1397 تير
پنجشنبه
28

بخشنامه به مراجع قضائی، انتظامی، اطلاعاتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضابطین دادگس

بخشنامه به مراجع قضائی، انتظامی، اطلاعاتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضابطین دادگستری – 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

     با احترام، تصویر بخشنامه شماره70/84/1 مورخ 9/1/1384 ریاست محترم قوه قضائیه به منظور رعایت مفاد آن جهت اطلاع به پیوست ارسال می‏گردد.

 

مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ خسرو حکیمی

 

بخشنامه به مراجع قضائی، انتظامی، اطلاعاتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضابطین دادگستری

 

     در اجرای ماده 19 دستورالعمل اجرایی بند 15 ماده واحده « قانون احترام به‏ آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15/2/1383 مجلس شورای‏اسلامی مبنی بر:

     « کلیه مراجع قضائی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن‏اند.»

     اقتضاء دارد به نحو مقتضی به واحدهای تابع ابلاغ نمائید با هیأتهای نظارت بر حسن اجرای قانون و بازرسان اعزامی مربوط از مرکز و استان، همکاری لازم به عمل آورند.

 

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی ‏شاهرودی
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟