1397 تير
يكشنبه
31

قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی‌وسایل نقلیه باربری‌

قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی‌وسایل نقلیه باربری‌

- مصوب 25/4/74
ماده واحده ـ قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه ‌های عمومی وسایل نقلیه ‌باربری ‌مصوب 28/10/1367 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 ـ ماده واحده‌: در ماده واحده قانون بعد از پایانه‌های عمومی ( و مجتمع‌های خدمات‌رفاهی بین راهی‌ ) اضافه می‌شود.
2 ـ تبصره 4 به شرح زیر تغییر می‌یابد:
تبصره 4 ـ شرکت مجاز است بهره‌برداری از فروشگاهها و غرفه ‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع ‌های خدمات رفاهی بین راهی را با اخذ سرقفلی یا بدون آن طبق آیین ‌نامه‌ ای که توسط‌ وزارت راه و ترابری تهیه و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید به متقاضیان واجد شرایط اعم از بخش دولتی و یا غیردولتی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید.
واگذاری بدون سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 نبوده و هیچگونه حقی اعم از کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی برای طرف قرارداد ایجاد نمی‌نماید ودر صورت تخطی متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخیص شرکت و یا انقضای مدتاجاره‌، شرکت می‌تواند با اخطار قبلی یک ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و صدور اجراییه ازطریق دوایر اجرای ثبت‌، محل را تخلیه و تصرف نموده و به متقاضیان واجد شرایط دیگر واگذار نماید. لیکن در مورد اشخاصی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلی وجهی به شرکت‌پرداخت نموده باشند، شرکت موظف است در صورت تخلیه‌، ارزش روز سر قفلی را به آنهامسترد نماید. کلیه فروشگاه ها و غرفه‌ های پایانه هر محل که قبل از تصویب این قانون به‌اشخاص واگذار شده نیز از هر حیث مشمول مقررات این تبصره می‌باشند. مگر اینکه قرارداد به‌نحو دیگری تنظیم شده باشد وجوه حاصل از فروش سرقفلی غرفه‌ها و همچنین یک درصد(1%) ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب‌ خزانه واریز می‌گردد. صددرصد (100%) وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار بر اساس ‌بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پایانه‌های جدید و تیر پارکها (یا مجتمع‌ های خدمات‌ رفاهی بین ‌راهی‌) در اختیار شرکت مزبور قرار می‌گیرد.
3 ـ تبصره 7 به شرح زیر اصلاحی می‌گردد:
تبصره 7 ـ شرکت می‌تواند از محل درآمدهای خود نسبت به ایجاد پایانه‌ ها و تیرپارک ها و مجتمع ‌های رفاهی بین ‌راهی در نقاط مختلف کشور که بخش غیردولتی راغب به ایجاد آن‌ نیستند، اقدام نماید.
4 ـ تبصره زیر به عنوان تبصره 8 به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره 8 ـ درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم ‌پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 این قانون به شرکت شود، تخلف ‌محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به شرکت به سه برابر مبلغ‌ کسری‌ ، جریمه خواهد شد این مبلغ در هر صورت از پانصد هزار (000/500) ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز ، پروانه متخلف به صورت موقت یا دایم لغو می‌شود.
5 ـ تبصره 9 به شرح زیر به تبصره‌ها اضافه گردد:
تبصره 9 ـ وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری به شرکت پایانه منتقل‌ می‌شود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه ‌های کشور تغییر می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه‌ یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/5/1374 به ‌تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟