1397 تير
پنجشنبه
28

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6 /12/1352

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 6 /12/1352

ماده 1 : درهر موردکه کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هریک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند ، اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟