1397 تير
پنجشنبه
28

آیین نامه‌اجرایی‌قانون‌ابطال‌اسناد فروش‌رقبات‌ ،آب‌و اراضی ‌موقوفه‌

آیین نامه‌اجرایی‌قانون‌ابطال‌اسناد فروش‌رقبات‌ ،آب‌و اراضی ‌موقوفه‌

- مصوب‌3 2 1374
هیات‌وزیران‌درجلسه‌مورخ‌3 2 1374 بنابه‌پیشنهاد مشترک‌وزارت‌کشاورزی‌و سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌و به‌استناد تبصره‌(6) ماده‌واحده‌قانون ‌ابطال‌اسناد و فروش‌رقبات‌ ، آب‌و اراضی‌موقوفه‌ ـ مصوب‌25 11 1371 ـ آیین نامه‌اجرایی‌قانون‌یاد شده‌رابه‌شرح‌زیر تصویب‌نمود
ماده‌1 ـ تعاریف‌و اصطلاحات‌
1 ـ مصلحت‌وقف‌تامین‌نظر واقف‌و منابع‌موقوف‌علیهم‌بارعایت‌غبطه‌موقوفه‌ .
2 ـ متصرف‌حسب‌مورد زارعان‌صاحب‌نسق‌یا قائم‌مقام‌قانونی‌آنان‌ ، مالکان‌اعیان‌و اشخاصی‌که‌به‌گونه‌ ای‌عرصه‌و یا عرصه‌و اعیان‌موقوفه‌تبدیل ‌یا فروخته‌شده‌را در ید و اختیار دارند.
3 ـ حقوق‌مکتسب‌متصرف‌هر نوع‌حقی‌که‌برای‌متصرف‌تحت‌شرایط‌قانونی‌معینی‌حاصل‌شده‌باشد ، از قبیل‌مالکیت‌اعیان‌ ، تحجیر ، حقوق‌کسب ‌و پیشه‌ ، حق‌نسق‌زارعانه‌ ، حفر چاه‌ ، غرس‌اشجار و مانند آن‌ .
4 ـ مجوز شرعی‌مجوزی‌که‌بر اساس‌ضوابط‌شرع‌مقدس‌اسلام‌درمورد تبدیل‌یا فروش‌اموال‌موقوفه‌توسط‌مجتهد جامع‌الشرایط‌صادر شده‌باشد.
5 ـ زارع‌صاحب‌نسق‌کسی‌است‌که‌مالک‌زمین‌نیست‌وبا دارا بودن‌یک‌یا چند عامل‌زراعتی‌شخصا یا با کمک‌خانواده‌خود دراراضی‌موقوفه‌زراعت ‌می‌نماید و مقداری‌ازمحصول‌را به‌صورت‌نقدی‌یا جنسی‌به‌عنوان‌اجاره‌بها به‌موقوفه‌می‌دهد و نسق‌مورد زراعت‌وی‌مشمول‌قوانین‌اصلاحات ارضی‌بوده‌است‌ .
6 ـ زراعت‌تولیدمحصول‌به‌وسیله‌عملیات‌زراعتی‌یا باغداری‌ .
7 ـ مرتع‌زمینی‌است‌اعم‌از کوه‌و دامنه‌یا زمینی‌مسطح‌که‌در آن‌نباتات‌علوفه ‌ای‌به‌طور طبیعی‌روییده‌و درهر هکتار آن‌حداقل‌تعلیف‌سه‌رأس‌ گوسفند یا معادل‌آن‌از انواع‌دام‌های‌دیگر ، دریک‌فصل‌چرا امکان‌پذیر باشد.
8 ـ بیشه‌یا قلمستان‌زمینی‌است‌که‌درآن‌درختان‌غیر مثمر به‌وسیله‌اشخاص‌غرس‌شده‌و تعداد درخت‌درهر هکتار آن‌از هزار اصله‌تجاوز نماید.
9 ـ باغ‌زمینی‌است‌که‌درآن‌درختان‌مثمر یا مو به‌وسیله‌اشخاص‌غرس‌شده‌و عرفا باغ‌شناخته‌شود.
ماده‌2 ـ ادارات‌اوقاف‌و امور خیریه‌و متولیان‌موقوفات‌مکلفند با توجه‌به‌سوابق‌ثبتی‌ ، موقوفات‌عامه ‌ای‌را که‌به‌فروش‌رسیده‌یا به‌صورتی‌به ‌ملکیت‌اشخاص‌درآمده‌است‌ ، صورت‌برداری‌و همراه‌با مستندات‌و دلایل‌به‌سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌ارسال‌نمایند. سازمان‌اوقاف‌ضمن‌مطلع‌ نمودن‌متصرف‌یا متصرفین‌این‌موقوفات‌و یا اشخاص‌ذی‌نفع‌دیگر ، موضوع‌را به‌کمیسیونی‌مرکب‌ازسه‌نفر فقیه‌صاحب‌نظر که‌با انتخاب‌و زیر نظرنماینده‌ولی‌فقیه‌در سازمان‌یاد شده‌تشکیل‌می‌شود ارجاع‌می‌کند ، کمیسیون‌مذکور نظر خود را درمورد جواز شرعی‌فروش‌یا تبدیل‌رقبات‌ ، با توجه‌ به‌اسناد و مدارک‌ارایه‌شده‌اداره‌اوقاف‌و متولی‌ذیربط‌و همچنین‌اشخاص‌ذی‌نفع‌در موقوفه‌اعلام‌می‌نماید. درصورتی‌که‌تبدیل‌و فروش‌رقبه ‌موقوفه‌به‌نظر کمیسیون‌با مجوز شرعی‌انجام‌شده‌باشد معامله‌تایید می‌شود و درغیر این‌صورت‌نظر نماینده‌ولی‌فقیه‌و سرپرست‌سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌دایر بر بطلان‌سند فروش‌یا تبدیل‌موقوفه‌همزمان‌به‌سازمان‌ثبت‌اسناد و املاک‌کشور و متصرف‌یامتصرفین‌و یا اشخاص‌ذی‌نفع‌ در موقوفه‌ابلاغ‌می‌شود. ادارات‌ثبت‌بر اساس‌این‌تصمیم‌نسبت‌به‌بطلان‌سند در سوابق‌ثبتی‌و دفاتر مربوط‌ثبت‌و صدور سند جدید به‌نام‌موقوفه ‌اقدام‌خواهند نمود.
ماده‌3 ـ پس‌از ابطال‌انتقالات‌بعد از وقف‌ ، اداره‌اوقاف‌و امور خیریه‌یا متولی‌با رعایت‌تبصره‌(4) ماده‌واحده‌قانون‌ابطال‌اسناد و فروش‌رقبات‌ ، آب‌ و اراضی‌موقوفه‌ ، متصرف‌را برای‌تنظیم‌سند اجاره‌دعوت‌می‌نماید و در صورتی‌که‌متصرف‌ظرف‌سی‌(30) روز از تاریخ‌رویت‌نامه‌اوقاف‌برای‌ تنظیم‌سند اجاره‌مراجعه‌ننماید به‌شرح‌زیر اقدام‌خواهند نمود
1 ـ از متصرف‌قبلی‌با رعایت‌حقوق‌مکتسب‌او خلع‌ید شده‌و موقوفه‌با در نظر گرفتن‌صرفه‌و صلاح‌وقف‌به‌داوطلبان‌دیگر اجاره‌داده‌خواهد شد.
2 ـ درصورتی‌که‌در مورد میزان‌حقوق‌مکتسب‌قبلی‌بین‌او و اداره‌اوقاف‌و امور خیریه‌یا متولی‌اختلافی‌به‌وجود آید از طریق‌مراجع‌قضایی‌تعیین‌تکلیف‌خواهد شد. دادگاه ‌ها این‌گونه‌موارد راخارج‌از نوبت‌رسیدگی‌و به‌صدور حکم‌مبادرت‌می‌نمایند.
تبصره‌ـ درمواردی‌که‌در اجرای‌این‌قانون‌از زارعان‌صاحب‌نسق‌خلع‌ید می‌گردد درصورت‌تقاضای‌زارعان‌ ، وزارت‌جهاد کشاورزی‌مکلف‌است‌ازاراضی‌مستعد کشاورزی‌موجود در منطقه‌و درصورت‌نبودن‌اراضی‌قابل‌واگذاری‌در منطقه‌ ، از اراضی‌سایر مناطق‌ ، با رعایت‌قوانین‌و مقررات‌جاری‌ نسبت‌به‌واگذاری‌اراضی‌به‌آنان‌با رعایت‌اولویت‌اقدام‌نمایند.
ماده‌4 ـ موقوفات‌مشمول‌این‌آیین نامه‌که‌به‌نحوی‌از انحا دررهن‌یا وثیقه‌یا تامین‌و بازداشت‌اشخاص‌ثالث‌قرار گرفته‌به‌تبع‌ابطال‌اسناد مالکیت‌ ، آزاد خواهد شد. ادارات‌اوقاف‌هنگام‌تنظیم‌سند اجاره‌با استعلام‌از اداره‌ثبت‌محل‌ ، مراتب‌را به‌اطلاع‌اشخاص‌ذینفع‌خواهند رساند تا نسبت‌به ‌استیفای‌حقوق‌خود از سایر اموال‌متعهد اقدام‌نمایند.
ماده‌5 ـ درمورد موقوفات‌مزروعی‌مشمول‌قانون‌اجازه‌تبدیل‌به‌احسن‌و واگذاری‌دهات‌و مزارع‌موقوفه‌عام‌ ـ مصوب‌1350 ـ و سایر مراحل‌ اصلاحات‌ارضی‌به‌ترتیب‌زیر عمل‌خواهد شد.
الف‌ـ درصورتی‌که‌موقوفات‌یاد شده‌به‌دولت‌(وزارت‌کشاورزی‌) واگذار شده‌ولی‌تا کنون‌اسناد فروش‌آن‌به‌زارعان‌ ، تنظیم‌نشده‌نمایندگان‌اداره‌ اوقاف‌و امور خیریه‌و اداره‌کشاورزی‌محل‌و متولیان‌مربوط‌دردفتر خانه‌اسناد رسمی‌حاضر و بطلان‌سند را در دفاتر وهامش‌سند قید و به‌وسیله‌دفترخانه‌یاد شده‌موضوع‌به‌اداره‌ثبت‌محل‌برای‌اصلاح‌اسناد اعلام‌خواهد شد.
ب‌ـ هر گاه‌موقوفه‌مزروعی‌پس‌از انتقال‌به‌دولت‌با تنظیم‌سند رسمی‌به‌زارعان‌مربوط‌واگذار شده‌باشد ، برای‌ابطال‌اسناد یا تایید فروش‌آن‌به‌همان‌ ترتیبی‌که‌در این‌آیین‌نامه‌آمده‌است‌عمل‌خواهد شد.
ماده‌6 ـ پس‌از انجام‌موارد مندرج‌دربندهای‌(الف‌) و (ب‌) ماده‌(5) ، ادارات‌اوقاف‌نسبت‌به‌موقوفات‌تصرف‌شده‌و متولیان‌نسبت‌به‌موقوفات‌تحت‌تولیت‌خودمطابق‌مفاد این‌آیین‌نامه‌با متصرفان‌و زارعان‌ ، سند اجاره‌تنظیم‌خواهند نمود. مبلغ‌اجاره‌بها متناسب‌با مورد اجاره‌و با رعایت‌ارزش ‌حقوق‌اکتسابی‌متصرفان‌وزارعان‌طبق‌نظر کارشناس‌رسمی‌یا خبره‌محلی‌تعیین‌خواهد شد .
تبصره‌1 ـ چنانچه‌بعضی‌اززارعان‌صاحب‌نسق‌به‌علت‌فوق‌یا انتقال‌یا بنا به‌علل‌دیگری‌درحال‌حاضر دراراضی‌یاد شده‌زراعت‌ننمایند با وراث ‌قانونی‌یا متصرفان‌فعلی‌رقبه‌قرار داد اجاره‌تنظیم‌خواهد شد. درتنظیم‌اسناد اجاره‌با این‌گونه‌متصرفان‌مفاد بند(3) از ماده‌(1) این‌آیین‌نامه‌مجری ‌خواهد بود.
تبصره‌2 ـ اگر زارعان‌صاحب‌نسق‌دراین‌گونه‌اراضی‌چاه‌حفر نموده‌باشند ، موقوفه‌درصورت‌امکان‌نسبت‌به‌خرید آن‌اقدام‌می‌نماید و دراین ‌صورت‌اجاره‌بهای‌زمین‌بر اساس‌اراضی‌آبی‌تعیین‌خواهد شد درغیر این‌صورت‌کارشناس‌یا خبره‌محلی‌درموقع‌تعیین‌اجاره‌بها ، موضوع‌مالکیت‌ چاه‌و عرف‌محل‌را ملحوظ‌خواهد داشت‌ .
تبصره‌3 ـ درصورتی‌که‌زارعان‌صاحب‌نسق‌بخشی‌از اراضی‌نسق‌زراعتی‌خود یا تمامی‌آن‌را به‌باغ‌یا قلمستان‌و بیشه‌تبدیل‌نموده‌باشند ، اداره ‌اوقاف‌یا متولی‌بایستی‌با توجه‌به‌تعاریف‌ذکر شده‌در ماده‌(1) این‌آیین‌نامه‌نسبت‌به‌عرصه‌با آنان‌سند اجاره‌تنظیم‌نمایند.
تبصره‌4 ـ درصورتی‌که‌موقوفات‌مزروعی‌موضوع‌این‌آیین‌نامه‌در محدوده‌خدمات‌شهری‌قرار گرفته‌و کاربری‌زراعی‌آن‌تغییر یافته‌یا قابل‌تغییرباشد قبل‌از هر گونه‌اقدام‌درمورد تفکیک‌و واگذاری‌آن‌اراضی‌باید حقوق‌مکتسبه‌زارعان‌صاحب‌نسق‌با نظر کارشناس‌مرضی‌الطرفین‌و یا کارشناسان ‌منتخب‌ادارات‌اوقاف‌و یا متولیان‌(حسب‌مورد) و زارع‌صاحب‌نسق‌به‌وسیله‌ادارات‌اوقاف‌و امور خیریه‌و یا متولیان‌شناسایی‌و به‌نحو مناسبی ‌تامین‌و تادیه‌گردد در صورت‌عدم‌توافق‌و تراضی‌در شناسایی‌و تقویم‌حقوق‌مکتسبه‌ ، به‌درخواست‌هر یک‌از طرفین‌ ، موضوع‌توسط‌مراجع‌قضایی ‌ذی‌صلاح‌مورد رسیدگی‌قرار گرفته‌و حقوق‌مکتسبه‌زارعان‌برابر نظر دادگاه‌پرداخت‌می‌شود.
ادارات‌اوقاف‌و متولیان‌مکلفند در واگذاری‌اراضی‌تغییر کاربری‌داده‌شده‌ ، درصورت‌تقاضای‌زارع‌صاحب‌به‌هر یک‌از افراد صاحب‌نسق‌برای‌اجاره‌ یک‌قطعه‌از حداقل‌تفکیکی‌از همان‌اراضی‌اولویت‌قائل‌شوند.
ماده‌7 ـ کلیه‌اعیانی‌و مستحدثاتی‌که‌زارعان‌صاحب‌نسق‌احداث‌نموده‌باشند ، متعلق‌به‌زارعان‌آنها خواهد بود و سند اجاره‌فقط‌نسبت‌به‌عرصه‌به‌ شرط‌رعایت‌کاربری‌زمین‌با آنان‌تنظیم‌خواهد شد.
تبصره‌1 ـ چنانچه‌دراجرای‌قوانین‌مختلف‌اراضی‌زارعان‌دراختیار اشخاص‌حقیقی‌یا حقوقی‌قرار گرفته‌و دراین‌گونه‌اراضی‌مستحدثاتی‌ایجاد کرده‌ باشند مستحدثات‌یاد شده‌متعلق‌به‌اشخاص‌یاد شده‌بوده‌و نسبت‌به‌عرصه‌با آنان‌سند اجاره‌تنظیم‌خواهد شد.
تبصره‌2 ـ درصورتی‌که‌مستحدثاتی‌متعلق‌به‌موقوفه‌بوده‌و دراجرای‌قانون‌اجازه‌تبدیل‌به‌احسن‌و واگذاری‌دهات‌و مزارع‌موقوفه‌عام‌به‌زارعین‌ صاحب‌نسق‌یا سایر قوانین‌مربوط‌به‌مراحل‌مختلف‌اصلاحات‌ارضی‌به‌زارعان‌صاحب‌نسق‌واگذار شده‌باشد( نظیر منازل‌مسکونی‌زارعان‌و محوطه ‌مربوط‌به‌آن‌) و در حال‌حاضر نیز قابل‌بهره‌برداری‌باشد ، حفظ‌و حراست‌آن‌به‌عهده‌متصرفان‌بوده‌و وجهی‌به‌عنوان‌اجاره‌بهای‌این‌گونه‌رقبات ‌(عرصه‌و اعیان‌) با رعایت‌عرف‌محل‌دریافت‌نخواهد شد.
تبصره‌3 ـ کلیه‌مستحدثاتی‌ که‌در دهات‌و مزارع‌موقوفات‌توسط‌خوش‌نشین‌ ها ویا اشخاص‌غیر احداث‌شده‌و با تایید معتمدان‌محل‌ ، اعیان‌متعلق ‌به‌آنان‌شناخته‌شده‌باشد سند اجاره‌بر اساس‌نظر کارشناس‌رسمی‌دادگستری‌یا خبره‌محلی‌فقط‌در مورد عرصه‌با صاحبان‌اعیان‌تنظیم‌خواهدشد.
تبصره‌4 ـ به‌منظور ترویج‌فرهنگ‌احیا و بهره‌وری‌از موقوفات‌و تشویق‌زارعان‌به‌ادامه‌کشت‌و زرع‌بر روی‌اراضی‌موقوفه‌و تسهیل‌عملیات ‌زراعی‌آنان‌ ، بانک‌ها و سایر موسسات‌مالی‌ ـ اعتباری‌ ، با رعایت‌مقررات‌مربوط‌ترتیبی‌اتخاذ نمایند تا تسهیلات‌مالی‌لازم‌به‌زارعان‌صاحب‌نسق ‌موقوفات‌اعطا گردد. به‌نحوی‌که‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی‌به‌این‌زارعان‌بدون‌توثیق‌و ترهین‌عرصه‌و صرفا با استفاده‌از سند اعیانی‌ ، اخذ سفته‌ ،تضمین ‌های‌زنجیره ‌ای‌زارعان‌از یکدیگر و یا توثیق‌منافع‌واگذار شده‌از طریق‌اجاره‌و حقوق‌مکتسبه‌مترتب‌بر آن‌امکان‌پذیر باشد.
در مواردی‌که‌بانک ‌ها بابت‌تسهیلات‌اعطایی‌به‌زارعان‌با توثیق‌سند اعیانی‌و حقوق‌مکتسبه‌نظر به‌تامین‌مطالبات‌لاوصول‌خود از محل‌منفعت اعیانی‌وحقوق‌مکتسبه‌مرتبط‌با اراضی‌موقوفه‌داشته‌باشند ، ادارات‌اوقاف‌و متولیان‌ ، بانک ‌ها و موسسات‌اعتباری‌یا اشخاصی‌که‌توسط‌آنان‌معرفی ‌می‌شوند را دراسناد اجاره‌جایگزین‌زارع‌بدهکار می‌نمایند.
تبصره‌5 ـ به‌منظور رفاه‌زارعان‌صاحب‌نسق‌و فراهم‌نمودن‌زمینه‌فعالیت‌بیشتر در اراضی‌موقوفه‌ ، ادارات‌اوقاف‌و امور خیریه‌و متولیان‌حسب ‌مورد ، ( در صورتی‌که‌واقف‌ترتیب‌دیگری‌برای‌اداره‌موقوفه‌معین‌نکرده‌باشد ، می‌توانند مدت‌اجاره‌زارعان‌را ده‌سال‌معین‌نمایند ) و در ضمن‌عقد اجاره‌شرط‌نمایند که‌در پایان‌مدت‌مزبور عقد اجاره‌با زارع‌مزبور و یا قائم‌مقام‌قانونی‌وی‌بر اساس‌اجاره‌بهایی‌که‌با نظر کارشناس‌رسمی‌و یا خبره‌ محلی‌با در نظر گرفتن‌حقوق‌مکتسبه‌زارع‌تعیین‌می‌گردد ، تجدید خواهد شد. درموارد خاص‌آنگاه‌که‌مصلحت‌وقف‌یا شرایط‌خاص‌دیگر اقتضا نکند افزایش‌مدت‌اجاره‌موقوفه‌برای‌بیش‌از ده‌سال‌با جلب‌نظر ریاست‌سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌امکان ‌پذیر می‌باشد.
ماده‌8 ـ احداث‌هر گونه‌اعیانی‌و باغ‌دراراضی‌نسق‌زارعان‌موقوفه‌توسط‌این‌زارعان‌با اخذ مجوز از سایر مراجع‌قانونی‌ذیربط‌و بدون‌پرداخت‌پذیره‌ مجاز می‌باشد. مستاجرین‌می‌توانند نسبت‌به‌ثبت‌اعیانی ‌های‌مستحدث‌از طریق‌ادارات‌ثبت‌اسناد و املاک‌اقدام‌نمایند و سند مالکیت‌دریافت‌دارند. ایجاد ، توثیق‌و ترهین‌اینگونه‌اعیان‌ ها مجاز بوده‌و نیاز به‌اعلام‌موافقت‌جداگانه‌ادارات‌اوقاف‌و امور خیریه‌و یا متولیان‌ندارد.
ماده‌9 ـ هر گاه‌درتشخیص‌زارع‌صاحب‌نسق‌اختلافی‌به‌وجود آید ، فرم‌ها و اسناد و صورت‌جلسات‌تنظیمی‌دراجرای‌قوانین‌اصلاحات‌ارضی‌ملاک ‌عمل‌خواهد بود.
ماده‌10 ـ چنانچه‌تمام‌یا بخشی‌از اراضی‌قابل‌واگذاری‌واقع‌درحریم‌روستاهای‌موقوفات‌عامه‌دراجرای‌ماده‌(56) قانون‌حفاظت‌و بهره‌برداری‌ازجنگل‌ ها و مراتع‌ ـ مصوب‌1346 ـ به‌عنوان‌انفال‌ ، منابع‌ملی‌اعلام‌شده‌باشد ، می‌باید حق‌بهره‌برداری‌آن‌توسط‌سازمان‌جنگل ‌ها و مراتع‌کشور به ‌سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌و متولیان‌واگذار شود.
تبصره‌1 ـ اراضی‌مذکور درحکم‌موقوفه‌بوده‌و درحدود محدوده‌و حریم‌روستای‌موقوفه‌و بنا به‌درخواست‌سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌واگذار خواهد شد.
تبصره‌2 ـ هر گونه‌تغییر کاربری‌دراین‌اراضی‌منوط‌به‌موافقت‌سازمان‌جنگل‌ ها و مراتع‌کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع‌قانونی‌ذیربط‌خواهدبود.
تبصره‌3 ـ سازمان‌های‌یاد شده‌مکلفند ظرف‌حداکثر دو سال‌نقل‌و انتقال‌زمین ‌های‌موضوع‌این‌ماده‌را محقق‌نمایند.
تبصره‌4 ـ چنانچه‌این‌گونه‌اراضی‌از طریق‌دولت‌به‌اشخاص‌حقیقی‌یا حقوقی‌به‌صورت‌اجاره‌یا فروش‌واگذار گردیده‌باشد اسناد تنظیمی‌با اطلاع‌ دستگاه‌اجرایی‌مربوط‌اصلاح‌و با متصرف‌نسبت‌به‌عرصه‌سند اجاره‌تنظیم‌خواهد شد.
کلیه‌مستحدثاتی‌که‌در این‌اراضی‌توسط‌متصرفین‌احداث‌شده‌باشد متعلق‌به‌آنان‌خواهد بود.
ماده‌11 ـ در مورد زارعان‌و متصرفان‌و صاحبان‌اعیانی‌و انتقال‌گیرندگان‌موقوفات‌عام‌ ـ موضوع‌مواد (5) و (9) این‌آیین‌نامه‌ ـ درصورت‌خودداری از تنظیم‌سند اجاره‌طبق‌ماده‌(3) عمل‌خواهد شد.
ماده‌12 ـ وجوه‌حاصل‌از فروش‌موقوفات‌مزروعی‌که‌در حساب‌شماره‌(5557) بانک‌تعاون‌کشاورزی‌تودیع‌شده‌و اهدایی‌دولت‌به‌موقوفه‌تلقی‌شده‌به‌نسبت‌دستور پرداخت ‌های‌وصولی‌مربوط‌به‌هر موقوفه‌به‌حساب‌همان‌موقوفه‌منظور و واریز خواهد شد تا درصورت‌لزوم‌صرف‌عمران‌وآبادی‌موقوفه‌شود.
ماده‌13 ـ به‌منظور رسیدگی‌به‌حساب‌بدهی‌معوق‌زارعان‌ ، از تاریخ‌فروش‌تا تاریخ‌تنظیم‌سند اجاره‌جدید با توجه‌به‌مفاد تبصره‌(1) ماده‌(6) این ‌آیین‌نامه‌اجاره‌بها تعیین‌و تا میزان‌پرداخت‌های‌زارعان‌به‌حساب‌دولت‌با ارائه‌مدارک‌پرداخت‌اقساط‌آنان‌تهاتر و در صورتی‌که‌زارعان‌بدهکار شوند ما به‌التفاوت‌محاسبه‌و به‌صورت‌نقد یا اقساط‌از آنان‌وصول‌وبه‌حساب‌موقوفه‌واریز خواهد شد.
ماده‌14 ـ کلیه‌مقررات‌این‌آیین‌نامه‌درمورد آبهای‌موقوفه‌که‌عواید آنها به‌مصارف‌عام‌می‌رسد نیز مجری‌است‌ .
ماده‌15 ـ درمواردی‌که‌جهت‌مورد نظر واقف‌تغییر یافته‌باشد به‌صورت‌اصلی‌بازگردانده‌می‌شود ، مگر اینکه‌بازگراندن‌آن‌به‌وضع‌اول‌موجب‌عسر وحرج‌و قلت‌درآمد و امثال‌آن‌باشد که‌دراین‌صورت‌ابقای‌آن‌به‌صورت‌فعلی‌با اجازه‌ولی‌فقیه‌یا نماینده‌ایشان‌درسازمان‌اوقاف‌و امور خیریه ‌بلااشکال‌خواهد بود.
ماده‌16 ـ در مورد ابلاغ‌نظرات‌کمیسیون‌موضوع‌ماده‌(2) و اخطارها و دعوت‌نامه ‌هایی‌که‌ادارات‌اوقاف‌و امور خیریه‌دراجرای‌این‌آیین‌نامه‌صادر وارسال‌می‌نمایند مقررات‌مربوط‌به‌ابلاغ‌تصمیمات‌شعب‌تحقیق‌اوقاف‌مواد (10) و (29) و(31) آیین نامه‌کیفیت‌تحقیق‌درشعب‌تحقیق‌سازمان‌ حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌ ـ موضوع‌تصویب‌نامه‌شماره‌93366 مورخ‌18 10 1365 ـ رعایت‌خواهد شد.
ماده‌17 ـ مقررات‌این‌آیین‌نامه‌شامل‌موقوفات‌آستان‌قدس‌رضوی‌و حضرت‌معصومه‌و حضرت‌احمد بن‌موسی‌علیهم‌السلام‌و سایر موقوفاتی‌که ‌متولیان‌آنها منصوب‌از طرف‌ولی‌فقیه‌باشند نیز می‌شود. متولیان‌و امنای‌این‌موقوفات‌رأسا امور اجرایی‌را طبق‌ماده‌واحده‌قانون‌ابطال‌اسناد وفروش‌رقبات‌ ، آب‌و اراضی‌موقوفه‌و این‌آیین‌نامه‌به‌عهده‌خواهند داشت‌ .
تبصره‌ـ متولیان‌موقوفات‌یاد شده‌می‌توانند درتشکیل‌کمیسیون‌موضوع‌ماده‌(2) این‌آیین‌نامه‌تنها برای‌موقوفات‌تحت‌تولیت‌خود اقدام‌نمایند.
ماده‌18 ـ ازتاریخ‌تصویب‌این‌آیین‌نامه‌کلیه‌مصوبات‌هیات‌دولت‌که‌مغایر با این‌آیین‌نامه‌است‌ملغی‌می‌باشد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟