1397 تير
پنجشنبه
28

قانون‌تفسیر قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌واگذاری‌دولت‌و نهادها

قانون‌تفسیر قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌واگذاری‌دولت‌و نهادها

- مصوب‌3 9 1373 مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌
موضوع‌استفساریه‌
نظر به‌اینکه‌متعاقب‌ابلاغ‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌واگذاری‌دولت‌و نهادها مصوب‌15 12 1370 مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌برای‌بعضی‌از واحدهای‌سازمان‌ملی‌زمین‌و مسکن ‌این‌ابهام‌به‌وجود آمده‌ ، که‌ضوابط‌مذکور به‌موقوفات‌نیز تسری‌دارد.
مستدعی‌است‌نظریه‌ی‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌در مورد شمول‌یا عدم‌شمول‌قانون‌فوق‌الذکر نسبت‌به‌موقوفات‌اعلام‌گردد.
نظر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌
ماده‌واحده‌ـ موقوفات‌از شمول‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌اراضی‌واگذاری‌دولت‌و نهادها مصوب‌15 12 1370 مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌مستثنی‌ می‌باشد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟