1397 تير
يكشنبه
31

مصوبات شورای عالی محیط زیست‌

مصوبات شورای عالی محیط زیست‌

- مصوبه شماره 134 شورای‌ عالی‌
شورای‌ عالی حفاظت محیط زیست در تاریخ 7/12/69 بر اساس تصمیم مورخ 21/9/69 هیات وزیران و با توجه به آیین ‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا و در جهت کنترل آلودگی هوای ‌تهران موارد زیر را تصویب نمود:
1 ـ تعداد حداقل 20000 وسیله نقلیه عمومی بنزین‌ سوز در تهران موظفند ظرف مدت ‌معینی که توسط کمیسیونی مرکب از سازمان حفاظت محیط‌ زیست ‌، وزارت نفت و وزارت‌ صنایع تعیین می‌گردد نسبت به تبدیل سوخت از بنزین به گاز مایع و بنزین (به صورت دوگانه‌) اقدام نمایند. جهت اجرای مصوبه فو ق وزارتخانه ‌های مربوطه به شرح زیر اقدامات لازم را به‌عمل خواهند آورد:
الف ـ وزارت مسکن و شهرسازی‌، شهرداری تهران و وزارت دفاع موظفند تا خرداد ماه‌تعداد 25 قطعه زمین مناسب جهت احداث ایستگاه‌های گازرسانی به وسایل نقلیه‌ موتوری را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.
ب ـ وزارت نفت موظف است ظرف مدت 2 سال پس از دریافت زمین ایستگاه‌ های تحویل‌گاز مایع به وسایل نقلیه مذکور را راه‌اندازی نماید.
ج ـ وزارت صنایع موظف است ظرف مدت 2 سال کیت‌های مربوط به تبدیل سوخت ‌وسایل نقلیه مزبور از بنزین به گاز مایع و همچنین قطعات مناسب موتور را طبق استانداردهای ‌سازمان حفاظت محیط زیست نصب و خدمات پس از فروش را با هماهنگی شرکت ملی گازایران به عهده داشته باشد.
د ـ وزارت بازرگانی موظف است با رعایت اولویت و بدون بررسی مراکز تهیه و توزیع‌ تسهیلات لازم را در اجرای بند ج به عمل آورد.
هـ ـ وزارت صنایع موظف است تاکسی‌های جدید نمره تهران ساخت داخل را فقط باسوخت دوگانه گاز مایع و بنزین بدون سرب تولید نماید.
2 ـ از تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1370 کلیه خودروهای وارداتی و نیز خودروهای ‌ساخت داخل به استثنای مزاد 1600 B و خودروی نیسان پاترول سواری با موتور 40 P و نیزپیکان باید توانایی استفاده از بنزین بدون سرب را داشته باشد در مورد خودروهای مستثنی شده‌فو ق زمان استفاده از بنزین بدون سرب توسط وزارت نفت و وزارت صنایع حداکثر تا یک سال‌ دیگر تعیین می‌شود.
3 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط ‌زیست و شهرداری تهران برنامه‌ کوتاه مدت جهت دستیابی به خط‌مشی حمل و نقل شهری را ظرف دو هفته و مطالعات جامع ‌حمل و نقل عمومی در تهران را ظرف 6 ماه به شورای‌عالی ارایه نمایند.
4 ـ به منظور کاهش آلودگی ناشی از موتور سیکلت‌ها در تهران و شهرهای بزرگ وزارت ‌صنایع‌ ، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و سازمان حفاظت محیط‌زیست زیرنظر مشاور تحقیقاتی رییس‌جمهور طرحی تهیه و به شورای‌عالی ارایه نمایند.
5 ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری شهرداری تهران ایستگاه ‌های کنترل و اندازه‌گیری گازهای خروجی وسایل نقلیه موتوری را علاوه بر کرج (موضوع ردیف سوم بند 2مصوبه شماره 104 ـ شورای‌عالی‌) در نقاط مناسب تهران برقرار نموده و بکار اندازد.
6 ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنایع مکلفند تاریخ لازم ‌الاجرا شدن ‌استاندارد های خروجی از وسایط نقلیه موضوع مصوبه شماره 104 شورای‌عالی حفاظت ‌محیط ‌زیست را حداکثر ظرف مدت 2 ماه تعیین نمایند.
7 ـ سازمان‌های مذکور در ماده 20 آیین ‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا موظفند استانداردهای‌جدید گازهای خروجی از اگزوز وسایل نقلیه موتوری را ظرف مدت یک سال تعیین نمایند.
مصوبه شماره 135 شورای‌عالی‌
شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 12/10/70 براساس تصمیم مورخ 21/9/69 هیات وزیرات و با توجه به آیین ‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا و در جهت کنترل آلودگی هوای ‌تهران موارد زیر را تصویب نمود.
1 ـ 25 قطعه زمین مناسب در تهران زیرنظر ریاست محترم جمهور به شرکت ملی گاز ایران ‌تحویل گردد.
2 ـ وزارت نفت موظف است ظرف مدت تعیین شده نسبت به احداث ایستگاه‌ های تحویل‌ گاز مایع به وسایل نقلیه موتوری اقدام نماید.
3 ـ وزارت صنایع برنامه زمان‌بندی نصب کیت جهت تبدیل سوخت وسایل نقلیه عمومی‌به تعداد 20000 دستگاه را به دبیرخانه شورای‌ عالی ارایه نماید.
4 ـ وزارتین نفت و صنایع تاریخ استفاده از بنزین بدون سرب را برای مزدا 1600 B،خودروی نیسان پاترول با موتور 40 P و پیکان را سریعا به دبیرخانه شورای‌عالی اعلام نمایند.
مصوبه شماره 136 شورای‌عالی‌
شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 5/3/71 بر اساس تصمیم مورخ 21/9/69هیات وزیران و با توجه به آیین ‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا و در جهت کنترل آلودگی هوای ‌تهران موارد زیر را تصویب نمود:
1 ـ در ارتباط با گازسوز کردن وسایل نقلیه موتوری مقرر شد وزارت صنایع ترتیبی اتخاذ نماید که وسایل نقلیه عمومی تولیدی در داخل کشور تا یک زمان مشخص دو سوخته شود و وزارت مذکور بررسی و اعلام نماد (ظرف سه هفته‌) که به چه میزان ارز و امکانات جهت تامین‌ تجهیزات و وسایل اجرای تصمیم مذکور نیاز دارد.
2 ـ مقرر شد وزارت صنایع مسیله دوسوخته کردن وسایط نقلیه و صنعت کیت ‌سازی رابررسی و گزارش امر را به ریاست جمهور تسلیم نماید.
3 ـ مقرر شده 20 هزارکیت گازسوزکردن‌وسایط نقلیه توسط وزارت صنایع تامین و به قیمت‌تمام شده با ارز شناور بدوا جهت نصب بر روی تاکسی ‌ها از وزارت مذکور خریداری شود.
(مصوبه شماره 161 مورخ 25/7/77 شورای‌عالی‌)
به استناد مفاد ماده 4 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/3/1374 مجلس‌شورای اسلامی حد مجاز خروجی از اگزوز وسایل نقلیه موتوری (خودروهای بنزینی در حال‌تردد) به شرح جدول زیر تصویب و اعلام می‌گردد:
نوع آلاینده‌ سال تصویب‌ یک سال دو سال‌ سه سال‌
بعدازتصویب‌ بعدازتصویب‌ بعدازتصویب‌وبه‌بعد
منواکسیدکربن‌(CO) 5/6درصدحجمی‌ 6درصدحجمی‌ 5درصدحجمی‌ 4درصدحجمی‌
هیدروکربنهای‌نسوخته‌ 700PP 600PPm 500PPm 400 PPm
(HC)
(مصوبه شماره 162 شورایعالی حفاظت محیط‌زیست مورخ 27/5/77)
در اجرای بند ب تبصره 82 قانون برنامه پنجساله دوم و به منظور کاهش آلودگی هوای تهران‌ موارد زیر تصویب و اعلام می‌گردد:
1 ـ سازمان حفاظت محیط ‌زیست با همکاری نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران وشهرداری تهران برنامه زمان‌ بندی جلوگیری از تردد وسایط نقلیه موتوری فاقد برگ معاینه فنی ‌(موضوع ماده 5 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) و وسایط نقلیه دودزا را ظرف سه ماه تهیه‌ نموده و نیروی انتظامی طبق برنامه فو ق از تردد این‌گونه خودروها جلوگیری به عمل آرود.
2 ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ وزارت صنایع و وزارت نفت مکلف هستند بررسی های ‌تعیین کیتهای (بسته‌های‌) گاز استاندارد معمول نموده و سپس کلیه وانت ‌بارها ، تاکسی های ‌نارنجی ‌، فرودگاه‌، راه‌آهن‌، کرایه‌، آژانس و مشابه آن از تاریخی که طبق برنامه زمان ‌بندی شده‌ توسط نهادهای مذکور تعیین می‌شود ملزم به نصب کیت های (بسته‌های‌) مذکور می‌باشند. نیروی انتظامی بر اساس برنامه تعیین شده از تردد خودروهای فوق الذکر فاقد کیت (بسته‌) گاز جلوگیری ‌به عمل خواهند آورد.
3 ـ کلیه مینی‌بوسها و اتوبوسهای دیزلی ساخته شده در کشور با وارداتی ملزم به رعایت استاندارد گازهای خروجی اگزوز Eurol می‌باشند. همچنین مینی‌بوسهای گازسوز (LPG) و اتوبوسهای گازسوز (CNG) نیز ملزم به رعایت استاندارد ECE15, o4 می‌باشند
تبصره ـ اجرای استانداردهای گاز خروجی Euro2 منوط‌به تدوین و تصویب برنامه‌ زمان‌بندی شده توسط وزارت صنایع و سازمان حفاظت محیط ‌زیست می‌باشد.
4 ـ وزارت صنایع با همکاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه تبدیل‌ مینی ‌بوس های دیزلی در حال تردد به گازسوز (LPG) را ظرف سه ماه تدوین و به مورد اجرامی‌گذارد.
5 ـ وزارت نفت با همکاری وزارت صنایع‌، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست برنامه زمان‌بندی اجرای استانداردهای لازم برای سوخت ها اعم از گاز و گازوییل را سریعا تدوین و به مورد اجرا بگذارد.
د ـ 1303
سازمان حفاظت محیط‌زیست‌
محرومیت راننده از (( حق تصدی وسایل موتوری‌)) بجای محرومیت از (( حق‌ رانندگی ‌)) از موجبات نقض نیست‌

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟