1397 تير
پنجشنبه
28

اصلاحیه آئین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور – مصوب 1384

اصلاحیه آئین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور – مصبو 1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراما:

     پیرو نامه شماره 12440/84/1 ـ 23/9/1384 بدینوسیله اصلاحات حروفچینی انجام شده درخصوص آئین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

 

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

 

اصلاحیه آئین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

 

     1ـ در ابتدای تبصره ماده 5 « مؤسسه» به « مؤسسه ی کیفری» تبدیل شود.

     2ـ در صدر ماده 24 پس از واژه رییسان، واژه « زندان‌ها» و ویرگول‌های قبل و بعد این واژه حذف شوند.

     3ـ در جمله آخر بند 16 ماده 30 واژه « مراقب» به « مراقبت» تبدیل شود.

     4ـ در بند نخست ماده 39 واژه « مافی» به « تدابیری» تبدیل شود.

     5 ـ در جمله‌ی آخر صدر ماده 44 واژه « پرسی» به « رییس» تبدیل شود.

     6 ـ در بند 4 ماده 44، واژه « بازرس» به « با رییس» تبدیل شود.

     7 ـ در صدر ماده50 پس از واژه زندان‌ها حرف « واو» اضافه و پس از واژه اشتغال حرف « واو» حذف شود.

     8 ـ در جمله دوم تبصره ماده116 پیش از قاضی ناظر، واژه « با» به « به» تبدیل گردد.

     9 ـ در متن ماده 213 شماره ماده ذکر شده در متن از 125 به 124 تغییر یابد.

     10 ـ در متن ماده 214 عدد « 214» به « 213» تبدیل شود.

     11ـ در متن ماده 222، پیش از واژه 221 ویرگول حذف گشته و « واو» اضافه شود.

     12ـ در متن ماده 222 عدد « 222» اخیر حذف شود.

     13ـ در صدر ماده‌ی 232 پس از واژه « رییسان» واژه « زندان‌ها» اضافه شود.

     14ـ در یـک جمله مـانده به آخـرین جمله تبصره2 ماده 235 واژه « آیین‌نامه» به « ماده» تبدیل شود.

     15ـ در ذیل تبصره2 ماده 235، پس از عبارت « فرم مربوط به ماده228» عدد «228» به «235» تغییر یابد.

     16ـ در عنوان بخش چهارم پس از عبارت « آماده‌سازی برای خروج از زندان» « واو» اضافه شود.
 

 
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟