1397 تير
پنجشنبه
28

قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی‌ و تربیتی کشور به‌ ( سازمان زندانها و اقدامات تام

قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی‌ و تربیتی کشور به‌ ( سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور )

مصوب بهمن 1364

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به‌ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود  ، تبدیل ‌می‌گردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده 2 ـ وظایف سازمان به شرح زیر است‌:

الف ـ اداره کلیه امور مربوط به زندانها ، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور و موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها.

ب ـ ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه‌ آموزی آنها.

ج ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان‌.

د ـ جذب کمکهای مردمی و موسسات خیریه‌.

ه  ـ برنامه‌ ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و نیز سرمایه‌ های‌ دولتی‌ ، بانک ها ، تعاونی ها ، بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفایی زندان ها.

و ـ تهیه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم‌ شناسی و ارایه آن به‌شورای عالی قضایی و کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌.

ز ـ تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و ارایه آن به دیوان‌ عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط‌.

ح ـ برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاههای ذی ربط‌.

ماده 3 ـ رییس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی برای دوسال منصوب می‌شود و نصب مجدد وی بلامانع است‌. عزل رییس سازمان با شورای عالی قضایی‌ خواهد بود.

ماده 4 ـ بودجه سازمان در ردیف مستقل همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

ماده 5 ـ کلیه دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول که تا تاریخ تصویب این قانون مربوط به اداره ‌زندانها و امور زندانیان است از قبیل انبارها ، ساختمانها ، وسایل نقلیه‌ ، ملزومات و تجهیزات و بیمارستان ها و درمانگاه ها از طرف دادستانی کل کشور ، شهربانی جمهوری اسلامی ایران‌ ، کمیته ‌انقلاب اسلامی‌ ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات‌ همراه با اعتبارات مربوط در بودجه کل کشور به این سازمان منتقل می‌شود.

رییس سازمان و رییس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحویل و تحولهای مربوط به این‌ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف‌ ، نظر دادستان کل کشور قطعی خواهد بود.

تبصره ـ تا زمانی که نقل و انتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندانها صورت نگرفته است‌ دستگاههای مذکور در این ماده موظفند امور زندانها را کماکان با همکاری و نظارت سازمان اداره‌ نمایند.

ماده 6 ـ انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاه ها با سازمان است‌.

سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی و انتظامی موجود باهماهنگی مسئولین مربوط گزینش نماید. نیروهای مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به‌سازمان منتقل می‌شوند.

تبصره ـ نیروهای نظامی و انتظامی اداری و خدماتی کنونی که در زندانها استقرار دارند تا زمانی که‌ مورد نیاز سازمان باشند به عنوان مأمور به خدمت در اختیار سازمان باقی خواهند ماند.

ماده 7 ـ تشکیلات سازمان توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس‌ سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی خواهد رسید.

ماده 8 ـ کلیه اختیارات شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصرح در لایحه‌ قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت دادگستری مصوب 13/6/58 شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی الحاقی به آن مصوب 23/2/59 شورای انقلاب به سازمان واگذار می‌شود.

ماده 9 ـ آیین ‌نامه اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری و رییس سازمان تهیه و به تصویب ‌شورای عالی قضایی می‌رسد.

ماده 10 ـ از تاریخ اجرای این قانون‌ ، کلیه قوانین و مقررات و آیین‌ نامه ‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟