1397 تير
پنجشنبه
28

آیین نامه کیفیت‌تحقیق‌در شعب‌تحقیق‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه

آیین نامه کیفیت‌تحقیق‌در شعب‌تحقیق‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه

‌ - مصوب‌30 9 1365
ماده‌1 ـ شعب‌تحقیق‌شامل‌دو قسمت‌حقوقی‌و حسابرسی‌است‌و هر شعبه‌مرکب‌از یک‌رییس‌و دو محقق‌می‌باشد.
در هر حوزه‌تحقیق‌رییس‌شعبه‌حقوقی‌ریاست‌هیات‌تحقیق‌آن‌حوزه‌را به‌عهده‌خواهد داشت‌جز در تهران‌که‌ترکیب‌و اداره‌هیات ‌های‌تحقیق‌به‌ترتیب‌مقرر در تشکیلات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌خواهد بود.
تبصره‌ـ شرکت‌هر یک‌از محققین‌هر شعبه‌در رسیدگی‌با تصمیم‌رییس‌شعبه‌است‌.
ماده‌2 ـ شعبه‌صالحه‌برای‌رسیدگی‌به‌درآمد و هزینه‌موقوفات‌موسسات‌خیریه‌مشمول‌قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امورخیریه‌و آیین نامه اجرایی‌آن‌شعبه‌محل‌مصرف‌عواید موقوفه‌و محل‌ثبت‌موسسه‌است‌و چنانچه‌محل‌مصرف‌عواید یا منطقه‌فعالیت‌و عملیات ‌موسسه‌در حوزه‌های‌مختلف‌باشد تعیین‌شعبه‌رسیدگی‌کننده‌با سرپرست‌سازمان‌خواهد بود بدیهی‌است‌در صورت‌لزوم‌شعبه‌مربوطه‌می‌تواند به ‌سایر شعب‌حسابرسی‌نیابت‌دهد و شعب‌حقوقی‌به‌امور مربوط‌به‌حوزه‌هر یک‌از آنها رسیدگی‌خواهد نمود.
ماده‌3 ـ روسای‌شعب‌حقوقی‌از بین‌مستخدمین‌لیسانسیه‌حقوق‌یا الهیات‌که‌سابقه‌خدمات‌اوقافی‌یا قضایی‌آنها کمتر از پنج‌سال‌نباشد انتخاب‌می‌شود مشروط‌بر اینکه‌سابقه‌محکومیت‌اداری‌یا انتظامی‌از درجه‌انفصال‌موقت‌به‌بالا نداشته‌باشند.
محققین‌شعب‌حقوقی‌نیز باید واجد شرایط‌مذکور باشند مگر شرط‌مدت‌خدمات‌اوقافی‌یا قضایی‌که‌حداقل‌سه‌سال‌سابقه‌خدمات‌کافی‌خواهدبود.
ماده‌4 ـ روسای‌شعب‌حسابرسی‌از بین‌مستخدمین‌لیسانسیه‌مطلع‌در امر حسابداری‌با داشتن‌حداقل‌5 سال‌سابقه‌خدمت‌اوقافی‌انتخاب‌خواهندشد مشروط‌بر اینکه‌محکومیت‌اداری‌از درجه‌انفصال‌موقت‌به‌بالا نداشته‌باشند محققین‌شعب‌حسابرسی‌باید دارای‌شرایط‌مذکور باشند ولی‌داشتن ‌حداقل‌سه‌سال‌سابقه‌خدمت‌اوقافی‌کافی‌خواهد بود.
تبصره‌ـ سرپرست‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌وامور خیریه‌در صورت‌ضرورت‌می‌تواند از بین‌افراد مطلع‌که‌در امور حقوقی‌و حسابداری‌تجربیاتی‌دارند فردی‌را به‌عنوان‌محقق‌حقوقی‌یا حسابرس‌انتخاب‌و شاغلین‌فعلی‌ادارات‌و شعب‌تحقیق‌را نیز ابقا نماید.
ماده‌5 ـ رییس‌دبیرخانه‌اداره‌کل‌تحقیق‌و مسئول‌دبیرخانه‌ادارات‌تحقیق‌استان‌ها از بین‌کارمندان‌دیپلمه‌و یا سایر مستخدمین‌واجد شرایط‌که‌حداقل ‌سه‌سال‌سابقه‌خدمت‌در امور اوقافی‌داشته‌باشند انتخاب‌می‌گردند.
تبصره‌1 ـ سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌می‌تواند به‌تعداد لازم‌شعب‌تحقیق‌در مراکز استان‌ ها و شهرستان‌ها تشکیل‌دهد و محدوده‌فعالیت‌آنهارا به‌عنوان‌(حوزه‌تحقیق ‌) معین‌نموده‌و عنداللزوم‌تغییر دهد.
تبصره‌2 ـ شعب‌تحقیق‌در صورت‌ضرورت‌می‌تواند با کسب‌موافقت‌اداره‌کل‌تحقیق‌موقتا از وجود محققین‌یک‌شعبه‌در شعبه‌دیگر استفاده‌نماید.
ماده‌6 ـ وظایف‌ادارات‌و شعب‌تحقیق‌به‌شرح‌ذیل‌است‌
الف‌ـ وظایف‌شعب‌حقوقی‌
1 ـ تحقیق‌و رسیدگی‌و اعلام‌نظر در مورد تشخیص‌متولی‌و ناظر و موقوف‌علیهم‌موقوفات‌.
2 ـ تحقیق‌و رسیدگی‌و اعلام‌نظر در مورد وقفیت‌املاک‌و تشخیص‌موقوفات‌عام‌از خاص‌.
3 ـ تشخیص‌موقوفات‌مجهول ‌التولیه‌یا بدون‌متولی‌.
4 ـ رسیدگی‌و اظهارنظر در مورد تطبیق‌مصارف‌درآمد موقوفات‌با مفاد وقفنامه‌یا سایر اسناد مربوطه‌در صورت‌ابهام‌یا بروز اختلاف‌.
5 ـ تحقیق‌و رسیدگی‌در مورد تعدی‌و تفریط‌یا مسامحه‌و اهمال‌متولیان‌وامنا و نظار و مدیران‌موسسات‌خیریه‌از انجام‌وظایف‌یا استنکاف‌از اجرای‌مقررات‌اوقافی‌درامور موقوفه‌و موسسات‌خیریه‌و تنظیم‌گزارش‌و ارسال‌به‌دادگاه‌و در صورت‌احراز تعدی‌و تفریط‌و تخلف‌اعلام‌جرم‌و انعکاس‌موضوع‌به‌دادسرا .
6 ـ رسیدگی‌و اظهار نظر در مورد مصرف‌درآمد موقوفات‌متعذرالمصرف‌و موقوفاتی‌که‌عواید آنها به‌علت‌قلت‌ولو با پس‌انداز چند سال‌برای‌اجرای ‌نظر واقف‌کافی‌نیست‌یابه‌علت‌کثرت‌عواید زاید بر مصارف‌متعارف‌باشد بر طبق‌تبصره‌ماده‌8 قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌وامور خیریه‌.
7 ـ رسیدگی‌و صدور گواهی‌مصرف‌نسبت‌به‌موقوفاتی‌که‌فاقد وقفنامه‌یا مدارک‌وقفیت‌معتبر بوده‌و در سنوات‌گذشته‌بر مبنای‌سیره‌جاریه‌عمل‌شده‌است‌ .
ب‌ـ وظایف‌شعب‌حسابرسی‌
1 ـ رسیدگی‌به‌درآمد و هزینه‌موقوفات‌و بقاع‌و اماکن‌متبرکه‌اسلامی‌و موسسات‌و انجمن‌ های‌خیریه ‌ای‌که‌به‌موجب‌قانون‌وآیین نامه های‌مربوطه‌ اداره‌امور آنها به‌عهده‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌محول‌شده‌یا می‌شود.
2 ـ تطبیق‌اسناد هزینه‌و درآمد موقوفات‌با مفاد وقفنامه‌یا سایر اسناد مربوطه‌.
3 ـ صدور مفاصا حساب‌برای‌اسناد درآمد و هزینه‌هایی‌که‌به‌موجب‌بند 1 وظایف‌شعب‌حسابرسی‌از طریق‌ادارات‌اوقاف‌به‌ادارات‌تحقیق‌ارسال ‌می‌شود.
4 ـ تطبیق‌درآمد رقبات‌مندرج‌در بودجه‌با وقفنامه‌و یا سایر مدارک‌معتبر.
5 ـ تطبیق‌درآمد رقبات‌مندرج‌در بودجه‌با مدارک‌تعیین ‌کننده‌درآمد.
ماده‌7 ـ شعب‌تحقیق‌بنا به‌درخواست‌اشخاص‌یا ادارات‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌نسبت‌به‌موارد مذکور در ماده‌ششم‌رسیدگی‌و اظهارنظر می‌نماید. هر گاه‌در موارد مذکور اشخاص‌مستقیما به‌دادگاه‌مدنی‌خاص‌دادخواست‌تسلیم‌کرده‌باشند دادگاه‌می‌تواند مراتب‌را به‌اداره‌حج‌و اوقاف‌وامور خیریه‌و به‌نزدیک‌ ترین‌شعبه‌تحقیق‌ارجاع‌نموده‌تا شعبه‌مذکور براساس‌این‌آیین نامه به‌موضوع‌رسیدگی‌و نتیجه‌رابه‌دادگاه‌ارجاع‌کننده‌اعلام‌ نماید.
تبصره‌ـ ادارات‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌باید ظرف‌سه‌روز از تاریخ‌وصول‌درخواست‌و ضمایم‌مدارک‌رابه‌اداره‌تحقیق‌مربوطه‌بفرستند.
ماده‌8 ـ وظایف‌دبیرخانه‌ادارات‌تحقیق‌
1 ـ ثبت‌درخواست‌واصله‌و تسلیم‌رسید به‌متقاضی‌با ذکر شماره‌ثبت‌آن‌ .
2 ـ اگر درخواست‌از لحاظ‌طرز تنظیم‌و یا ضمایم‌آن‌ناقص‌باشد دبیرخانه‌مراتب‌را ظرف‌سه‌روز پس‌از وصول‌جهت‌رفع‌نقص‌به‌درخواست‌ کننده‌یا وکیل‌او اخطار خواهد کرد تا ظرف‌مدت‌10 روز از تاریخ‌ابلاغ‌اخطاریه‌با رعایت‌مسافت‌رفع‌نقص‌کند والا تا رفع‌نقص‌رسیدگی‌به‌درخواست‌متوقف ‌خواهد شد.
3 ـ پس‌از آنکه‌درخواست‌کامل‌تشخیص‌داده‌شد دبیرخانه‌نسخه ‌ای‌از آن‌را با ضمایم‌در پرونده‌مخصوص‌که‌ترتیب‌می‌دهد بایگانی‌و نسخه ‌های‌دیگر را با پیوست‌ها به‌طرف‌ابلاغ‌می‌نماید که‌ظرف‌مدت‌10 روز از تاریخ‌دریافت‌با رعایت‌مسافت‌طبق‌قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی‌پاسخ‌کتبی‌خود را با مدارک‌مربوط‌به‌تعداد تقاضاکنندگان‌و با یک‌نسخه‌اضافی‌به‌اداره‌تحقیق‌ارسال‌دارند.
ماده‌9 ـ شعب‌تحقیق‌در صورتی‌که‌رسیدگی‌به‌درخواست‌را خارج‌از وظایف‌خود بدانند ضمن‌تعیین‌مرجع‌صالح‌عدم‌صلاحیت‌خود را اعلام‌خواهند نمود.
تبصره‌1 ـ در صورتی‌که‌ادارات‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌و اشخاص‌ذینفع‌در مهلت‌مقرر از پرونده ‌های‌حقوقی‌رفع‌نقص‌ننمایند شعب‌حقوقی‌ می‌توانند پرونده‌مربوطه‌را از نوبت‌رسیدگی‌خارج‌نمایند. رسیدگی‌مجدد منوط‌به‌تسلیم‌درخواست‌جدید و رفع‌نقص‌خواهد بود.
تبصره‌2 ـ چنانچه‌ادارات‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌و اشخاص‌ذینفع‌نسبت‌به‌پرونده‌های‌حسابرسی‌در مهلت‌مقرر رفع‌نقص‌ننماید شعب‌ حسابرسی‌پرونده‌مربوطه‌را از نوبت‌رسیدگی‌خارج‌نموده‌در خصوص‌موقوفات‌متصرفی‌مراتب‌را جهت‌کسب‌تکلیف‌به‌سازمان‌مرکزی‌گزارش ‌می‌نماید و در مورد موقوفات‌غیرمتصرفی‌برابر ماده‌25 آیین نامه اجرایی‌قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌عمل‌خواهندنمود.
ماده‌10 ـ اگر محل‌اقامت‌کسی‌که‌شعب‌تحقیق‌برای‌او اخطاریه‌و دعوتنامه‌می‌فرستند معلوم‌نباشد ویابه‌هر صورت ‌ابلاغ‌مقدور نشود در صورت ‌لزوم‌شعب‌تحقیق‌می‌توانند به‌تقاضا وبه‌هزینه‌متقاضی‌موضوع‌و اوقات‌رسیدگی‌را یکبار به‌وسیله‌نشر آگهی‌در روزنامه‌رسمی‌ویکی‌از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار محلی‌به‌طرف‌ابلاغ‌نمایند .هرگاه‌اخطار شونده‌در مهلت‌مقرر پاسخ‌ندهد یا در جلسه‌رسیدگی‌حاضر نشود شعب‌تحقیق‌به‌موضوع ‌رسیدگی‌و اعلام‌نظر می‌نمایند.
تبصره‌ـ در صورت‌تجدید جلسه‌نیازی‌به‌تجدید آگهی‌نخواهد بود.
ماده‌11 ـ در مواردی‌که‌نام‌اداره‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌در درخواست‌قید نشده‌باشد شعب‌تحقیق‌موظفند که‌در خواست‌و ضمایم‌آن‌و وقت‌رسیدگی‌و پاسخ‌را از طریق‌دبیرخانه‌تحقیق‌به‌اداره‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌مربوطه‌ابلاغ‌کنند تا نماینده‌خود رابه‌شعبه‌تحقیق‌اعزام‌دارد و یا نظر مشروح‌و مستدل‌خود رابه‌صورت‌لایحه‌ارسال‌نماید.
ماده‌12 ـ شعب‌تحقیق‌می‌تواند به‌تقاضای‌طرفین‌قرار استماع‌شهادت‌شهود و تحقیقات‌محلی‌و ارجاع‌امر به‌کارشناس‌وهر نوع‌تحقیقات‌دیگری‌راکه‌برای‌روشن‌شدن‌موضوع‌لازم‌بدانند صادر و اجرا نمایند. مخارج‌اجرای‌قرار به‌عهده‌متقاضی‌است‌و در صورتی‌که‌شعبه‌تحقیق‌استماع‌شهادت‌ شهود و تحقیقات‌محلی‌و ارجاع‌به‌کارشناس‌و هر نوع‌تحقیقات‌دیگری‌را لازم‌بداند مخارج‌به‌عهده‌طرفین‌است‌.
تبصره‌1 ـ عدم‌تودیع‌دستمزد کارشناس‌و یا عدم‌تهیه‌وسایل‌اجرای‌قرار موجب‌خروج‌این‌مورد از عداد دلایل‌متقاضی‌خواهد شد.
تبصره‌2 ـ تعیین‌مدت‌تودیع‌دستمزد کارشناس‌حسب‌مورد به‌عهده‌شعبه‌خواهد بود.
ماده‌13 ـ شعب‌تحقیق‌می‌توانند تحقیق‌در هر امری‌را که‌لازم‌بدانند به‌شعب‌تحقیق‌حوزه‌دیگر نیابت‌داده‌و در صورت‌نبودن‌شعبه‌تحقیق‌به‌اداره‌ حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌محل‌محول‌کنند. در این‌صورت‌شعب‌و ادارات‌مزبور مکلفند مورد نیابت‌را انجام‌و نتیجه‌را با مدارک‌و مستندات‌مربوطه ‌به‌شعبه‌ارجاع‌ کننده‌ارسال‌دارند.
ماده‌14 ـ شعب‌تحقیق‌پس‌از آماده‌شدن‌پرونده‌برای‌اظهارنظر ظرف‌ده‌روز مبادرت‌به‌صدور نظریه‌می‌نمایند تصمیمات‌و نظرات‌شعب‌تحقیق‌درکلیه‌موارد باید موجه‌و مدلل‌باشد و ظرف‌پنج‌روز به‌طرفین‌ابلاغ‌شود.
ماده‌15 ـ رسیدگی‌در شعب‌تحقیق‌به‌وسیله‌رییس‌و یکی‌از محققان‌انجام‌خواهد شد و نظریه‌آن‌دو در صورت‌توافق‌مناط‌اعتبار می‌باشد و در هر مورد که‌اختلاف‌نظر حاصل‌شود محقق‌دیگر همان‌شعبه‌برای‌مشاوره‌در موضوع‌اختلاف‌ضمیمه‌خواهد شد و تصمیمات‌و نظریه‌اکثریت‌ملاک‌ عمل‌خواهد بود. در صورت‌غیبت‌رییس‌شعبه‌رسیدگی‌به‌موضوع‌به‌عهده‌محققین‌خواهد بود و عضو ارشد به‌جای‌رییس‌شعبه‌انجام‌وظیفه‌خواهدکرد.
ماده‌16 ـ ادارات‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌و اشخاص‌ذینفع‌در صورتی‌که‌اعتراض‌داشته‌باشند می‌توانند پس‌از ابلاغ‌نظر شعبه‌تحقیق‌اعتراض‌خودرا در دادگاه های‌دادگستری‌طرح‌نمایند.
ماده‌17 ـ قرار تحقیق‌محلی‌و استماع‌شهادت‌شهود و تعیین‌خبره‌و اعطا نیابت‌به‌شعب‌تحقیق‌یا ادارات‌حوزه‌دیگر قابل‌اعتراض‌نیست‌. ادارات‌حج ‌و اوقاف‌و امور خیریه‌و اشخاص‌ذینفع‌باید تسهیلات‌لازم‌برای‌اجرا قرار را فراهم‌کنند.
ماده‌18 ـ رسیدگی‌به‌درآمد موقوفه‌قبل‌از ارسال‌صورت‌حساب‌طبق‌بودجه‌ارسالی‌خواهد بود.
تبصره‌ـ بودجه‌ای‌که‌در سه‌ماهه‌آخر سال‌تنظیم‌شده‌و یا بودجه‌اصلاحی‌که‌احتمالا در طی‌سال‌تنظیم‌می‌گردد همراه‌با مدارک‌وقفیت‌مصرف‌و با سایر مدارک‌تایید کننده‌در آمد اعم‌از ( اسناد اجاره‌ ، قراردادها ، صورت ‌جلسه ‌، استشهادیه‌و نظریه‌کارشناس‌یا خبره‌محلی‌در مورد پذیره‌و مال ‌الاجاره ‌) جهت‌رسیدگی‌و محاسبه‌در اختیار محققین‌حسابرسی‌شعبه‌ ای‌که‌پرونده‌در آن‌مفتوح‌است‌قرار می‌گیرد.
ماده‌19 ـ پرونده‌حسابرسی‌موقوفه‌در اول‌سال‌مفتوح‌و پس‌از وصول‌صورت‌حساب‌و رسیدگی‌و صدور مفاصاحساب‌مختومه‌می‌گردد.
تبصره‌ـ رسیدگی‌به‌عواید و اسناد هزینه‌موقوفه‌بایستی‌در یک‌شعبه‌انجام‌پذیرد.
ماده‌20 ـ شعب‌حسابرسی‌تحقیق‌مکلفند به‌صورت‌حسابهای‌واصله‌رسیدگی‌و در صورت‌داشتن‌نقص‌ظرف‌مدت‌ده‌روز به‌ادارات‌حج‌و اوقاف‌وامور خیریه‌و اشخاص‌ذینفع‌اخطار کنند که‌در مهلت‌مقرر رفع‌نقص‌نمایند.
ماده‌21 ـ صورت‌ حساب‌هر سال‌در سه‌ماه‌اول‌سال‌بعد ارسال‌و پس‌از رفع‌نقص‌حداکثر در مدت‌یک‌ماه‌رسیدگی‌و مفاصا حساب‌صادر خواهدشد.
ماده‌22 ـ عواید موقوفه‌از محل‌( اجاره ‌، پذیره ‌، سرقفلی‌ ، اهدایی‌ ، نذور و فروش‌اموال‌......و غیره‌) در مفاصا حساب‌بایستی‌به‌تفکیک‌و براساس ‌بودجه‌ های‌تنظیمی‌به‌اضافه‌موجودی‌آخر سال‌اعم‌از وصولی‌(موجود نقدی‌) و لا وصولی‌قید گردد.
تبصره‌ـ موجودی‌اول‌سال‌1363 موقوفات‌براساس‌مفاصا حساب‌های‌صادره‌برای‌سال‌1362 ملاک‌عمل‌بوده‌و چنانچه‌مفاصاحساب‌صادر نشده ‌و یا موجودی‌مفاصاحساب‌صادره‌متضمن‌لا وصولی‌ ها نبوده‌و یا مورد اعتراض‌اداره‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌مربوطه‌قرار گرفته‌باشد شعبه‌ رسیدگی‌کننده‌مکلف‌است‌به‌وضع‌مالی‌گذشته‌موقوفه‌رسیدگی‌و برای‌تسریع‌در امر حسابرسی‌با مفتوح‌نگهداشتن‌حساب ‌های‌قبلی‌موجودی‌اول ‌سال‌1363 اعم‌از موجودی‌نقدی‌و لا وصولی‌ها را طی‌صورت ‌جلسه‌ای‌با امضای‌متولی‌و ناظر (در صورت‌داشتن‌متولی‌و ناظر) و حسابدار و رییس ‌اداره‌با استفاده‌از دفتر معین‌و تعیین‌لا وصولی ‌ها برابر اسناد و قراردادهای‌اجاره‌مشخص‌نماید.
ماده‌23 ـ صدور مفاصاحسابی‌که‌به‌موجب‌آن‌موقوفه‌بدهکار شود ممنوع‌است‌مگر در مواردی‌که‌با توجه‌به‌تبصره‌ذیل‌ماده‌6 قانون‌تشکیلات‌واختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌و طبق‌نظر کارشناس‌در امور عمرانی‌ثبتی‌و یا محاکماتی‌باشد بدیهی‌است‌در این‌صورت‌ضمن ‌رسیدگی‌به‌کلیه‌هزینه‌ های‌انجام‌شده‌مبلغ‌بدهی‌در توضیحات‌زیر مفاصاحساب‌منعکس‌و در سنوات‌بعد مبلغ‌بدهی‌یا قسمتی‌از آن‌تصفیه‌می‌گردد.
ماده‌24 ـ ادارات‌تحقیق‌موظفند برنامه‌منظمی‌برای‌رسیدگی‌به‌امور حسابرسی‌شهرستانهای‌تابع‌حوزه‌مورد عمل‌خود تنظیم‌و به‌ادارات‌اوقاف ‌شهرستانها ابلاغ‌نمایند .بر طبق‌این‌برنامه‌شعب‌حسابرسی‌در مدت‌معینی‌از سال‌متناسب‌با حجم‌کار هر یک‌از شهرستانها در همان‌شهرستان‌تشکیل ‌خواهد شد و شعبه‌مربوطه‌به‌حساب‌موقوفات‌آن‌شهرستان‌مطابق‌مقررات‌رسیدگی‌خواهد نمود.
ماده‌25 ـ هرگاه‌ادارات‌حج‌و اوقاف‌و امر خیریه‌و اشخاص‌ذینفع‌در مهلت‌مقرر اقدام‌به‌رفع‌نقص‌از اسناد هزینه‌ارسالی‌نکنند شعب‌حسابرسی‌تحقیق‌به‌آن‌قسمت‌از اسناد هزینه‌که‌متکی‌به‌مدارک‌قابل‌قبول‌باشد رسیدگی‌و به‌هزینه‌قطعی‌منظور نموده‌و مفاصاحساب‌صادر خواهند نمود و بقیه‌وجوه‌اسناد رفع‌نقص‌نشده‌و مردودی‌را باذکر دلیل‌جز موجودی‌موقوفه‌منظور می‌نمایند.
تبصره‌ـ ادارات‌تحقیق‌موظفند کتبا استرداد وجوهی‌را که‌در مفاصاحساب‌صادره‌مردود اعلام‌شده‌است‌به‌اداره‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌محل‌و اشخاص‌ذینفع‌ابلاغ‌نمایند در صورتی‌که‌وجوه‌مذکور تا یک‌ماه‌پس‌از قطعیت‌مفاصا حساب‌تحقیق‌مسترد نشود مراتب‌از طریق‌اداره‌کل‌تحقیق ‌جهت‌تعقیب‌قانونی‌به‌سازمان‌اعلام‌خواهد شد.
ماده‌26 ـ پس‌از رسیدگی‌به‌صورت‌حساب‌و صدور مفاصا حساب‌کلیه‌اسنادی‌که‌به‌حساب‌پذیرفته‌شده‌با مهر ( رسیدگی‌و به‌حساب‌پذیرفته‌شد) ممهور و توسط‌شعبه‌مربوطه‌در پرونده‌ضبط‌می‌شود و آن‌قسمت‌از اسناد هزینه‌که‌مردود می‌شود بایستی‌به‌مهر ( رسیدگی‌و مردود گردید) ممهور ودر پرونده‌مربوطه‌نگهداری‌شود.
تبصره‌ـ در صورتی‌که‌صاحبان‌اسناد استرداد اصول‌اسناد را تقاضا کنند پس‌از مهر کردن‌آنها به‌شرح‌ماده‌فوق‌فتوکپی‌اسناد با هزینه‌متقاضی‌تهیه‌و بایگانی‌گردیده‌و اصول‌اسناد در قبال‌اخذ رسید مسترد می‌شود.
ماده‌27 ـ صورت‌حساب‌موقوفات‌متصرفی‌که‌درآمد آنها تا پانصد هزار ریال‌است‌به‌وسیله‌شعب‌حسابرسی‌تحقیق‌محل‌رسیدگی‌خواهد شد و بیشتر از مبلغ‌مذکور در شعب‌حسابرسی‌مرکز مورد رسیدگی‌قرار می‌گیرد.
ماده‌28 ـ ادارات‌تحقیق‌مکلفند دفاتر مخصوصی‌برای‌ثبت‌موقوفات‌حوزه‌مورد عمل‌خود تنظیم‌نمایند و بر مبنای‌آن‌صورت‌ حساب ‌هایی‌را که ‌ظرف‌مهلت‌مقرر در این‌آیین نامه و قانون‌مربوط‌نرسیده‌باشد با صدور اخطار ده‌روز مطالبه‌کنند و در صورت‌عدم‌ارسال‌صورت‌حساب‌موقوفات‌ متصرفی‌به‌اداره‌تحقیق‌در ظرف‌مدت‌سه‌ماه‌اول‌سال‌بعد، اداره‌تحقیق‌موظف‌است‌موضوع‌را جهت‌اتخاذ تصمیم‌به‌سرپرست‌سازمان‌حج‌و اوقاف ‌و امور خیریه‌اعلام‌نماید.
ماده‌29 ـ اجرای‌نظریه‌ های‌شعب‌تحقیق‌در موارد تعدی‌یا تفریط‌و مسامحه‌و اهمال‌متولی‌یا ناظر، موضوع‌ماده‌(7) قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌منوط‌به‌تایید و صدور حکم‌قطعی‌دادگاه‌است‌.
تبصره‌1 ـ سایر نظرات‌و مفاصا حسابهای‌صادره‌و تصمیمات‌شعب‌تحقیق‌در محدوده‌وظایف‌قانونی‌آنها، برای‌شعب‌دیگر و ادارات‌اوقاف‌و امرخیریه‌و اشخاص‌ذینفع‌قابل‌اجرا است‌، مگر اینکه‌از مراجع‌ذی‌صلاح‌قضایی‌دستور توقف‌موقت‌اجرای‌حکم‌قطعی‌مبنی‌بر الغا یا تصحیح‌یاتغییر آنها صادر شود.
تبصره‌2 ـ تصمیمات‌و نظریه‌ های‌شعب‌تحقیق‌در سایر امور و موضوعات‌ماده‌(7) قانون‌یاد شده‌ ، مذکور در این‌ماده‌، در مواردی‌که‌به‌نظر نماینده‌ولی‌فقیه‌و سرپرست‌سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌از نظر موازین‌شرعی‌مواجه‌با اشکال‌باشد، به‌درخواست‌وی‌به‌شعبه‌تحقیق‌دیگری‌جهت‌رسیدگی‌مجدد ارجاع‌می‌شود تا نسبت‌به‌اصلاح‌آن‌اقدام‌نمایند.
ماده‌30 ـ هر گاه‌در تنظیم‌نظریه‌یا مفاصا حساب‌سهو قلم‌یا اشتباهات‌دیگری‌رخ‌دهد شعب‌صادرکننده‌نظریه‌یا مفاصاحساب‌رأسا و یا بنا به‌درخواست‌طرفین‌می‌توانند نظریه‌یا مفاصاحساب‌را تصحیح‌و اصلاحیه‌صادر کنند. اصلاحیه‌در زیر و یا پشت‌نسخه‌اصلی‌نظریه‌و یا در برگ‌دیگری‌ که‌ضمیمه‌آن‌می‌شود نوشته‌و امضا خواهد شد به‌هر صورت‌صدور اصلاحیه‌در حواشی‌کلیه‌نسخ‌موجود در پرونده‌و دفتر نظریات‌و قرارها باید توسط‌مسیول‌دبیرخانه‌تحقیق‌قید و امضا و رونوشت‌نظریه‌اصلاحی‌به‌طرفین‌ابلاغ‌شود و تابع‌مقررات‌اصل‌نظریه‌می‌باشد. دادن‌رونوشت‌نظریه ‌بدون‌قید وجود اصلاحیه‌و ضمیمه‌بودن‌آن‌ممنوع‌است‌.
ماده‌31 ـ اوراق‌و اخطاریه ‌هایی‌که‌در مورد تصمیمات‌شعب‌ادارات‌تحقیق‌و از طرف‌آنان‌صادر می‌شود به‌وسیله‌مامورین‌اوقاف‌یا مامورین ‌انتظامی‌ابلاغ‌خواهد شد.
ماده‌32 ـ اداره‌کل‌تحقیق‌به‌اموری‌که‌از طرف‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌و ادارات‌تحقیق‌استانها ارجاع‌شود در هیاتی‌مرکب‌از مدیر کل‌ تحقیق‌یا معاون‌وی‌و رییس‌شعبه‌حقوقی‌و یکی‌از روسای‌شعب‌حسابرسی‌مرکزی‌رسیدگی‌کرده‌نظریه‌مشورتی‌خواهد داد.
ماده‌33 ـ مواردی‌ که‌در این‌آیین نامه پیش‌بینی‌نشده‌در حدود صلاحیت‌قانونی‌شعب‌تحقیق‌بر طبق‌مقررات‌قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی‌و متون‌فقهی ‌فقها عمل‌خواهد شد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟