضو به مقام انتخاب کننده خواهد بود.

ماده 19 ـ این آیین ‌نامه به ‌استناد اختیار حاصل از قانون واگذاری اداره زندانها و اصلاحیه آن در 19ماده و یک تبصره  در تاریخ 11 اسفند ماه 1360 در دویست  و هجدهمین اجلاس شورای عالی ‌قضایی به تصویب رسید و  طبق مقررات ماده 2 قانون مدنی قابل اجرا می‌باشد و آیین ‌نامه انجمن‌ حمایت زندانیان مصوب 2796 ـ 22/2/1336 هیات وزیران ملغی است‌.

 
   
 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟