1397 تير
پنجشنبه
28

قانون‌تفسیر مصوبه‌مورخه‌25 5 1367 مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام‌در خصوص‌حل‌مشكل‌اراضی‌بایر

قانون‌تفسیر مصوبه‌مورخه‌25 5 1367 مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام‌در خصوص‌حل‌مشكل‌اراضی‌بایر

- مصوب‌3 6 1373
موضوع‌استفساریه‌
نظر به‌این‌كه‌بر اساس‌مصوبه‌مورخ‌25 5 1367 مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌در خصوص‌( حل‌مشكل‌اراضی‌بایر ) به‌دولت‌اختیار داده‌شده‌است‌ كه‌اراضی‌بایر كه‌بیش‌از پنج‌سال ‌، بدون‌عذر موجه‌بلاكشت‌باقی‌مانده‌باشد، در اختیار گرفته‌و طبق‌آیین‌نامه‌اجرایی‌به‌اشخاص‌ ، واگذار نماید.
مستدعی‌است‌نظریه‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌در مورد شمول‌یاعدم‌شمول‌قانون‌فوق ‌الذكر نسبت‌به‌موقوفات ‌، اعلام‌گردد.
نظر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌
ماده‌واحده‌ـ موقوفات‌از شمول‌مصوبه‌مورخ‌25 5 1367 مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌ ، مستثنی‌می‌باشد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟