1397 تير
يكشنبه
31

آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور

آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور

– مصوب 1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 31/2/1382بنا به پیشنهاد شماره 11/9430 مورخ 25/7/1380 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور
ماده 1- به منظور ارتقای سطح ایمنی حمل و نقل و کاهش سوانح رانندگی، کمیسیون ایمنی راههای کشور که در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود، زیر نظر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
1- وزیر راه و ترابری که ریاست کمیسیون را نیز به عهده خواهدداشت.
2- یکی از معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انتخاب رییس سازمان یادشده
3- معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
4- یکی از معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر.
5- یکی از معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رییس سازمان یادشده.
6- یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر.
7- یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن به انتخاب وزیر.
8- یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.
9- معاون راهداری و هماهنگی امور استانهای وزارت راه و ترابری.
10- معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور که دبیری کمیسیون را به عهده خواهدداشت.
تبصره - کمیسیون می تواند از سایر دستگاههای دولتی و کارشناسان بخش غیردولتی در جلسات بدون حق رای دعوت به عمل آورد.
ماده 2- کمیسیون موظف است موارد زیر را انجام و پیشنهادهای اصلاحی خود را به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ارایه نماید:
الف - تعیین اهداف، راهبردها و شاخصهای مناسب برای کاهش سوانح رانندگی.
ب- بررسی برنامه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص بهبود وضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدید گواهینامه، معاینه فنی خودروها، اصلاح و نحوه اعمال مقررات مربوط.
ج- بررسی برنامه های وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص آموزشهای عمومی و تخصصی ترافیکی.
د- بررسی برنامه های وزارت صنایع و معادن در خصوص الزام تولیدکنندگان به رعایت استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه ساخت داخل و تولید و عرضه خودروهای قابل رقابت با انواع خارجی.
ه- بررسی برنامه های وزارت راه و ترابری در خصوص شرایط احراز صلاحیت رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری، اطلاع رسانی مناسب، توسعه، بهسازی و نگهداری راهها، ایمن سازی و حذف نقاط حادثه خیز در جاده ها.
و- تدوین برنامه و گردشکار راه اندازی و عرضه خدمات امدادرسانی در شبکه جاده ای کشور با هماهنگی وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
ز- ارایه طرحهای لازم برای تامین اعتبار و تحصیل منابعی که در اثر اجرای آنها، منابع جدید کسب و یا در مصرف منابع موجود صرفه جویی می شود در جهت ایمن سازی حمل و نقل.
ح- بررسی نظام بیمه ای کشور و چگونگی ارایه خدمات بیمه ای توسط شرکتهای بیمه در زمینه حمل و نقل.
تبصره 1- دستگاههای یادشده موظفند در شهریور ماه هرسال برنامه سال آینده خود را در خصوص موارد مشخص شده به دبیرخانه کمیسیون ارایه نمایند.
تبصره 2- دستگاه های یادشده موظفند مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را در خصوص موارد تعیین شده مورد توجه قرارداده و گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه ماهه، به دبیرخانه کمیسیون ارایه نمایند.
تبصره 3- کمیسیون مسئولیت نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را درخصوص موارد تعیین شده، برعهده دارد.
ماده 3- کمیسیون هرماه یک بار تشکیل جلسه خواهدداد.
تبصره- جلسات کمیسیون با حضور حداقل هفت نفر از اعضای جلسه تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت و حداقل پنج رای از اعضای حاضر معتبر خواهدبود.
ماده 4- دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، وظایف دبیرخانه کمیسیون را برعهده خواهدداشت.
ماده 5- دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون هرسال میزان اعتبارات لازم را برای انجام اقدامات ایمنی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قانون بودجه پیش بینی خواهندکرد.
ماده 6- کمیسیون موظف است نتیجه فعالیتهای انجام شده، طرحهای تصویب شده و نحوه همکاری دستگاههای دیگر را در پایان هر شش ماه به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور گزارش نماید.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟