1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها

قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها

- مصوب 26/11/1354
ماده واحده ـ کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها مورخ 8 نوامبر 1968 (17 آبان 1347) مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و شش ماده و هفت ضمیمه و کنوانسیون مربوط به علایم راهها مورخ 8 نوامبر 1968 (17 آبان 1347) مشتمل بر یک مقدمه و چهل و هشت ماده و نه ضمیمه ‌تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟