1397 تير
يكشنبه
31

قانون الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/2/1383 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 7/2/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره 6175 15/2/1383
وزارت کشور
قانون الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7140 مورخ 8/2/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ تبصره ذیل به عنوان تبصره (6) به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می گردد:
تبصره 6 ـ انتخابات مرحله دوم حـوزه انتخـابیـه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری انجام خواهد پذیرفت.
این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟