1397 تير
پنجشنبه
28

لایحه‌ قانونی‌ تجدید قرارداد و اجاره‌ املاک‌ و اموال‌ موقوفه‌ و تجدید انتخاب‌ متولیان‌ و امنا و نظار اماکن‌ متبرکه‌ مذهبی‌ و مساجد

لایحه‌ قانونی‌ تجدید قرارداد و اجاره‌ املاک‌ و اموال‌ موقوفه‌ و تجدید انتخاب‌ متولیان‌ و امنا و نظار اماکن‌ متبرکه‌ مذهبی‌ و مساجد

- مصوب‌ 4 2 1358
ماده‌ 1 ـ به‌ منظور جلوگیری‌ از هر گونه‌ تضییع‌ حق‌ در موقوفات‌ کشور و تنظیم‌ اسناد و قرار داد اجاره‌ و تعیین‌ اجاره‌ بهای‌ عادلانه‌ املاک‌ استیجاری‌ و متصرفی‌ موقوفه‌ از این‌ تاریخ‌ کلیه‌ اسناد و قراردادها (اعم‌ از عادی‌ و رسمی‌) منعقده‌ بین‌ اوقاف‌ و مستاجرین‌ در موقوفات‌ عامه‌ نظیر املاک‌ مزروعی‌ و باغات‌ و اراضی‌ و مستغلات‌ و مستحدثات‌ شهری‌ و روستایی‌ فسخ‌ و به‌ این‌ قبیل‌ مستاجرین‌ و سایر اشخاص‌ اعم‌ از حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ به‌ هر نحوی‌ از انحا درحال‌ حاضر املاک‌ موقوفه‌ را متصرف‌ می‌باشند اخطار می‌شود که‌ در ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ لایحه‌ جهت‌ روشن‌ نمودن‌ وضع‌ املاک‌ استیجاری‌ و متصرفی‌ خود و تادیه‌ اجاره‌ بهای‌ گذشته‌ و تنظیم‌ اسناد جدید اجاره‌ به‌ نرخ‌ عادله‌ روز به‌ اداره‌ اوقاف‌ محل‌ وقوع‌ ملک‌ مراجعه‌ نمایند.در صورت‌ عدم‌ مراجعه‌ و انقضای‌ مهلت‌ مقرر اداره‌ اوقاف‌ از ادامه‌ استفاده‌ و تصرفات‌ غیر قانونی‌ آنها جلوگیری‌ و با خلع‌ ید از مستاجر یا متصرف‌ با رعایت‌ صرفه‌ موقوفه‌ آن‌ را به‌ اشخاص‌ متقاضی‌ واگذار خواهد نمود و کلیه‌ مطالبات‌ موقوفه‌ را نیز از مستاجر یا متصرف‌ قبلی‌ و یا از محل‌ فروش‌ و واگذاری‌ اعیانی‌ متعلق‌ به‌ آنها دریافت‌ می‌دارد.
تبصره‌ ـ ترتیب‌ تنظیم‌ اجاره ‌نامه‌ و میزان‌ اجاره‌ بهای‌ عادله‌ روز براساس‌ آیین ‌نامه‌ ای‌ خواهد بود که‌ ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌ اوقاف‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 2 ـ به‌ منظور حسن‌ اداره‌ اماکن‌ متبرکه‌ مذهبی‌ اسلامی‌ کشور و مساجد از طریق‌ انتخاب‌ هیات‌ امنای‌ جدید از اشخاص‌ واجد صلاحیت‌ که‌ مراتب‌ تقوی‌ و امانت‌ آنان‌ مورد تایید و قبول‌ باشد و تجدید انتخاب‌ متولیان‌ و امنا و نظار که‌ از طرف‌ سازمان‌ اوقاف‌ منصوب‌ خواهند شد از این‌ تاریخ‌ کلیه ‌اعضا هیات‌ امنا مذکور و متولیان‌ و امنا و نظار مربوطه‌ ازسمت‌ خود معزول‌ و از هر گونه‌ دخل‌ و تصرف‌ در اموال‌ اماکن‌ مورد تصدی‌ ممنوع‌ می‌گردند و مکلفند تا انتخاب‌ و تعیین‌ متولیان‌ و امنا و نظار جدید کلیه‌ اموال‌ و وجوه‌ دریافتی‌ و اسناد و مدارک‌ موقوفه‌ و اماکن‌ مربوطه‌ را به‌ طور امانی ‌حفظ‌ و نگهداری‌ نموده‌ و به‌ محض‌ صدور ابلاغ‌ و معرفی‌ اعضای‌ جدید عینا طبق‌ صورت‌ جلسه‌ با نظر اوقاف‌ محل‌ تحویل‌ نمایند.
تبصره‌ ـ تجدید انتخاب‌ و انتصاب‌ متولیان‌ و امنا و نظار قبلی‌ بلامانع‌ است‌ و اداره‌ امور موقوفه‌ تا انتخاب‌ اعضای‌ جدید به‌ عهده‌ اداره‌ اوقاف‌ محل‌خواهد بود.
ماده‌ 3 ـ سازمان‌ اوقاف‌ می‌تواند با کسب‌ نظر مشورتی‌ شورای‌ امنا و نظار هر حوزه‌ اوقافی‌ از بین‌ اشخاص‌ علاقمند و ذیصلاح‌ مذکور درفوق‌ نسبت‌ به‌تشکیل‌ و تعیین‌ هیات‌ امنا و انتخاب‌ متولیان‌ و نظار جهت‌ کلیه‌ اماکن‌ متبرکه‌ مذهبی‌ اسلامی‌ اقدام‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد. هیات‌ امنا این‌ قبیل‌ اماکن ‌حداقل‌ سه‌ نفر و حداکثر پنج‌ نفر خواهند بود که‌ پس‌ از انتخاب‌ و صدور ابلاغ‌ انجام‌ وظیفه‌ خواهند نمود. صدور ابلاغ‌ و احکام‌ مزبور نیازی‌ به‌ تصویب ‌شورای‌ عالی‌ اوقاف‌ نخواهد داشت‌.
تبصره‌ 1 ـ درهرحوزه‌ اوقافی‌ که‌ شورای‌ مشورتی‌ امنا و نظار تشکیل‌ نشده‌ باشد جلب‌ نظر و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اوقاف‌ ضروری‌ است‌ .
تبصره‌ 2 ـ درمورد تعیین‌ هیات‌ امنا وانتخاب‌ متولیان‌ و نظار جهت‌ مساجد، سازمان‌ اوقاف‌ لایحه‌ دیگری‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ به ‌شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌نماید.
ماده‌ 4 ـ تصمیمات‌ متخذه‌ از طرف‌ سازمان‌ اوقاف‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌ مفاد این‌ لایحه‌ قانونی‌ قطعی‌ و لازم‌ الاجرا است‌ .

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟