1397 تير
پنجشنبه
28

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب 20/2/1311

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب 20/2/1311

ماده 1 ـ دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیرمنقول یابالعکس مشمول ماده 4 قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نبوده و در محاکم عدلیه قطع و فصل‌خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد قانون مذکور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.
ماده 2 ـ این قانون از اول خرداد ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟