1397 تير
يكشنبه
31

قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه‌

قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه‌

ماده 1 ـ رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظائف و اختیارات موضوع قانون اختیارات وظایف رئیس قوه ‌قضائیه مصوب 9/12/1372، دارای وظائف و اختیارت مصرح در متن قانون نیز به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم‌قانون اساسی در دادگستری‌.
ب ـ انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند درصورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات‌.
ج ـ پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیأت وزیران‌.
ماده 2 ـ ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه‌قضائیه ضمن بازرسی‌، رای دادگاهی‌را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.
ماده 3 ـ دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود،حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده 4 ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق‌علمی و تجربی‌، درجه صلاحیت هر قاضی را تعیین نماید.
ماده 5 ـ آیین‌نامه ‌اجرایی ‌این ‌قانون ‌توسط ‌وزیر دادگستری ‌تهیه‌ و به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟