1397 تير
پنجشنبه
28

اصلاحیه مواد 206 و 215 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مصوب 26/4/1380

اصلاحیه مواد 206 و 215 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مصوب 26/4/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی‌

 

1 ـ در ماده 206 آیین نامه (اصلاحی 11/4/1381) عبارت (رییس یا قاضی ناظر زندان‌) به عبارت ( رییس دادگستری ‌شهرستان یا قاضی ناظر زندان و در صورت تشكیل دادسرا ، دادستان عمومی و انقلاب یا دادیار ناظر زندان و در مورد محكومین سازمان قضایی نیروهای مسلح ‌، دادستان نظامی ‌) اصلاح می‌شود.

2 ـ در ماده 215 آیین نامه (اصلاحی 11/4/1381 و 13/8/1381) به جای عبارت ( مگر با تشخیص رییس كل دادگستری ‌استان ‌) عبارت (مگر با موافقت رییس حوزه قضایی و در جایی كه دادسرا تشكیل شده ‌، با دادستان شهرستان مربوط و درمورد محكومین سازمان قضایی نیروهای مسلح‌ ، با دادستان نظامی ‌) به كار برده شود.

مدیركل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ـ غلامرضا شهری‌
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟