1397 خرداد
دوشنبه
28

تصویب‎نامه راجع به فوق‎العاده ویژه قضات – 1384

تصویب‎نامه راجع به فوق‎العاده ویژه قضات – 1384

هیئت‎وزیران در جلسه مورخ21/1/1384 بنا به‎پیشنهاد وزارت دادگستری و به ‎استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
از ابتدای سال 1384 فوق‎العاده خاصی تحت عنوان « فوق‎العاده ویژه قضات» به‎قضات شاغل در قوه‎قضاییه قابل ‎پرداخت می‎باشد. نحوه محاسبه فوق‎العاده یادشده حاصل ضرب ارقام زیر در حقوق مبنای مربوط خواهد بود:
الف ـ کلیه شاغلین مشاغل قابل تخصیص تا گروه 4 رقم 8/7
ب ـ کلیه شاغلین مشاغل قابل تخصیص در گروه 5 رقم 6/8
ج ـ کلیه شاغلین مشاغل قابل تخصیص در گروه 6 رقم 2/9
د ـ کلیه شاغلین مشاغل قابل تخصیص در گروه 7 رقم 7/9
هـ ـ کلیه شاغلین مشاغل قابل تخصیص در گروه 8 رقم 2/10
اعتبار لازم برای اجرای این تصویب‎نامه از محل اعتبارات قوه‎قضاییه تأمین و پرداخت خواهد شد
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟