1397 تير
پنجشنبه
28

آیین ‌نامه‌اجرایی‌قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه

آیین ‌نامه‌اجرایی‌قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه

‌ - مصوب‌1 6 1383
ماده‌1 ـ سازمان‌حج‌و زیارت‌موظف‌است‌در چهارچوب‌سیاستهای‌مصوب‌کشور ، برنامه‌های‌لازم‌را در زمینه‌برگزاری‌مراسم‌حج‌تمتع‌و غیره‌وزیارت‌عتبات‌مقدس‌و اماکن‌متبرک‌خارج‌از کشور اجرا نماید.
ماده‌2 ـ به‌منظور هماهنگی‌بین‌دستگاههای‌مختلف‌و تسریع‌در انجام‌امور حج‌و زیارت‌شورای‌عالی‌حج‌و زیارت‌تشکیل‌می‌شود.
ماده‌3 ـ شورای‌عالی‌حج‌و زیارت‌با ترکیب‌افراد و مسئولین‌دستگاههای‌زیر تشکیل‌می‌گردد
1 - رئیس‌جمهور (رییس‌شورای‌عالی‌)
2 ـ وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی‌(نایب‌رییس‌شورای‌عالی‌)
3 ـ نماینده‌مقام‌معظم‌رهبری‌در امور حج‌و زیارت‌(در صورت‌معرفی‌)
4 ـ وزیر امور خارجه‌
5 ـ وزیر کشور
6 ـ وزیر امور اقتصادی‌و دارایی‌
7 ـ وزیر راه‌و ترابری‌
8 ـ معاون‌وزیر و رییس‌سازمان‌حج‌و زیارت‌(دبیر شورا )
9 ـ رییس‌کمیسیون‌مشترک‌ایران‌و عربستان‌
10 ـ یک‌نفر کارشناس‌به‌انتخاب‌وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی‌
11 ـ یک‌نفر کارشناس‌به‌انتخاب‌نماینده‌مقام‌معظم‌رهبری‌در امور حج‌و زیارت‌
تبصره‌ـ نحوه‌تشکیل‌جلسات‌شورا بر اساس‌آیین ‌نامه‌ای‌خواهد بود که‌توسط‌دبیر شورا تهیه‌و پس‌از تایید رییس‌شورای‌عالی‌به‌تصویب‌اعضا خواهد رسید.
ماده‌4 ـ وظایف‌و اختیارات‌شورا به‌شرح‌زیر است‌
1 ـ بررسی‌و تصویب‌خط‌مشیها و روشهای‌اجرایی‌سازمان‌در امور مربوط‌به‌حج‌و زیارت‌.
2 ـ بررسی‌ تصویب‌آیین‌نامه‌های‌مالی‌و معاملاتی‌مربوط‌به‌بودجه‌عملیات‌اجرایی‌سازمان‌موضوع‌ماده‌(1) این‌آیین‌نامه‌
3 ـ بررسی‌و تصویب‌میزان‌وجوه‌قابل‌دریافت‌از زایران‌
4 ـ تصمیم‌گیری‌نسبت‌به‌کلیه‌پیشنهادهای‌مربوط‌به‌حج‌و زیارت‌ارایه‌شده‌به‌شورا در چهارچوب‌قوانین‌و مقررات‌.
تبصره‌ـ مصوبات‌شورا پس‌از تایید رییس‌شورا و با امضای‌وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی‌ابلاغ‌می‌گردد.
ماده‌5 ـ رییس‌سازمان‌بالاترین‌مقام‌اجرایی‌سازمان‌و در حدود قوانین‌و مقررات‌ ، مسیول‌اداره‌و حسن‌جریان‌امور و حافظ‌حقوق‌و اموال‌سازمان ‌است‌.
ماده‌6 ـ وظایف‌و اختیارات‌رییس‌سازمان‌به‌شرح‌زیر است‌
1 ـ تهیه‌و تدوین‌برنامه‌های‌راهبردی‌و آیین‌نامه ‌های‌مورد نیاز سازمان‌و پیشنهاد آن‌برای‌تصویب‌به‌مراجع‌ذی ‌ربط‌.
2 ـ به‌کارگیری‌و عزل‌و نصب‌نیروی‌انسانی‌سازمان‌در چهارچوب‌قوانین‌و مقررات‌مربوط‌.
3 ـ امضای‌مکاتبات‌و اسناد ، افتتاح‌حساب‌در بانکها و معرفی‌امضاهای‌مجاز و صدور اجازه‌پرداخت‌هزینه‌ها در حدود برنامه ‌ها و اعتبارات‌مصوب‌.
4 ـ نمایندگی‌سازمان‌در مقابل‌اشخاص‌حقیقی‌و حقوقی‌طرف‌دعوی‌اعم‌از داخلی‌و خارجی‌با حق‌انتخاب‌وکیل‌و حق‌وکالت‌در توکیل‌تا یک‌درجه‌و ارایه‌پیشنهاد صلح‌و سازش‌به‌مراجع‌ذیربط‌با رعایت‌قوانین‌و مقررات‌ذی‌ربط‌.
5 ـ تهیه‌و تنظیم‌شرح‌وظایف‌و تشکیلات‌تفصیلی‌سازمان‌حج‌و زیارت‌و اجرای‌آن‌پس‌از تصویب‌وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی‌و سایر مراجع‌ذی ‌ربط‌.
6 ـ تهیه‌و تنظیم‌بودجه‌سالانه‌سازمان‌و ارایه‌آن‌به‌مراجع‌ذی‌ربط‌جهت‌تصویب‌.
ماده‌7 ـ اسناد و اوراق‌بهادار و تعهدآور سازمان‌با امضای‌رییس‌سازمان‌یا افراد مجاز از طرف‌وی‌و مدیر امور مالی‌سازمان‌معتبر خواهد بود.
ماده‌8 ـ به‌منظور رسیدگی‌به‌حسابهای‌موضوع‌ماده‌(1) این‌آیین‌نامه‌وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی‌از سازمان‌حسابرسی‌یا موسسات‌حسابرسی‌ عضو جامعه‌حسابداران‌رسمی‌ایران‌ ، حسابرس‌سازمان‌را انتخاب‌می‌کند.
ماده‌9 ـ حسابرس‌سازمان‌موظف‌است‌مطابق‌استانداردهای‌حسابرسی‌به‌حسابهای‌سازمان‌رسیدگی‌نماید و در اجرای‌این‌منظور بدون‌دخالت ‌مستقیم‌در امور سازمان‌ ، به‌نحوی‌که‌به‌عملیات‌جاری‌سازمان‌لطمه‌وارد نشود ، می‌تواند کلیه‌حسابها ، دفاتر ، اسناد و مدارک‌مربوط‌را مورد رسیدگی‌قرار دهد و در صورتی‌که‌ضمن‌انجام‌وظایف‌خود به‌موردی‌از جریانات‌سو و تخلفات‌برخورد نمود ، بلافاصله‌وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی‌را درجریان‌امور قرار دهد.
ماده‌10 ـ بودجه‌عملیات‌اجرایی‌سازمان‌که‌شامل‌ارقام‌درآمد وصولی‌از حجاج‌و زایران‌و هزینه‌های‌انجام‌شده‌در اجرای‌برنامه‌ های‌حج‌و زیارت ‌می‌باشد همزمان‌با صدور دستورالعمل‌تنظیم‌بودجه‌عمومی‌دولت‌در سازمان‌تهیه‌و پس‌از تایید رییس‌سازمان‌و تصویب‌وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی‌اجرا خواهد شد.
ماده‌11 ـ وجوه‌دریافت‌شده‌از زایران‌در حساب‌مخصوصی‌متمرکز می‌شود و پس‌از تامین‌هزینه‌ های‌زایرا و سایر هزینه‌های‌جانبی‌و مازاد احتمالی‌که‌مبلغ‌آن‌توسط‌حسابرس‌سازمان‌مشخص‌می‌شود ، باقیمانده‌آن‌بنا به‌پیشنهاد وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی‌و تایید رییس‌جمهور به‌مصرف‌امورهماهنگی‌و خیریه‌می‌رسد.
ماده‌12 ـ مدیر امور مالی‌سازمان‌در چهارچوب‌مقررات‌مربوط‌با حکم‌رییس‌سازمان‌منصوب‌می‌شود.
ماده‌13 ـ سازمان‌حج‌و زیارت‌موظف‌است‌برنامه‌ها و طرحهای‌اجرایی‌لازم‌را در زمینه‌بیمه‌زایران‌ ، وصول‌و ایصال‌ماترک‌زایران‌متوفی‌ ، اسکان‌ ، امور بهداشت‌و سلامت‌جسمی‌ ، تغذیه‌ ، امنیت‌و رویداد ، حمل‌و نقل‌با همکاری‌وزارتخانه‌ ها و سازمانهای‌ذی‌ربط‌تدوین‌و اجرا نماید.
ماده‌14 ـ کلیه‌هزینه ‌هایی‌که‌اعتبار آن‌از محل‌بودجه‌عمومی‌دولت‌تامین‌می‌شود ونیز سایر خدماتی‌که‌در زمینه‌امور حج‌و زیارت‌در این‌آیین‌نامه‌ پیش‌بینی‌نشده‌ ، تابع‌مقررات‌عمومی کشور خواهد بود.
ماده‌15 ـ کارکنان‌سازمان‌مشمول‌مقررات‌قانون‌استخدام‌کشوری‌و آیین ‌نامه‌ها و مقررات‌مربوط‌به‌آن‌هستند.
ماده‌16 ـ از تاریخ‌تصویب‌این‌آیین ‌نامه‌ ، تصویب‌نامه‌ های‌مغایر لغو می‌گردد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟