1397 تير
يكشنبه
31

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن

ـ مصوب 1379 – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 23326/11 مورخ 24/12/1383 وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1379 ـ تصویب نمود:
آییـن‌نـامـه اجـرایـی تبصـره (1) مـاده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهـن ـ مصوب 1379 ـ موضوع تصویب نامه شماره 36164/ت25088هـ‌ مورخ 26/11/1381 به‌شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ متن زیر جایگزین بند (ج) ماده‌(2) آیین نامه یادشده می شود:
« ج ـ هرگونـه ساخت و سـاز به استثنای تأسیسات زیربنـایی در اراضی واقع در نوار به‌عرض سی متـر برای راهـها و راه آهن‌هـای کشور و به عـرض پانزده متر برای راههای استانهای گیلان، مازندران و گلستان به استثنای آزاد راهها و محورهای موجود رشت ـ قزوین، تهران ـ رود هن ـ آمل، رودهن ـ قائمشهر و کرج ـ چالوس از ابتدای محدوده یکصد متری ممنوع خواهد بود.» 2ـ متن زیر جایگزین بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه یادشده می‌شود:
«ج ـ مبلغ پایه به ازای هر متر مربع اعیان به استثنای مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، منازل مسکونی روستائیان و تأسیسات کشاورزی نظیر خانه باغی و تلمبه خانه مبلغ 3000 ریال.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟