1397 تير
پنجشنبه
28

قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌واگذاری‌دولت‌و نهادها

قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌واگذاری‌دولت‌و نهادها

- مصوب‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌15 12 1370
ماده‌واحده‌ـ در خصوص‌اراضی‌مشمول‌اقدامات‌زیر سازمان‌ثبت‌اسناد و املاک‌کشور موظف‌است‌چنانچه‌تاکنون‌مالکیت‌آنها به‌نام‌دولت‌صادرنشده‌نسبت‌به‌صدور اسناد مذکور با نمایندگی‌سازمان‌زمین‌شهری‌ ، سریعا و بدون‌رعایت‌تشریفات‌ثبتی‌اقدام‌و در مواردی‌که‌علیرغم‌صدور سند اراضی‌به‌نام‌دولت‌اقدامات‌دستگاه های‌ذیربط‌وسیله‌مراجع‌ذیصلاح‌ابطال‌شده‌یا بشود و یا نوع‌زمین‌به‌موجب‌رای‌دادگاه‌تغییر یافته‌یا بیابد، اسناد صادره‌را به‌نام‌دولت‌و یا خریداران‌اراضی‌از دولت‌، حسب‌مورد ، با ذکر مراتب‌در ستون‌ملاحظات‌دفتر املاک‌تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی‌که ‌امکان‌صدور سند به‌نام‌خریداران‌وجود دارد رأسا بایستی‌به‌نام‌خریداران‌اراضی‌از دولت‌سند صادر شود.
الف‌ـ زمینهایی‌که‌به‌وسیله‌بنیاد مسکن‌انقلاب‌اسلامی‌یا نهادهای‌انقلاب‌اسلامی‌و عنوانهای‌مشابه‌و وزارت‌مسکن‌و شهرسازی‌(سازمانهای‌عمران ‌اراضی‌یا سازمان‌زمین‌شهری‌) واگذار شده‌و طبق‌اعلام‌وزارت‌مسکن‌و شهرسازی‌در آن‌احداث‌بنا به‌عمل‌آمده‌، وزارت‌مسکن‌و شهرسازی‌مکلف ‌است‌بهای‌منطقه ‌ای‌زمان‌ابلاغ‌این‌مصوبه‌در خصوص‌اراضی‌غیرموات‌را به‌صاحبان‌حق‌پرداخت‌نماید. همچنین‌است‌در مورد زمینهایی‌که‌طراحی ‌آماده‌ سازی‌انجام‌و به‌مردم‌تخصیص‌داده‌شده‌است‌.
ب‌ـ زمینهایی‌که‌وزارت‌مسکن‌و شهرسازی‌عملیات‌آماده‌ سازی‌را در آنها انجام‌داده‌لکن‌به‌مردم‌تخصیص‌داده‌نشده‌است‌.
در این‌صورت‌بهای‌کارشناسی‌روز این‌گونه‌اراضی‌به‌تاریخ‌این‌مصوبه‌بدون‌در نظر گرفتن‌ارزشهای‌ناشی‌از ورود زمین‌به‌محدوده‌براساس‌تصمیم ‌مراجع‌ذیصلاح‌و اقدامات‌اجرایی‌دولت‌و عملیات‌آماده ‌سازی‌که‌از زمان‌شروع‌به‌تملک‌دولت‌صورت‌گفته‌به‌مالک‌پرداخت‌و یا معادل‌آن‌به‌بهای ‌تمام‌شده‌زمین‌به‌مالک‌واگذار گردد.
موضوع‌( تعیین‌تکلیف‌اراضی‌دولت‌و نهادها ) در اجرای‌بند هشتم‌اصل‌یکصد و دهم‌قانون‌اساسی‌در جلسه‌مورخ‌پانزدهم‌اسفندماه‌یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌بررسی‌و طی‌ماده‌واحده‌فوق‌به‌تصویب‌رسیده‌است‌

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟