1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌

قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌

ماده 1 ـ کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب‌/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم‌ از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس‌مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است‌. کلیه محاکم دادگستری‌ و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات‌رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات متفرعات ‌متعلقه (خسارت تاخیر تادیه‌، جریمه عدم انجام تعهد و غیره‌) اقدام نمایند.
ماده 2 ـ در خصوص دعاویی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به‌صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که‌ وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است‌، بانکها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را ازمرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی‌ و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاویی که در حال حاضر در محاکم مطرح‌رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره ـ دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان ‌اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تاخیر تادیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات ‌این قانون حمل نمایند.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟