1397 خرداد
دوشنبه
28

تصویب ‌نامه راجع به اصلاح ماده 4 اساسنامه شركت سهامی خاص‌پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری‌

تصویب ‌نامه راجع به اصلاح ماده 4 اساسنامه شركت سهامی خاص‌پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری‌


هیات وزیران در جلسه مورخ 18/9/1369 با توجه به نظریه شورای نگهبان (موضوع ‌نامه‌ های شماره 5/884 مورخ 12/7/1369 و شماره 1010 مورخ 14/8/1369 آن شورای‌) و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تاسیس شركت سهامی خاص پایانه ‌های عمومی وسایل‌نقلیه باربری مصوب 1368 تصویب نمود:
ماده (4) اساسنامه شركت سهامی خاص پایانه‌ های عمومی وسایل نقلیه باربری به شرح زیراصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌گردد:
ماده 4 ـ مركز شركت تهران است و شركت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام‌ موضوع فعالیت خود در استانهایی كه تاسیس و بهره‌برداری از پایانه به تأیید وزارت راه و ترابری ‌رسیده باشد نسبت به ایجاد دفتر و یا نمایندگی اقدام نماید.
این تصویب ‌نامه به موجب نامه شماره 1234 مورخ 24/9/1369 به تایید شورای نگهبان‌رسیده است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟