1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون مدنی

دانلود قانون مدنی

      قانون مدنی :
  • مقدمه قانون مدنی
  • جلد اول - در اموال
         كتاب اول‌: در بيان اموال و مالكيت بطوركلي‌
       باب اول‌: در بيان انواع اموال‌
       فصل اول‌: در اموال غیرمنقول‌
       فصل دوم‌: در اموال منقوله‌
       فصل سوم‌: در اموالي كه مالك خاص ندارد ( ماده 23 الی 28 )
       باب دوم‌: در حقوق مختلفه كه براي اشخاص‌ نسبت به‌اموال ( ماده 29 )
       فصل اول‌: در مالكيت‌
       فصل دوم‌: در حق انتفاع‌
       فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثا
       كتاب دوم‌: در اسباب تملك‌
         قسمت اول‌: در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه‌
       باب اول‌: در احیاء اراضی موات و مباحه‌
       باب دوم‌: در حیازت مباحات‌
       باب سوم‌: در معادن‌
       باب چهارم‌: دراشیا پیداشده ‌و حیوانات‌ضاله
       باب پنجم‌: در دفینه‌
       باب ششم‌: در شکار
         قسمت دوم‌: در عقود و معاملات و الزامات‌
       اب اول‌: در عقود و تعهّدات بطوركلّي‌ ‌ ( ماده 183 الی 300 )
       باب دوم‌: در الزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود
       باب سوم‌: در عقود معینه مختلفه‌
       قسمت سوم‌: در اخذ به شفعه‌
         قسمت چهارم‌: در وصايا و ارث‌
       باب اول‌: در وصایا
       باب دوم‌: در ارث‌
       کتاب سوم‌: در مقررات مختلفه‌
  • جلد دوم‌: در اشخاص‌
       کتاب اول‌: در کلیات‌
       کتاب دوم‌: در تابعیت‌
       کتاب سوم‌: در اسناد سجل احوال‌
       کتاب چهارم‌: در اقامتگاه‌
       کتاب پنجم‌: در غایب مفقودالاثر
       کتاب ششم‌: در قرابت‌
         كتاب هفتم‌: در نكاح و طلاق
       باب اول‌: در نکاح‌
       باب دوم‌: در انحلال عقد نكاح‌ ‌ ( ماده 1120 الی 1157 )
         كتاب هشتم‌: در اولاد
       باب اول‌: در نسب‌ ( ماده 1158 الی 1167 )
       باب دوم‌: در نگاهداری و تربیت اطفال‌
       باب سوم‌: در ولايت قهري پدر و جدّپدري‌ ( ماده 1180 الی 1194 )
         كتاب نهم‌: در خانواده‌
       فصل اول‌: در الزام به انفاق ( ماده 1195 الی 1206 )
         كتاب دهم‌: در حجر و قيمومت‌
       فصل اول‌: در كليات‌ ‌ ( ماده 1207 الی 1217 )
       فصل دوم‌: در موارد نصب قيم و ترتيب آن‌ ( ماده 1218 الی 1234 )
       فصل سوم‌: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن(ماده 1235 الی 1247)
       فصل چهارم‌: در موارد عزل قيّم‌ ( ماده 1248 الی 1252 )
       فصل پنجم‌: در خروج از تحت قيمومت‌ ( ماده 1253 الی 1256 )
  • جلد سوم‌: در ادله اثبات دعوي‌ ( ماده 1257 الی 1258 )
         كتاب اول‌: در اقرار
       باب اول‌: در شرايط اقرار ( ماده 1259 الی 1274 )
       باب دوم‌: در آثار اقرار ( 1275 الی 1283 )
       كتاب دوم‌: در اسناد ( ماده 1284 الی 1305 )
         كتاب سوم‌: در شهادت‌
       باب اول‌: در موارد شهادت‌ ( ماده 1306 الی 1314 )
       باب دوم‌: در شرايط شهادت‌ ( ماده 1315 الی 1320 )
       كتاب چهارم‌: در امارات‌ ( ماده 1321 الی 1324 )
       كتاب پنجم‌: در قسم‌ ( ماده 1325 الی 1335 )
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟