1397 تير
پنجشنبه
28

آیین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجرا مصوب 1/10/1354

آیین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجرا مصوب 1/10/1354


ماده 1 ـ ادارات کل امور مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداری ادارات‌دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها مکلفند حق نسبی از حقوق اجرائی که باید به موجب تبصره 73 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور بر اساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 به متصدیان اجرا داده‌شود از حقوق اجرائی (برحسب مورد ده یک یا ده نیم‌) جدا و طبق مواد زیر به تشخیص روسای مربوط به متصدیان وماموران اجرا پرداخت نمایند.
ماده 2 ـ از اول فروردین ماه 1354 به بعد وجوهی که به طریق ماده یک جمع و نگهداری می‌شود باید به ترتیب زیر در طول‌سال در مرکز تحت نظر روسای دادگاه‌ها یا رئیس اجرای ثبت و در شهرستان‌ها تحت نظر روسای دادگاه‌ها و روسای ثبت بین‌متصدیان مربوط تقسیم شود.
1 ـ در مورد اجرای دادگستری‌:
الف ـ مسئولان اجرای دادگاه‌ها که حکم تحت نظر آنها اجرا می‌شود یا روسای اجرای سایر مراجعی که در امر وصول ده یک‌دخالت دارند 50%.
ب ـ کارمندان و مأموران اجرا که در امر وصول ده یک دخالت داشته‌اند 50%
2 ـ در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
الف ـ رئیس و معاونان اداره اجرای ثبت و رئیس و معاونان دوائر اجرای ثبت و سرممیزان و ممیزان اداره و دوائر اجرای ثبت‌در مرکز، مسئولان اجرای ثبت شهرستانها و ممیزان اجرا 70%.
ب ـ کارمندان و ماموران اجرا و کارمندان حسابداری و رسیدگی اجرا که در امر وصول ده نیم دخالت داشته اند 30%.
تبصره ـ سهم هر یک از افرادی که به موجب این آیین نامه استحقاق دریافت حق نسبی دارند از طرف روسای مربوط با درنظر گرفتن طرز کار و فعالیت آنها در امر وصول‌، حقوق اجرائی براساس ضوابطی که در این مورد از طرف وزارت دادگستری‌و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معین و ابلاغ خواهد شد تعیین می‌شود.
ماده 3 ـ برای اجرای ماده فوق باید دفتری در حسابداری مربوط نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی اجرا بابت (ده یک یاده نیم‌) در آن ثبت گردد و ماخذ احتساب پرداخت حق نسبی واقع شود.
ماده 4 ـ وجوه حاصل از حق نسبی فقط باید طبق مواد فوق به کارمندان و خدمتگزاران پرداخت شود و هزینه دیگری از این‌محل مجاز نیست‌.
ماده 5 ـ نحوه نگهداری وجوه مذکور و به هزینه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی به ادارات کل مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مربوط در شهرستان‌ها ابلاغ خواهد شد.
ماده 6 ـ در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط به حقوق اجرائی (ده یک یا ده نیم‌) طبق مقررات مالی مربوط در استرداد آن‌اقدام می‌شود و نسبت به حق نسبی اضافی پرداخت شده مبلغ اضافی از اولین حق نسبی که بعدا پرداخت می‌شود کسرخواهد شد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟