1397 خرداد
دوشنبه
28

یین‌نامه کمیسیونهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین‌ مصوب 1358 با اصلاحات 21/1/1379

یین‌نامه کمیسیونهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین‌ مصوب 1358 با اصلاحات 21/1/1379

ماده 1 ـ به منظور اجرای وظایفی که به موجب قانون برعهده اداره کل حقوقی و تدوین‌قوانین محول است و همچنین انجام اموری که رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌نماید کمیسیونهای‌مشورتی طبق مقررات این آیین‌نامه و در معیت اداره کل حقوقی و تدوین قوانین تشکیل‌می‌گردد.
ماده 2 ـ کمیسیونهای مشورتی دائمی عبارتند از:
1 ـ کمیسیون قوانین مدنی‌
2 ـ کمیسیون آیین دادرسی مدنی‌
3 ـ کمیسیون قوانین جزایی‌
4 ـ کمیسیون آیین دادرسی کیفری‌
5 ـ کمیسیون تهیه لوایح قضایی‌
مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین می‌تواند درموارد لزوم کمیسیونهای فرعی دیگری را حسب‌نیاز تشکیل دهد و از صاحبنظران ذی صلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید.
ماده 3 ـ هر کمیسیون از یک رییس و چهار عضو تشکیل می‌شود. رییس و اعضای‌کمیسیونها را رییس قوه قضائیه از میان قضات حائز شرایط انتخاب خواهد کرد. لااقل یک نفر ازاعضاء هر کمیسیون از میان معاونان یا مستشاران اداره کل حقوقی و تدوین قوانین انتخاب‌می‌شوند.
ماده 4 ـ در هر کمیسیون یکی از معاونان یا مستشاران اداره کل حقوقی و تدوین قوانین که به‌عضویت کمیسیون مشورتی انتخاب می‌شود علاوه بر عضویت سمت دبیری کمیسیون را نیزخواهد داشت‌.
ماده 5 ـ رئیس هر کمیسیون مسئول اداره جلسات کمیسیون و انجام امور آن می‌باشد و هرگاه در کار کمیسیونها و تشکیل آن اشکالی پیش آید مراتب را به اداره کل حقوقی و تدوین ‌قوانین اطلاع می‌دهد.
وظایف کمیسیونها:
ماده 6 ـ وظایف کمیسیونهای مشورتی عبارت است از:
الف ـ اظهارنظر نسبت به استعلامات قضایی و امور مربوط به استرداد و تعاون قضایی‌.
ب ـ مطالعه آرای دیوان عالی کشور و هیات عمومی و طرز دادرسی محاکم و نحوه استنباط‌ از قوانین و پیشنهاد تدابیر لازم برای تسریع دادرسی و جلوگیری از تضییع حق و تفسیر غلط‌قوانین‌.
پ ـ تهیه و تنظیم طرحهای قانونی در هر مورد که رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند و بررسی ‌اظهارنظر نسبت به طرحهایی که به کمیسیونها فرستاده می‌شود.
ماده 7 ـ وظایف هر یک از کمیسیونهای پنج گانه به شرح زیر است‌:
الف ـ کمیسیون قوانین مدنی‌: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی‌، تجارت وثبت‌.
ب ـ کمیسیون آیین دادرسی مدنی‌: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی‌مدنی‌، اجرای احکام مدنی و امور حسبی‌.
پ ـ کمیسیون قوانین جزایی‌: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای‌اختصاصی‌.
ت ـ کمیسیون آیین دادرسی کیفری‌: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی‌کیفری و اجرای احکام جزایی‌.
ث ـ کمیسیون تهیه لوایح قضایی‌: بررسی و تهیه لوایح قضایی که از طرف اداره کل حقوقی وتدوین قوانین و یا ریاست قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
تبصره ـ هر کمیسیون معمولا به امور مربوط به خود رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.لیکن این ترتیب مانع رسیدگی آنان به هر امر دیگری که به کمیسیون ارجاع شود نخواهد بود.
ماده 8 ـ مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین در صورت ضرورت می‌تواند بررسی و اظهارنظر در هر مورد را به دو یا چند کمیسیون ارجاع نماید که مشترکا اقدام نمایند. همچنین می‌تواند برحسب تشخیص خود یا پیشنهاد کمیسیونها از اشخاص صاحبنظر و خبره برای شرکت‌درکمیسیونها دعوت به عمل آورد. به صاحبنظران و خبرگانی که به این ترتیب دعوت می‌شودحق حضور متناسبی برای هر جلسه پرداخت خواهد شد.
ماده 9 ـ هرگاه کمیسیونهای مشورتی در نتیجه بررسی استعلامات قضایی یا مطالعه آرای‌محاکم یا به طریق دیگر به ابهام یا اجمال قوانین برخورد نمایند و یا از تفسیر غلط قوانین که‌موجب تضییع حق و یا کندی دادرسی است مستحضر شوند مکلفند نظر خود را مستدلا و باپیشنهاد اصلاحی به اداره کل حقوقی و تدوین قوانین اعلام نمایند تا برای اقدام مقتضی تسلیم‌رئیس قوه قضائیه گردد.
ماده 10 ـ هرگاه کمیسیونها در نتیجه تحولات و ضرورتهای اجتماعی تغییری در قوانین‌موجود را لازم بدانند و یا تصویب قانونی تازه را مفید تشخیص دهند طرح لازم را تهیه وپیشنهاد می‌نمایند.
ماده 11 ـ اوقات کار کمیسیونهای مشورتی هفته‌ای دو جلسه است و مدیرکل حقوقی‌ و تدوین قوانین در موارد لزوم می‌تواند آن را تا 4 جلسه در هفته افزایش دهد. کمیسیونهای‌مشورتی در محل اداره کل حقوقی و تدوین قوانین تشکیل جلسه خواهند داد و روزهای جلسه‌را مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین با جلب نظر هر کمیسیون تعیین می‌نماید.
ماده 12 ـ مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین مسؤول اداره امور کمیسیونهای مشورتی است‌.اداره کل حقوقی و تدوین قوانین باید وسایل کار کمیسیونها را فراهم نماید.
ماده 13 ـ کلیه استعلامات و امور مربوط به کمیسیونها از طریق اداره کل حقوقی و تدوین ‌قوانین به آنان ارجاع می‌گردد. مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین می‌تواند در هر یک از کمیسیونهاشرکت نماید و توضیح لازم را در مورد امور ارجاعی به اطلاع کمیسیون برساند و نظر خود رالدی الاقتضا اعلام نماید.
ماده 14 ـ اظهارنظر و پیشنهاد کمیسیونهای مشورتی وسیله دبیر هر کمیسیون به اداره کل‌حقوقی و تدوین قوانین فرستاده می‌شود.
مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین در مورد پیشنهادها و نظرهای اصلاحی و موارد مهمه‌مراتب را ضمن اظهارنظر نزد معاون قضایی رئیس قوه قضائیه ارسال می‌دارد تا تصمیم مقتضی‌اتخاذ شود.
ماده 15 ـ کمیسیونهای مشورتی مکلفند رسیدگی به استعلام یا امور معینی را به تقاضای ‌اداره کل حقوقی و تدوین قوانین بر کارهای دیگر مقدم بدارند یا در مورد مسأله‌ای به طور فوری‌ و خارج از نوبت اقدام کنند.
طرز کار کمیسیونها:
ماده 16 ـ هر کمیسیون دفتری مخصوص خواهد داشت که کارهای کمیسیون در آن به ثبت‌می‌رسد. دبیر هر کمیسیون موظف است کارهای رسیده را با قید تاریخ وصول در این دفتر ثبت‌کند و پس از بررسی و اعلام نتیجه نظر کمیسیون را به طور دقیق و توأم با استدلالی که شده دردفتر به ثبت برساند و تاریخ حصول نتیجه را نیز قید نماید.
ماده 17 ـ دبیر کمیسیون استعلامها و امور ارجاعی را پس از وصول و ثبت در دفتر به نوبت‌میان اعضای کمیسیون تقسیم خواهد نمود. هر یک از اعضای کمیسیون و همچنین دبیرکمیسیون مکلفند نسبت به استعلام یا امر ارجاعی مطالعه نموده و پس از آن که مسأله درکمیسیون مطرح گردید نتیجه مطالعه و نظر خودرا برای بحث و بررسی به کمیسیون بدهند.
ماده 18 ـ دبیر کمیسیون مکلف است در پایان هر جلسه صورتمجلس متضمن تاریخ جلسه‌و نام اعضای حاضر و صورت دقیق کارهای انجام شده در آن جلسه و نتایج حاصله و دیگرمسائل لازم را تنظیم نموده و به امضای اعضای حاضر برساند و دبیر کمیسیون مکلف است‌صورتمجلس هر جلسه را امضا کرده و در همان روز تسلیم اداره کل حقوقی و تدوین قوانین‌نماید.
ماده 19 ـ در غیبت دبیر یکی ازاعضای کمیسیون وظایف مذکوردر ماده 18 را انجام خواهدداد.
ماده 20 ـ دبیر کمیسیون در پایان هرماه صورتی از کارهای انجام شده را تهیه و به اداره کل‌حقوقی و تدوین قوانین تسلیم می‌نماید. این صورت با گزارش اداره کل حقوقی و تدوین قوانین‌به استحضار معاونت قضایی خواهد رسید.
پاداش‌:
ماده 21 ـ به اعضای کمیسیونها برای حضور در هر جلسه مبلغ متناسبی به عنوان حق‌حضور طبق آیین‌نامه هیات وزیران در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد. معاونت مالی و پیشتیبانی اعتبار لازم برای پرداخت حق حضور اعضای کمیسیونهای مشورتی را در اختیار اداره‌کل حقوقی و تدوین قوانین خواهد گذاشت‌.
ماده 22 ـ عدم حضور غیرموجه سه جلسه هر یک از اعضای کمیسیونها در هر ماه به منزله‌انصراف از عضویت تلقی شده و به جای وی عضو دیگر انتخاب خواهد شد.
ماده 23 ـ هرگاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود که کمیسیونی به طور مرتب و کامل تشکیل‌نمی‌شود و یا میزان کار آن متناسب با ساعات و جلسات معین شده نیست کمیسیون مذکورمنحل می‌گردد.
ماده 24 ـ آیین‌نامه پیشین کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی از تاریخ تصویب این‌آیین‌نامه نسخ می‌گردد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟