1397 خرداد
دوشنبه
28

دستورالعمل در رابطه با نحوه ، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاهها مصوب 24/4/1382 رئیس قوه قضائیه

دستورالعمل در رابطه با نحوه ، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاهها مصوب 24/4/1382 رئیس قوه قضائیه

1 – لازم است از رویه های اعتماد پذیری در شیوه بازرسی از قبیل قبول گزارشهای کتبی و رسمی مدیران و توزیع فرمهای دقیق مناسب و تنظیم و تکمیل نمودن آنها از طرف مسئولان دستگاهها استفاده شود.
2 – از بازرسی مسائل و مواردی که ارتباطی به وظیفه اصلی دستگاه مورد بازرسی ندارد خودداری شود.
3 – اصل در بازرسی عدم دخالت در امور شخصی و خانوادگی مقامات یا مسئولین مورد بازرسی است و گروه بازرسی نبایستی به اموری که چندان ارتباطی با موفقیت و کارآمدی آن دستگاه و مدیریت ندارد وارد شود.
4 – حفظ و تقویت حرمت و جایگاه مسئولان و مدیران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملی که منجر به تضعیف آن دستگاه و ایجاد جو و شایعه مینماید پرهیز شود .
5 – هرگونه اهانت و تهدید و تهمت و افترا به مدیران و پرسنل دستگاههای چه قبل از بازرسی و چه حین بازرسی و چه بعد از آن ممنوع است ، تخلف از این امر موجب تعقیب قانونی خواهد بود.
6 – از هر گونه دستور شفاهی یا کتبی مبنی بر توقیف پروژه ها و برنامه های عمرانی و اجرائی بایستی خودداری شود مگر در مواردی که به حکم قانون لازم است این کار انجام گردد آن هم با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و در نظر گرفتن همه جهات.
7 – در بازرسی ها لازم است از نیروهای کارشناس و تیمهای تخصصی کارآمد و سابقه دار و دارای مدرک تحصیلات عالی و متعهد و با تجربه استفاده شود و از بکارگیری نیروهائی که ممکن است در انجام بازرسی به هر طریق ذی نفع باشند بایستی خودداری گردد.
8 – لازم است برخوردها با رعایت اخلاق اسلامی و شئوون مدیران انجام پذیرد .
9 – از هرگونه پیشداوری و اظهار نظر قضائی در مورد انتساب جرم یا تخلف به مدیران قبل از انجام بازرسی و بررسی کامل قضیه و قطعی شدن آن و گزارش به رئیس سازمان بایستی خودداری شود.
10 – بازرسی از عملکرد مدیران ارشد دستگاهها ( از قبیل وزرا و معاونان روسای سه قوه ) توسط ریاست سازمان و یا با حضور نماینده ویژه ایشان توسط هیات بازرسی انجام گردد.
11 – لازم است نتیجه نهائی بازرسی قبل از ارسال برای ریاست قوه قضائیه یا سایر مراجع قانونی دیگر به رئیس آن دستگاه که مورد بازرسی قرار گرفته ابلاغ گردد و نظرات و دفاعیات او نیز در جلسه ای با حضور ریاست سازمان بازرسی یا نماینده ویژه ایشان استماع و بررسی شده و ضبط و ثبت گردد و سپس همراه اصل گزارش برای مقامات مسئوول کشور ارسال شود.
12 – بازرسان یا تیمهای بازرسی مسئوولیت گزارشات و بازرسیهای خود را از جهت انتساب جرم یا تخلف در دادگاه به عهده دارند باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.
13 – در انجام بازرسی گروه بازرسی تنها به نقائص و تخلفات مدیران و پرسنل دستگاه بسنده نکرده و کارهای مثبت و خوب انجام شده را نیز جهت اعلام به مراجع مربوطه به منظور تشویق مدیران و سایر پرسنل مورد توجه قرار دهند.
14 – به طور کلی بازرسی باید در چهارچوب قانون برنامه های مصوب پنج ساله و اهداف آن باشد و دقت شود چه نسبت از آن اهداف انجام گرفته است.
15 – میزان اشکالات به کل عملیات محاسبه و عملکرد هر دستگاه مورد توجه قرار گیرد و به درصد اعلام گردد.
16 – هزینه های انجام شده هر پروژه با برآورد اولیه سایر پروژه های مشابه و زمان اجرائی عملیات محاسبه گردد.
17 – لازم است با دستگاههائی که نهاد بازرسی دارند هماهنگی لازم به عمل آید و در حد امکان از نیروهای آنها استفاده شود.
18 – بازرسی ها و سئوال و جوابها از مدیران و مسئوولان دستگاهها بازرسی شده و به صورت کتبی و یا تنظیم صورت مجلس انجام گیرد.
این دستورالعمل در تاریخ 24/4/1382 در 18 بند تنظیم شده است.
رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟