1397 تير
پنجشنبه
28

قانون‌راجع‌به‌اراضی‌دولت‌و شهرداری ها و اوقاف‌و بانکها

قانون‌راجع‌به‌اراضی‌دولت‌و شهرداری ها و اوقاف‌و بانکها

- مصوب‌8 6 1335
ماده‌واحده‌ـ 1 ـ هرگاه‌دولت‌یا شهرداری‌تشخیص‌دهد که‌در تهران‌و اطراف‌آن‌از میدان‌سپه‌تا شعاع‌صد کیلومتر از هر سمت‌از طرف‌افراد یا اشخاص ‌حقوقی‌نسبت‌به‌اراضی‌متعلق‌به‌دولت‌که‌در دفتر رقبات‌ثبت‌است‌و اراضی‌شهرداری‌و نیز اراضی‌اوقاف‌و اراضی‌متعلق‌به‌بانک‌کشاورزی‌یا بانک‌ ساختمانی‌و مسیل ها و تپه‌ها و اراضی‌موات‌و اراضی‌بایر بلامالک‌تجاوز شده‌و بدون‌داشتن‌حق‌آن‌اراضی‌و یا مسیل ها و یا تپه‌ های‌موات‌و یا اراضی ‌بایر بلامالک‌را ثبت‌کرده‌اند و بر اثر انقضا مدت‌اعتراض‌و یا به‌علت‌صدور سند مالکیت‌به‌نام‌متجاوز و یا ایادی‌متلقای‌آنها طرح‌دعوی‌در مراجع ‌صلاحیتدار ممکن‌نیست‌به‌تقاضای‌دولت‌یا شهرداری‌یا اداره‌اوقاف‌و یا بانکهای‌کشاورزی‌و ساختمانها و یا دادستان‌شهرستان‌موضوع‌در هیاتی ‌مرکب‌از
رییس‌دیوانعالی‌کشور و دادستان‌کل‌و یکی‌از روسای‌شعب‌دیوان‌کشور به‌انتخاب‌رییس‌دیوانعالی‌کشور و رییس‌کل‌دادگاه های‌استان‌مرکز و مدیرکل‌ بازرسی‌کشور در ظرف‌یکسال‌از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌(در کمیسیون‌دادگستری‌مشترک‌مجلسین ‌) طرح‌خواهد شد.
هیات‌مزبور با مراجعه‌به‌سوابق‌و پرونده‌ ها و تحقیقاتی‌که‌برای‌رسیدگی‌لازم‌بداند درصورتی‌که‌تجاوز به‌حق‌دولت‌یا شهرداری‌یا اداره‌اوقاف‌یابانک های‌مذکور فوق‌و اراضی‌و مسیل ها و تپه‌ های‌موات‌نامبرده‌را احراز کند به‌ترتیب‌ذیل‌عمل‌خواهد کرد
الف‌ـ هرگاه‌متقاضی‌ثبت‌اراضی‌یا متجاوز اصلی‌اراضی‌و مسیلها و تپه‌های‌مذکور را به‌دیگری‌منتقل‌نکرده‌باشد رای‌به‌پرداخت‌اعلی‌القیم‌بهای ‌اراضی‌مذکور از تاریخ‌تجاوز تا تصویب‌این‌قانون‌خواهد داد.
ب‌ـ هرگاه‌متقاضی‌ثبت‌و یا متجاوز اصلی‌در اراضی‌و تپه‌ های‌مذکور مسیلها تا تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌احداث‌ساختمان‌نموده‌باشد در آن‌صورت ‌هیات‌با در نظر گرفتن‌قوانین‌احیا اراضی‌موات‌رای‌به‌پرداخت‌قیمت‌فعلی‌زمین‌در تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌خواهد داد.
ج‌ـ هرگاه‌متقاضی‌ثبت‌یا متجاوز اصلی‌اراضی‌و مسیل ها و تپه‌ های‌مذکور را به‌دیگری‌منتقل‌کرده‌باشد هیات‌رای‌به‌پرداخت‌قیمت‌اراضی‌و مسیل ها وتپه ‌های‌مذکور طبق‌قیمت‌واگذاری‌خواهد داد مگر آنکه‌تشخیص‌دهد که‌قیمت‌واگذاری‌کمتر از قیمت‌واقعی‌بوده‌که‌در آن‌صورت‌رای‌به‌پرداخت ‌قیمت‌واقعی‌به‌تشخیص‌یکی‌از روسای‌بانکهای‌کشاورزی‌یا رهنی‌یا ساختمانی‌در غیر مورد مربوط‌به‌ادعای‌خودشان‌خواهد داد. رای‌این‌هیات ‌نسبت‌به‌موارد فوق‌قطعی‌و لازم‌الاجرا است‌. حقوق‌دولت‌یا شهرداری‌یا بانک ها یا اداره‌اوقاف‌و حقوق‌عامه‌از انقد دارایی‌متجاوز طبق‌مقررات ‌اسناد لازم‌الاجرا استیفا خواهد شد و اگر اراضی‌مورد تجاوز تمام‌یا قسمتی‌از آن‌در تصرف‌متجاوز باقی‌مانده‌باشد و پیشنهاد تسلیم‌عین‌زمینی‌را در مقابل‌قیمتی‌که‌هیات‌تعیین‌کرده‌بنماید قبول‌می‌شود.
د ـ اقدام‌به‌عملیات‌اجرایی‌به‌تقاضای‌دولت‌و یا شهرداری‌و بانکهای‌کشاورزی‌و ساختمانی‌و دادستان‌شهرستان‌تهران‌توسط‌اجرای‌دادگستری‌و زیر نظر رییس‌هیات‌رسیدگی‌انجام‌خواهدشد.
ه ـ وجوه‌اراضی‌حاصل‌از اجرای‌بند اول‌ماده‌واحده‌به‌استثنای‌وجوه‌اراضی‌متعلق‌به‌شهرداری‌و بانک‌کشاورزی‌و موقوفات‌به‌عنوان‌سرمایه‌در اختیار بانک‌ساختمانی‌قرار خواهد گرفت‌.
و ـ وزیر دادگستری‌مکلف‌است‌هر سه‌ماه‌یکبار گزارش‌کامل‌اقدامات‌هیات‌رسیدگی‌مذکور را به‌کمیسیون‌مشترک‌قوانین‌دادگستری‌تسلیم‌نماید.
ز ـ نقل‌و انتقالاتی‌که‌از تاریخ‌تقدیم‌این‌لایحه‌به‌مجلس‌سنا تا خاتمه‌رسیدگی‌هیات‌مذکور توسط‌متجاوزین‌و ایادی‌متلقای‌آن‌به‌هر عنوان‌به‌عمل‌آمده‌باشد معتبر نخواهد بود.
ح‌ـ اشخاصی‌که‌طبق‌مقررات‌بند اول‌ماده‌واحده‌محکوم‌به‌پرداخت‌مبلغی‌می‌شوند در صورتی‌که‌تا ده‌روز از تاریخ‌صدور رای‌حاضر به‌پرداخت ‌محکوم‌به‌نشوند توقیف‌می‌شوند مدت‌توقیف‌این‌اشخاص‌مجموعا از پنجسال‌تجاوز نخواهد کرد و عرض‌حال‌اعسار از آنها پذیرفته‌نمی‌شود.
2 ـ برای‌خاتمه‌دادن‌به‌اختلافات‌موجود بین‌افرادی‌که‌تا تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌تقاضای‌ثبت‌ملکی‌را کرده‌اند و به‌تقاضای‌ثبت‌آنان‌اعتراضی‌درمدت‌قانونی‌نشده‌باشد و یا اگر اعتراضی‌شده‌منجر به‌صدور حکم‌قطعی‌گردیده‌و یا دارندگان‌سند اراضی‌شهر تهران‌از یک‌طرف‌و اشخاصی‌که‌بدون‌ اجازه‌مالکین‌ساختمانهایی‌در اراضی‌مزبور نموده‌و متصرف‌می‌باشند از طرف‌دیگر مقرر می‌گردد هیاتی‌مرکب‌از معاون‌اول‌دادستان‌کل‌و رییس‌دادگاه های‌شهرستان‌مرکز و مدیر کل‌ثبت‌به‌اختلافات‌مزبور با توجه‌به‌اوضاع‌و احوال‌و استطاعت‌هر یک‌از طرفین ‌به‌طور کدخدامنشی‌رسیدگی‌نموده‌یا رای‌به‌پرداخت‌بهای‌عادله‌اراضی‌متصرفی‌حین‌تصرف‌و اجرت‌المثل‌سنواتی‌اراضی‌تا تاریخ‌صدور رای ‌هیات‌توسط‌متصرفین‌به‌مالکین‌می‌دهد و یا به‌تقاضای‌مالکین‌ضمن‌صدور رای‌به‌پرداخت‌بهای‌اعیانی‌در تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌از طرف‌مالک ‌به‌متصرف‌رای‌به‌خلع‌ید از متصرف‌نیز خواهد داد. این‌حکم‌قطعی‌و غیرقابل‌اعتراض‌است‌.
الف‌ـ متصرفین‌اعیانی‌ های‌فوق‌باید شخصا ساکن‌اراضی‌مزبور بوده‌و در صورتی‌که‌بخواهند از مقررات‌این‌قانون‌استفاده‌نمایند منتهی‌ظرف‌دو ماه ‌از تاریخ‌اجرای‌این‌قانون‌درخواست‌خود را باید در قبال‌اخذ رسید به‌دفتر دادگاه‌شهرستان‌تهران‌تسلیم‌دارند و الا به‌تقاضای‌مالک‌طبق‌قسمت‌اخیربند 2 اقدام‌خواهد شد.
ب‌ـ اراضی‌موضوع‌بند 2 این‌قانون‌وقتی‌به‌ملکیت‌قطعی‌متصرفین‌فعلی‌در خواهد آمد که‌کلیه‌بدهی‌خود را از بابت‌قیمت‌عرصه‌پرداخته‌باشند.
ج‌ـ اشخاصی‌که‌پس‌از تاریخ‌تسلیم‌لایحه‌اراضی‌موات‌از طرف‌دولت‌به‌مجلس‌سنا به‌تصرف‌و یا غصب‌اراضی‌دیگران‌در شهر تهران‌و حومه ‌پرداخته‌باشند از مقررات‌بند 2 این‌قانون‌استفاده‌نمی‌کنند و اگر این‌اشخاص‌پس‌از ده‌روز از تاریخ‌ابلاغ‌اظهارنامه‌مالک‌باز هم‌به‌تصرفات‌غاصبانه خود ادامه‌دهند مشمول‌بند 4 ماده‌واحده‌خواهند بود.
3 ـ در شهرستان‌ هایی‌که‌وزارت‌دادگستری‌اجرای‌مقررات‌این‌قانون‌را لازم‌بداند می‌تواند طبق‌مقررات‌خاصی‌که‌از تصویب‌کمیسیون‌مشترک‌قوانین ‌دادگستری‌مجلسین‌خواهد گذشت‌اقدام‌نماید.
4 ـ اشخاصی‌که‌بعد از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌نسبت‌به‌اراضی‌دولت‌یا بانک ‌های‌دولتی‌یا اوقاف‌یا شهرداری‌و یا اراضی‌موات‌بدون‌رعایت‌قوانین‌ احیا اراضی‌موات‌یا مردم‌(با شکایت‌مدعی‌خصوصی ‌) تجاوز کرده‌و تصرفاتی‌در آن‌بنمایند رأسا از طرف‌دادستان‌مورد تعقیب‌واقع‌و علاوه‌بر خلع ‌ید از آنها به‌مجازات‌از دو ماه‌تا شش‌ماه‌حبس‌محکوم‌خواهد شد.
5 ـ در رسیدگی‌هیات ‌های‌مذکور در این‌قانون‌رعایت‌تشریفات‌آیین‌دادرسی‌ضروری‌نیست‌و تصمیمات‌آنها با اکثریت‌آرا معتبر خواهد بود.
6 ـ وزارت‌دادگستری‌مامور اجرای‌این‌قانون‌است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟